1. По онова време, в една събота, Исус минаваше през посевите; а учениците Му, като огладняха, почнаха да късат класове и да ядат.
 2. А фарисеите, като видяха това, рекоха Му: Виж Твоите ученици вършат каквото не е позволено да се върши в събота.
  • А Той им рече: Не сте ли чели що стори Давид, когато огладня той и <мъжете>, които бяха с него,
   • как влезе в Божия дом и яде от присътствените хлябове, които не бе позволено да яде ни той, нито ония, които бяха с него, а само свещениците?
    • Или не сте ли чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни.
     • Но казвам ви, че тук има повече от храма.
      • Но ако бяхте знаяли що значи <тая дума:> "Милост искам а не жертва", не бихте осъдили невинните.
       • Защото Човешкият Син е Господар на съботата.
        • И като замина оттам, дойде в синагогата им.
         • И ето човек с изсъхнала ръка; и, за да обвинят <Исуса>, попитаха Го казвайки: Позволено ли е човек да изцелява в събота?
          • Той им каза: Кой човек от вас, ако има една овца, и тя в съботен ден падне в яма, не ще я улови и извади?
           • А колко е по-скъп човек от овца! Затова позволено е да се прави добро в съботен ден.
           • Тогава казва на човека: Простри ръката си. И той я простря; и тя стана здрава като другата.
            • А фарисеите, като излязоха, наговориха се против Него, как да Го погубят.
             • Но Исус, като позна< това>, оттегли се оттам; и мнозина тръгнаха подире Му, и Той ги изцели всички.
              • И заръча им да Го не разгласяват;
               • за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:
               • "Ето Моят служител, Когото избрах, Моят възлюбен, в Когото е благоволението на душата Ми; Ще положа Духа Си на Него, И Той ще възвести съдба на народите.
               • Няма да се скара, нито да извика, Нито ще чуе някой гласа Му по площадите;
                • Смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси, Докато изведе правосъдието към победа.
                • И в Неговото име народите ще се надяват".
                • Тогава доведоха при Него един хванат от бяс, сляп и ням; и го изцели, тъй щото немият и проговори и прогледа.
                 • И всичките множества се смаяха и думаха: Да не би Този да е Давидовият син?
                  • А фарисеите, като чуха това, рекоха: Тоя не изгонва бесовете, освен чрез началника на бесовете, Веелзевула.
                   • А <Исус>, като знаеше техните помисли, рече им: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си няма да устои.
                   • Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си; тогава как ще устои неговото царство?
                    • При това, ако Аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете, чрез кого ги изгонват вашите възпитаници? Затова, те ще ви бъдат съдии.
                     • Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас.
                     • Или как може да влезе някой в къщата на силния <човек> и да му ограби покъщнината, ако първо не върже силния? - тогава ще ограби къщата му.
                      • Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява.
                       • Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата <против> Духа няма да се прости.
                        • И ако някой каже дума против Човешкия син, ще му се прости; но ако някой каже <дума> против Светия Дух, няма да му се прости, нито в тоя свят {Или: век.}, нито в бъдещия.
                         • Или направете дървото добро, и плода му добър; или направете дървото лошо, и плода му лош; защото от плода се познава дървото.
                          • Рожби ехиднини! Как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата.
                           • Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща.
                           • И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.
                            • Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.
                             • Тогава някои от книжниците и фарисеите Му отговориха, казвайки: Учителю, искаме да видим знамение от Тебе.
                              • А Той в отговор им рече: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но <друго> знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Иона.
                               • Защото, както Иона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.
                                • Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го съдят, защото те се покаяха чрез Ионовата проповед; а ето, тука има повече от Иона.
                                 • Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята за да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тука има повече от Соломона.
                                  • Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира.
                                   • Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена.
                                    • Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение.
                                     • Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да Му говорят.
                                      • И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят.
                                       • А Той в отговор рече на този, който Му каза, <това>: Коя е майка Ми? и кои са братята Ми?
                                        • И като простря ръка към учениците Си рече: Ето майка Ми и братята Ми!
                                         • Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра и майка.