1. В онова време четверовластникът Ирод чу слуха, <който се носеше> за Исуса;
  • (Стихове 1–36) Пасаж в: Дерзайте!, 28 октомври 1934 г.
 2. и рече на слугите си: Тоя е Иоан Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, и затова тия сили действуват чрез него.
  • Защото Ирод беше хванал Иоана и беше го вързал и турил в тъмница, поради Иродиада, жената на брат си Филипа;
   • понеже Иоан му казваше: Не ти е позволено да я имаш.
    • И искаше да го убие, но се боеше от народа, защото го имаха за пророк.
     • А когато настана рожденият ден на Ирода, Иродиадината дъщеря игра всред <събраните> и угоди на Ирода.
      • Затова той с клетва се обеща да й даде каквото и да му поиска.
       • А тя, подучена от майка си, каза: Дай ми тука на блюдо главата на Иоана Кръстителя.
        • Царят се наскърби; но заради клетвите си, и заради седящите с него, заповяда да й се даде.
         • И прати да обезглавят Иоана в тъмницата.
          • И донесоха главата му на блюдо и дадоха я на девойката, а тя я занесе на майка си.
           • А учениците му като дойдоха, дигнаха тялото и го погребаха; и отидоха и казаха на Исуса.
            • И Исус, като чу <това>, оттегли се оттам, с ладия на уединено място настрана; а народът като разбра, отиде подир него пеша от градовете.
             • И Той, като излезе, видя голямо множество, смили се за тях, и изцели болните им.
              • А като се свечери, учениците дойдоха при Него, и рекоха: Мястото е уединено, и времето е вече напреднало; разпусни народа да отиде по селата да си купи храна.
              • А Исус им рече: Няма нужда да отидат; дайте им вие да ядат.
               • А те Му казаха: Имаме тук само пет хляба и две риби.
                • А Той рече: Донесете ги тук при Мене.
                 • Тогава, като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, даде ги на учениците, а учениците на народа.
                  • И всички ядоха и се наситиха; и дигнаха останалите къшеи, дванадесет пълни коша.
                   • А ония, които ядоха, бяха около пет хиляди мъже, освен жени и деца.
                    • И на часа <Исус> накара учениците да влязат в ладията и да отидат преди Него на отвъдната страна, докле разпусне народа.
                     • И като разпусна народа, изкачи се на бърдото да се помоли на саме. И като се свечери, Той беше там сам.
                      • А ладията бе вече всред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше противен.
                       • А в четвъртата стража на нощта Той дойде към тях, като вървеше по езерото.
                        • И учениците, като Го видяха да ходи по езерото, смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха.
                         • А Исус веднага им проговори, казвайки: Дерзайте! Аз съм; не бойте се.
                         • И Петър в отговор Му рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата.
                          • А Той рече: Дойди. И Петър слезе от ладията и ходеше по водата да иде при Исуса.
                           • Но като виждаше вятъра [силен], уплаши се и, като потъваше, извика, казвайки: Господи избави ме!
                            • И Исус веднага простря ръка, хвана го, и му рече: Маловерецо, защо се усъмни?
                             • И като влязоха в ладията, вятърът утихна.
                             • А ония, които бяха в ладията, Му се поклониха и казаха: Наистина Ти си Божий Син.
                              • И като преминаха <езерото>, дойдоха в генисаретската земя.
                               • И когато Го познаха тамошните мъже, разпратиха по цялата оная околност и доведоха при Него всичките болни;
                                • и молеха Го да се допрат само до полата на дрехата Му; и колкото се допряха, се изцелиха.