1. В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
 2. То в начало беше у Бога.
  • Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо <от това>, което е станало.
  • В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.
  • И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.
  • Яви се човек изпратен от Бога, на име Иоан.
  • Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него.
   • Не беше той светлината, но <дойде> да свидетелствува за светлината.
    • Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света.
     • Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна.
      • У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.
       • А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, <сиреч>, на тия, които вярват в Неговото име;
        • които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.
        • И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
        • Иоан свидетелствува за Него, и викаше казвайки: Ето Онзи за Когото рекох, Който иде подир мене, достигна да бъде пред мене понеже спрямо мене беше пръв.
         • Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат;
          • понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.
          • Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.
           • И ето, свидетелството, <което> Иоан <даде>, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си?
           • Той изповяда, и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос.
            • И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм.
             • На това му рекоха: Кой си? за да дадем отговор на ония, които са ни пратили. Що казваш за себе си?
              • Той рече: Аз съм "глас на едного, който вика в пустинята; Прав правете пътя за Господа", както рече пророк Исаия.
               • А изпратените бяха от фарисеите.
                • И попитаха го, като му рекоха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито пророкът?
                 • В отговор Иоан им рече: Аз кръщавам с вода. Посред вас стои Един, Когото вие не познавате,
                  • Онзи, Който иде подир мене, [Който преден ми биде], Комуто аз не съм достоен да развържа ремика на обущата Му.
                   • Това стана във Витавара отвъд Иордан, дето Иоан кръщаваше.
                    • На следния ден <Иоан> вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!
                     • Тоя е за Когото рекох: Подир мене иде човек, Който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв.
                      • И аз Го не познавах; но дойдох и кръщавам с вода затова, за да бъде Той изявен на Израиля.
                       • И Иоан свидетелствува, казвайки: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него.
                        • И аз Го не познах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух.
                         • И видях и свидетелствувам, че Тоя е Божият Син.
                          • На следния ден Иоан пак стоеше с двама от учениците си.
                           • И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец!
                            • И двамата ученика го чуха да говори <така>, и отидоха подир Исуса.
                             • И като се обърна Исус и видя, че идат подире Му, казва им: Що търсите? А те Му рекоха: Равви, (което значи, Учителю), где живееш?
                              • Казва им: Дойдете и ще видите. Дойдоха, прочее, и видяха где живее, и останаха при Него тоя ден. Беше около десетият час.
                               • Единият от двамата, които чуха от Иоана за <Него> и Го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра.
                                • Той първо намира своя брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Христос).
                                 • Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Ионов; ти ще се наричаш Кифа, (което значи Петър {Значи: Канара.}).
                                  • На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея; и намира Филипа и му казва: Дойди след Мене.
                                   • А Филип беше от Витсаида, от града на Андрея и Петра.
                                    • Филип намира Натанаила и му казва: Намерихме Онзи, за Когото писа Моисей в закона, и за< Когото писаха> пророците, Исуса, Иосифовия син, Който е от Назарет.
                                     • Натанаил му рече: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: Дойди и виж.
                                      • Исус видя Натанаила да дохожда към Него, и казва за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавщина.
                                       • Натанаил му каза: Отгде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те като беше под смоковницата.
                                        • Натанаил му отговори: Учителю, Ти си Божи Син, Ти си Израилев цар.
                                         • Исус в отговор му каза: Понеже ти рекох видях те под смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш.
                                          • И рече му: Истина, истина ви казвам, [Отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.