1. И влезе пак в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка.
 2. И наблюдаваха Го, дали ще го изцели в съботен ден, за да Го обвинят.
  • Той каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи се насред.
   • Тогава на тях казва: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? да се спаси ли живот, или да се погуби? А те мълчаха.
    • А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Простри си ръката. Той я простря; и ръката му оздравя.
     • И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с Иродианите против Него, как да Го погубят.
      • Тогава Исус се оттегли с учениците Си към езерото, и голямо множество от Галилея отиде изподир.
       • И от Юдея, от Ерусалим, от Идумея, отвъд Иордан; и <от местата> около Тир и Сидон, едно голямо множество дойде при Него, като чуха колко много< чудеса> правел.
        • И поръча на учениците Си да Му услужат с една ладия, поради народа, за да Го не притискат.
         • Защото беше изцелил мнозина, така, че онези, които страдаха от язви натискаха Го, за да се допрат до Него.
          • И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, казвайки: Ти си Божий Син.
           • Но Той строго им заръчваше да Го не изявяват.
            • След това се възкачи на хълма и повика при Себе Си ония, които си искаше; и те отидоха при Него,
             • И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват,
              • и да имат власт да изгонват бесове.
               • <Определи:> Симона, на когото даде името Петър;
                • и Якова Заведеев и Якововия брат Иоан, на които даде и името Воанергес, сиреч, синове на гърма,
                 • и Андрея и Филипа, Вартоломея и Матея, Тома и Якова Алфеев, Тадея и Симона Зилот,
                  • и Юда Искариотски, който Го и предаде.
                   • И дохожда в една къща; и пак се събира народ, така щото те не можаха нито хляб да ядат.
                    • А своите Му, като чуха това, излязоха за да Го хванат; защото казваха, че не бил на Себе Си.
                     • И книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че Той има Веелзевул, и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете.
                      • Но Той, като ги повика, казваше им с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатана?
                       • Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои.
                        • И ако един дом се раздели против себе си, тоя дом не ще може да устои.
                         • И ако Сатана е въстанал против себе си, и се е разделил, той не може да устои, но дошъл му е краят.
                          • Обаче никой не може да влезе в къщата на силния <човек>, да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния, и тогава ще ограби къщата му.
                           • Истина ви казвам, че всичките грехове на човешкия род ще бъдат простени, и всичките хули с които биха богохулствували;
                            • но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за вечен грях.
                             • <Това рече Той>, защото казваха: Има нечист дух.
                              • Дохождат, прочее, майка Му и братята Му, и като стояха вън пратиха до Него да Го повикат.
                              • А около Него седеше едно множество; и казват Му: Ето, майка Ти и братята Ти вън, търсят Те.
                               • И в отговор им каза: Коя е майка Ми? <кои са> братята Ми?
                                • И като изгледа седящите около Него каза: Ето майка Ми и братята Ми!
                                 • Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.