1. Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици <Му каза>: Учителю, виж, какви камъни и какви здания!
 2. А Исус му рече: Виждаш ли тия големи здания! Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине.
  • И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър и Яков и Андрей Го попитаха насаме:
   • Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв <ще бъде> знакът, когато всичко това предстои да се изпълни?
    • А Исус почна да им казва: Пазете се да ви не подмами някой.
     • Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм< Христос> и ще подмамят мнозина.
      • А когато чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава; <това> трябва да стане; но туй не е свършекът.
       • Защото народ ще се повдигне против народ, и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има глад; а тия неща са само началото на страданията.
        • А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствувате на тях.
         • Обаче, трябва първо да се проповядва благовестието на всичките народи.
          • А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в оня час, това говорете! защото не сте вие, които говорите, а Светият Дух.
           • Брат, брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят.
            • И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен.
             • И когато видите мерзостта, която докарва запустение, [за която говори пророк Даниил], стояща там гдето не подобава, (който чете нека разбира), тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините;
              • и който е на къщния покрив да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея;
               • и който е на нива да не се връща назад да вземе дрехата си.
                • А горко на непразните и на кърмачките през ония дни!
                 • При това молете се да не стане това {Бягането ви.} зиме;
                  • защото< през> ония дни ще има скръб небивала до сега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава.
                   • И ако Господ не съкратеше ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, които Той избра, съкратил е дните.
                    • Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Ето там! не вярвайте;
                     • защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно и избраните.
                      • А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко.
                       • Но през ония дни, подир оная скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си,
                        • звездите ще падат от небето, и силите, които са на небето ще се разклатят.
                         • Тогава ще видят Човешкият Син идещ на облаци с голяма сила и слава.
                          • И тогава ще изпрати ангелите, и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.
                           • А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото;
                            • също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата.
                             • Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.
                              • Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
                               • А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.
                                • Внимавайте, бдете и молете се; защото не знаете кога ще настане времето.
                                 • <Понеже това ще бъде> както кога човек, живущ в чужбина, като остави къщата си, и даде власт на слугите си, всекиму особената му работа, заповяда и на вратаря да бди.
                                  • Бдете, прочее, (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата - вечерта ли, или в среднощ, или когато пеят петлите, или заранта),
                                   • да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали.
                                    • А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете.