1. И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и рече им:
 2. Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете <ги> и докарайте Ми <ги>.
  • И ако някой ви рече нещо, кажете: на Господа трябват; и веднага ще ги изпрати.
   • А това стана за да се сбъдне реченото от пророка, който казва: -
    • "Речете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, Кротък и възседнал на осел И на осле, рожба на ослица".
     • И тъй учениците отидоха и сториха както им заръча Исус;
      • докараха ослицата и ослето, и намятаха на тях дрехите си; и Той възседна върху тях.
       • А по-голямата част от множеството напостлаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха ги по пътя.
        • А множествата, които вървяха пред Него, и които идеха изподире, викаха казвайки: Осана на Давидовия син! благословен, който иде в Господното име! Осана във висините!
        • И когато влезе в Ерусалим целият град се раздвижи; и казваха: Кой е Тоя?
         • А народът казваше: Той е пророкът Исус, Който е от Назарет галилейски.
          • И Исус влезе в Божия храм, и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите, и столовете на ония, които продаваха гълъбите, и каза им:
           • Писано е: "Домът ми ще се нарече молитвен дом" а вие го правите разбойнически вертеп.
            • И <някои> слепи и куци дойдоха при Него в храма; и Той ги изцели.
             • А главните свещеници и книжници, като видяха чудесните дела, които стори и децата, които викаха в храма, казвайки: Осана на Давидовия Син! възнегодуваха и рекоха Му:
              • Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли никога чели <тая дума>: - "Из устата на младенците и сучещите Приготвил си хвала?"
              • И когато ги остави, излезе вън от града до Витания, гдето и пренощува.
               • А на сутринта, когато се връщаше в града, огладня.
                • И като видя една смоковница край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа; и рече й: Отсега нататък да няма плод от тебе до века. И смоковницата изсъхна на часа.
                 • И учениците, които видяха това, почудиха се и рекоха: Как на часа изсъхна смоковницата?
                  • А Исус в отговор им рече: Истина ви казвам: Ако имате вяра, и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже, ако речете на тоя хълм: Дигни се и хвърли се в морето, ще стане.
                  • И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.
                   • И когато дойде в храма, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при Него, като поучаваше, и казаха: С каква власт правиш тия неща? и кой Ти е дал тая власт?
                    • А Исус в отговор им каза: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който, ако ми отговорите, то и Аз ще ви кажа с каква власт правя тия неща.
                     • Иоановото кръщение от къде беше? от небето или от човеците? И те разискваха помежду си, думайки: Ако речем: От небето, Той ще ни каже: Тогава защо не го повярвахте:
                      • Но ако речем: От човеците, боим се от народа; защото всички имат Иоана за пророк.
                       • И тъй, в отговор на Исуса, казаха: Не знаем. Рече им и Той: Нито Аз ви казвам с каква власт правя тия неща.
                        • Но как ви се вижда? Един човек имаше два сина; дойде при първия и му рече: Синко, иди работи днес на лозето.
                        • А той в отговор каза: Не искам; но после се разкая и отиде.
                         • Дойде и при втория, комуто каза същото. И той в отговор каза: Аз ще ида, господине! но не отиде.
                          • Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казват: Първият. Исус им рече: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.
                           • Защото Иоан дойде при вас в пътя на правдата, и не го повярвахте; бирниците обаче и блудниците го повярваха; а вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте отпосле да го вярвате.
                            • Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, и съгради кула; и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина.
                             • И когато наближи времето на плодовете изпрати слугите си до земеделците да приберат плодовете му.
                              • А земеделците хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни замериха.
                               • Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите; и на тях сториха същото.
                                • Най-после изпрати при тях сина си, като думаше: Ще почетат сина ми.
                                 • Но земеделците, като видяха сина, рекоха помежду си: Той е наследникът; елате да го убием и да присвоим наследството му.
                                  • И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха.
                                   • И тъй, когато си дойде стопанинът на лозето, какво ще стори на тия земеделци?
                                    • Казват Му: Злосторниците люто ще погуби, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето им.
                                     • Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията <тая дума>: - "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла; От Господа е това. И чудно е в нашите очи"?
                                      • Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му.
                                       • И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото падне, ще го пръсне.
                                        • И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че за тях говори;
                                         • но, когато поискаха да Го хванат, побояха се от народа понеже Го считаше за пророк.