1. След известно време, Той пак влезе в Капернаум; и разчу се че бил в къщата.
 2. И мнозина се събраха, така щото и около вратата не можаха да се поберат; и Той им говореше словото.
  • Дохождат и донасят при Него един паралитик. Четирима го носеха;
   • И като не можаха да се приближат до Него, поради народа, разкриха покрива на <къщата>, гдето беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът.
    • А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете.
     • А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си:
      • Тоя защо говори така? Той богохулствува. Кой може да прощава грехове, освен един Бог?
       • Исус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, рече им: Защо размишлявате това в сърцата си?
        • Кое е по-лесно, да река на паралитика: Прощават ти се греховете, или да река: Стани, вдигни постелката си и ходи?
         • Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (казва на паралитика):
          • Тебе казвам: Стани, вдигни си постелката и иди у дома си.
           • И той стана, веднага, вдигна си постелката и излезе пред всичките; така щото всички се зачудиха и славеха Бога, и думаха: Никога не сме виждали такова нещо.
            • И пак излезе край езерото; и цялото множество идеше при Него, и Той ги поучаваше.
             • Като минаваше видя Левия Алфеев седящ в бирничеството, и каза му: Върви след Мене. И той стана и отиде след Него.
              • И когато <Исус> седеше на трапезата в къщата му, заедно с Него и учениците Му, насядаха и много бирници и грешници; защото бяха мнозина и отиваха подир Него.
               • Тогава книжниците, <които бяха> от фарисеите, като видяха, че Той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците Му: Защо яде и пие с бирниците и грешниците?
                • А Исус, като чу това, каза им: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, но грешниците (на покаяние).
                 • А Иоановите ученици и фарисеите постеха; и дохождат и казват Му: Защо постят Иоановите и фарисейските ученици, а Твоите не постят?
                  • А Исус им рече: Могат ли сватбарите да постят, докато е с тях младоженецът? До тогава, до когато младоженецът е с тях, не могат да постят.
                   • Ще дойдат, обаче, дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях, и тогава, през ония дни, ще постят.
                    • Никой не пришива кръпка от невалян плат на вехта дреха; а инак, това, което трябваше да запълни <дрехата>, отдира от нея, новото от вехтото, и съдраното става по-лошо.
                     • И никой не налива ново вино в стари мехове; инак, виното ще спука меховете, и се изхабяват и виното и меховете; но <наливат> ново вино в нови мехове.
                      • И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците Му, вървейки из пътя, почнаха да късат класове.
                       • И фарисеите Му рекоха: Виж! защо вършат в събота нещо, което не е позволено?
                        • А Той им рече: Не сте ли чели що стори Давид, когато беше в нужда, и огладня и <мъжете>, които бяха с него?
                         • Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник и изяде присътствените хлябове, които не е позволено никому да яде, освен на свещениците, като даде и на ония, които бяха с него?
                          • И каза им: Съботата е направена за човека, а не човек за съботата;
                           • така щото Човешкият Син е господар и на съботата.