1. Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син;
 2. както е писано в <книгата на> пророк Исаия: - "Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път;
  • Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките за Него".
   • Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.
    • И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.
     • А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше с акриди и див мед.
      • И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му.
       • Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.
        • През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан.
         • И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него.
          • И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.
           • И веднага Духът Го закара в пустинята.
            • И беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.
             • А след като Иоан биде предаден на <властта>, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки:
              • Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;
               • А когато минаваше край галилейското езеро {Гръцки: Море, така и навсякъде в това евангелие.}, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.
                • И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.
                 • И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.
                  • И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Иоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите.
                   • И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.
                    • И дохождат в Капернаум; и незабавно в съботата <Исус> влезе в синагогата и поучаваше.
                     • И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците.
                      • И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки:
                       • [Остави <ни>!] Какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий.
                        • Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез от него.
                         • Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него.
                          • И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват!
                          • И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност.
                           • И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Иоана в къщата на Симона и Андрея.
                            • А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея.
                             • И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [на часа] треската я остави, и тя им прислужваше.
                              • И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс.
                               • И целият град се събра пред вратата.
                                • И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.
                                 • И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.
                                  • А Симон и ония, които бяха с Него изтичаха подире Му.
                                   • И като Го намериха, казват Му: всички те търсят.
                                    • А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл.
                                     • И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.
                                      • И дохожда при Него един прокажен и Му се моли, коленичил при Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш.
                                      • А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.
                                       • И веднага проказата го остави, и той се очисти.
                                        • И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза:
                                         • Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Моисей.
                                          • А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото <Исус> не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде.