1. В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба сутринта, като беше още тъмно, и вижда, че камъкът е дигнат от гроба.
 2. Затова се затича и дохожда при Симона Петра и при другия ученик, когото обичаше Исус, и им казва: Дигнали Господа от гроба, и не знаем где са Го положили.
  • И тъй, Петър и другият ученик излязоха и отиваха на гроба;
   • и двамата тичаха заедно, но другият ученик надвари Петра и стигна пръв на гроба.
    • И като надникна, видя плащаниците сложени, но не влезе вътре.
     • След него дойде Симон Петър и влезе в гроба; видя плащаниците сложени,
      • и кърпата, която беше на главата Му, не сложена с плащаниците, а свита на отделно място.
       • Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба; и видя и повярва.
        • Защото още не бяха разбрали писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите.
         • И тъй, учениците се върнаха пак у тях си.
          • А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и така, като плачеше надникна в гроба,
           • и вижда два ангела в <бели> дрехи седнали там гдето бе лежало Исусовото тяло, един откъм главата, и един откъм нозете.
           • И те й казват: Жено, защо плачеш? Казва им: Защото дигнали Господа мой, и не знам где са Го положили.
            • Като рече това, тя се обърна назад и видя Исуса, че стои, но не позна, че беше Исус.
             • Казва й Исус: Жено, защо плачеш? кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, казва Му: Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми где си Го положил, и аз ще Го дигна.
             • Казва й Исус: Марийо! Тя се обърна и Му рече на еврейски: Равуни! което значи, Учителю!
              • Казва й Исус: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.
              • Мария Магдалина дохожда и известява на учениците, че видяла Господа, и че Той й казал това.
               • А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на <стаята>, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!
               • И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците като видяха Господа.
                • И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.
                 • И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух.
                 • На които простите греховете, простени им са, на които задържите задържани са.
                  • А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус.
                  • Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.
                  • И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам!
                  • Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.
                  • Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой!
                   • Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали.
                    • А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга.
                     • А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.