1. И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.
 2. А ето имената на дванадесетте апостоли: първият, Симон, който се нарича Петър, и Андрей, неговият брат; Яков Заведеев, и Иоан, неговият брат;
  • Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей;
   • Симон Зилот и Юда Искариотски, който Го предаде.
    • Тия дванадесет души Исус изпрати и заповяда им, казвайки: Не пътувайте към езичниците, и в самарянски град не влизайте;
    • но по-добре отивайте при изгубените овце от Израилевия дом.
    • И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи.
    • Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.
    • Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна <монета> в пояса си,
     • нито торба за път, нито две ризи, нито обуща, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.
     • И в кой да било град или село, като влезете, разпитвайте кой в него е достоен, и там оставайте докле си отидете.
      • А когато влизате в дома, поздравявайте го.
      • И ако домът бъде достоен, нека дойде на него вашият мир; но ако не бъде достоен, мирът ви нека се върне към вас.
       • И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му, или от онзи град, отърсете праха от нозете си.
        • Истина ви казвам, по-леко ще бъде <наказанието> на содомската и гоморската земя в съдния ден, отколкото на онзи град.
        • Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.
        • А пазете се от човеците защото ще ви предават на събори, и в синагогите си ще ви бият.
         • Да! и пред управители и царе ще ви извеждат, поради Мене, за да свидетелствувате на тях и на народите.
          • А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите.
           • Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез вас.
            • Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се подигат против родителите си и ще ги умъртвят.
             • Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен.
              • А когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове докле дойде Човешкият Син.
               • Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си.
               • Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му!
                • И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае.
                 • Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и което чуете на ухо, прогласете го от покрива.
                  • Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.
                  • Не продават ли се две врабчета за един асарий? и< пак> ни едно от тях няма да падне на земята без <волята> на Отца ви.
                   • А вам и космите на главата са всички преброени.
                   • Не бойте се, прочее, вие сте много по-скъпи от врабчетата.
                    • И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата.
                     • Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата.
                      • Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож.
                       • Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й;
                        • и неприятели на човека <ще бъдат> домашните му.
                         • Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене;
                          • и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.
                          • Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.
                           • Който приема вас, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.
                           • Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи; и който приема праведник в име на праведник, награда на праведник ще получи.
                            • И който напои един от тия скромните само с една чаша студена вода, в име на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си.