1. А преди празника на пасхата, Исус, знаейки, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, до край ги възлюби.
 2. И когато беше готова вечерята, (като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонова Искариотски да Го предаде),
  • като знаеше <Исус>, че Отец, е предал всичко в ръцете Му, и че от Бога е излязъл и при Бога отива,
   • стана от вечерята, сложи мантията Си {Гръцки: Дрехите Си.}, взе престилка и се препаса.
    • После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан.
     • И тъй дохожда при Симона Петра. Той Му казва: Господи, Ти ли ще ми умиеш нозете?
      • Исус в отговор му рече: Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш.
       • Петър Му каза: Ти няма да умиеш моите нозе до века. Исус му отговори: Ако не те умия нямаш дял с Мене.
        • Симон Петър Му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата.
         • Исус му казва: Който се е окъпал няма нужда да умие друго освен нозете си, но е цял чист и вие сте чисти, но не всички.
          • Защото Той знаеше онзи, който щеше да Го предаде; затова и рече: Не всички сте чисти.
           • А като уми нозете им и си взе мантията седна пак и рече им: Знаете ли какво ви сторих?
            • Вие Ме наричате Учител и Господ; и добре казвате, защото съм такъв.
            • И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете.
             • Защото ви дадох пример да правите и вие както Аз направих на вас.
              • Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил.
               • Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.
                • Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал; но <това стана>, за да се сбъдне писаното: "Който яде хляба Ми, <той> дигна своята пета против Мене".
                 • Отсега ви казвам <това нещо> преди да е станало, та когато стане да повярвате, че съм Аз <това, което рекох>.
                  • Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.
                  • Като рече това, Исус се развълнува в духа <Си>, и заяви, казвайки: Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.
                   • Учениците се спогледаха помежду си, недоумявайки за кого говори.
                    • А на трапезата един от учениците, когото обичаше Исус, беше се облегнал на Исусовото лоно.
                     • Затова Симон Петър му кимва и му казва: Кажи <ни> за кого говори.
                      • А той като се обърна така на гърдите на Исуса, каза му: Господи, кой е?
                       • Исус отговори: Той е онзи, за когото ще затопя залъка и ще му го дам. И тъй, като затопи залъка, взема и го подаде на Юда Симонова Искариотски.
                        • И тогава подир залъка, сатана влезе в него; и така, Исус му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро.
                         • А никой от седящите <на трапезата> не разбра защо му рече това;
                          • защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата {Гръцки: Торбичката <или>, кутийката.}, че Исус му казва: Купи каквото ни трябва за празника, или: Дай нещо на сиромасите.
                           • И тъй, като взе залъка, веднага излезе; а беше нощ.
                            • А когато излезе, Исус казва: Сега се прослави Човешкият Син, и Бог се прослави в Него;
                             • и Бог ще Го прослави в Себе Си, и скоро ще Го прослави.
                              • Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите, и както рекох на юдеите, така и вам казвам сега гдето отивам Аз вие не можете да дойдете.
                               • Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго.
                               • По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.
                                • Симон Петър Му казва: Господи, къде отиваш? Исус отговори: Където отивам не можеш сега да дойдеш след Мене, но после ще дойдеш.
                                 • Петър Му казва: Господи, защо да не мога да дойда след Тебе сега? Животът си ще дам за Тебе.
                                  • Исус отговори: Животът си ли за Мене ще дадеш? Истина, истина ти казвам, петелът няма да е пропял преди да си се отрекъл три пъти от Мене.