1. Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк.
 2. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога.
  • Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие!
   • А Той, като се взря в него, уплашен рече: Що е, Господи? И <ангелът> му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.
    • И сега изпрати човеци в Иопия да повикат едного Симона, чието презиме е Петър.
     • Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето, [той ще ти каже що трябва да правиш].
      • И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите <си> и един благочестив войник от тия, които редовно му служеха;
       • и като им разказа всичко, прати ги в Иопия.
        • А на следния ден, когато те пътуваха и наближаваха до града, около шестия час Петър се качи на къщния покрив да се помоли.
         • И като огладня, поиска да яде; но докато приготвяха, той дойде в изстъпление,
          • и видя небето отворено и някакъв съд, като голяма плащаница, да слиза, спускана чрез четирите ъгъла към земята.
           • В него имаше всякакви земни четвероноги и животни и небесни птици.
            • И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж.
            • А Петър рече: Никак, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто.
             • И пак <дойде> към него втори път глас: Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай.
              • И това стана три пъти, след, което съдът се вдигна веднага на небето.
               • А докато Петър беше в недоумение, какво значеше видението, което беше видял, ето, изпратените от Корнилия човеци, като бяха разпитали за Симоновата къща, застанаха пред портата.
                • и повикаха та попитаха: Тука ли гостува Симон, чието презиме е Петър?
                 • И докато Петър още размисляше за видението, Духът му рече: Ето, трима човека те търсят.
                  • Стани, слез, та иди с тях; и никак не се съмнявай, защото Аз съм ги изпратил.
                   • И тъй, Петър слезе при човеците и рече: Ето аз съм оня, когото търсите. По коя причина дойдохте?
                    • А те рекоха: Стотникът Корнилий, човек праведен и който се бои от Бога, и с добро име между целия юдейски народ, биде уведомен <от Бога> чрез един свет ангел да те повика у дома си и да чуе думи от тебе.
                     • Тогава той ги покани вътре да ги нагости. И на сутринта той стана та излезе с тях; а някои от братята от Иопия го придружиха.
                      • И на другия ден влязоха в Кесария; а Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели.
                       • И когато влизаше Петър, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му и се поклони.
                        • А Петър го дигна, казвайки: Стани; и сам аз съм човек.
                         • И разговаряйки се с него, той влезе и намери мнозина събрани.
                          • И рече им: Вие знаете колко незаконно е за юдеин да има сношение или да дружи с иноплеменник; Бог, обаче, ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист.
                           • Затова, щом ме повикахте, дойдох без да възразявам; и тъй, питам <ви> по коя причина сте ме повикали?
                            • И Корнилий рече: Преди четири дни, в тоя час прекарвах деветия час в молитва у дома; и ето, пред мене застана човек със светло облекло, който каза:
                             • Корнилие, твоята молитва е послушана, и твоите милостини се помнят пред Бога.
                              • Прати, прочее, в Иопия да повикат Симона, чието презиме е Петър; той гостува в дома на един кожар Симон, край морето, [той като дойде, ще ти говори].
                               • Начаса, прочее, пратих до тебе, и ти си сторил добре да дойдеш. И тъй, ние всички присъствуваме тука пред Бога за да чуем все що ти е заповядано от Господа.
                                • А Петър отвори уста и рече: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице;
                                 • но във всеки народ оня, който Му се бои и върши правото, угоден Му е.
                                  • Словото, което Той прати на израилтяните та им благовестяваше мир чрез Исуса Христа, (Който е Господар на всички),
                                   • това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Иоана, се разпространи по цяла Юдея, начиная от Галилея,
                                    • <именно>, Исус от Назарет, - как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него.
                                     • И ние сме свидетели на всичко що извърши Той и в Юдейската земя и в Ерусалим; Когото и убиха, като Го повесиха на дърво.
                                      • Него Бог възкреси на третия ден, и даде му да се яви,
                                       • не на всичките люде, а на нас предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него след като възкръсна от мъртвите.
                                        • И заръча ни да проповядваме на людете и да свидетелствуваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.
                                         • За Него свидетелствуват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете <си>.
                                          • Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото.
                                           • И обрязаните вярващи дошли с Петра, се смаяха загдето дарът на Светия Дух, се изля и на езичниците,
                                            • защото ги чуваха да говорят <чужди> езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори:
                                             • Може ли някой да забрани водата, да се не кръстят тия, които приеха Светия Дух, както и ние?
                                              • И заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа. Тогава му се примолиха да преседи няколко дни у <тях>.