1. Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене.
 2. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
 3. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.
  • И вие знаете за къде отивам и пътя [знаете].
   • Тома Му казва: Господи, не знаем къде отиваш; а как знаем пътя?
    • Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
    • Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го видели.
     • Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца, и достатъчно ни е.
      • Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?
       • Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и <че> Отец <е> в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си <ги> говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела.
        • Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и <че> Отец <е> в Мене; или пък вярвайте Ме поради самите дела.
         • Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца.
         • И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина.
          • Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.
          • Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.
          • И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века.
           • Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.
            • Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.
            • Още малко, и светът няма вече да Ме вижда, а вие Ме виждате; понеже Аз живея и вие ще живеете.
            • В оня ден ще познаете, че Аз съм в Отца Си, и вие в Мене, и Аз във вас.
             • Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.
              • Юда (не Искариотски) му казва: Господи, по коя причина ще явиш Себе Си на нас, а не на света?
               • Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.
               • Който не Ме люби не пази думите Ми; и учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е пратил.
                • Това ви изговорих докато <още> пребъдвам с вас.
                • А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.
                 • Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
                  • Чухте как Аз ви рекох, отивам си, и <пак> ще дойда при вас. Ако Ме любехте, бихте се зарадвали за гдето отивам при Отца; защото Отец е по-голям от Мене.
                   • И сега ви казах <това> преди да е станало, та когато стане, да повярвате.
                    • Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на [този] свят. Той няма нищо в Мене;
                     • но <това става>, за да познае светът, че Аз любя Отца, и че както Ми е заповядал Отец, така правя. Станете, да си отидем оттук.