1. И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място.
 2. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха.
  • И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.
   • И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше <способност> да говорят.
    • <А тогава> престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето.
     • И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език.
      • И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли галилеяни?
       • Тогава как ги слушаме <да говорят> всеки на собствения наш език, в който сме родени?
        • Партяни, мидяни и еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия,
         • Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които <граничат> с Киринея, и посетители от Рим - и юдеи и прозелити,
          • критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела.
           • И те всички се смаяха, и в недоумение си думаха един на друг: Какво значи това?
            • А други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили със сладко вино.
             • А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, <казвайки>: Юдеи, и всички <вие>, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи.
              • Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е <едвам> третият час на деня;
               • но това е казаното чрез пророк Иоила: -
                • "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;
                 • Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват.
                  • И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, - Кръв и огън, и пара от дим;
                   • Слънцето ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен.
                    • И всеки, който призове името Господно, ще се спаси".
                     • Израилтяни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете,
                      • Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници;
                       • Когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея.
                        • Защото Давид казва за Него: - "Винаги гледах Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, за да не се поклатя;
                         • Затова се зарадва сърцето ми, и развесели езикът ми, А още и плътта ми ще престоява в надежда;
                          • Защото няма да оставиш душата ми в ада, Нито ще допуснеш Твоят Светият да види изтление.
                           • Изявил си ми пътищата на живота; В присъствието си ще ме изпълниш с веселба".
                            • Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давида, че и умря и биде погребан, и гробът му е у нас до тоя ден.
                             • И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла [по плът ще въздигне Христа, да Го] постави на престола му,
                              • той предвиждаше <това>, говори за възкресението на Христа, че нито Той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление.
                               • Тогова Исуса Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели.
                                • И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Свети Дух, Той изля това, което виждате и чувате.
                                 • Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той казва: - "Рече Господ на Моя Господ: Седи отдясно Ми,
                                  • докле положа враговете Ти за Твое подножие".
                                   • И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Тогова Исуса, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник.
                                    • Като чуха <това>, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли: Какво да сторим, братя?
                                     • А Петър им <рече:> Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.
                                      • Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си.
                                       • И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това извратено поколение.
                                        • И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.
                                         • И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.
                                          • И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.
                                           • И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо;
                                            • и продаваха стоката и имота си, и разпределяха <парите> на всички, според нуждата на всекиго.
                                             • И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,
                                              • като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.