1. И Исус почна пак да им говори с притчи, като казваше:
 2. Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си.
  • Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат.
   • Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обеда си; юнците ми и угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба.
    • но те <занемариха> поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си;
     • а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха.
      • И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби ония убийци, и изгори града им.
       • Тогава казва на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни.
        • Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба.
         • И тъй, ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха, зли и добри; и сватбата се напълни с гости.
          • А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха.
           • И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.
            • Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете, и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
             • Защото мнозина са поканени, а малцина избрани.
             • Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да Го впримчат в говоренето Му.
              • И пращат при Него учениците си, заедно с Иродианите, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците.
               • Кажи ни, прочее: Ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на Кесаря, или не?
                • А Исус разбра лукавството им, и рече: Защо Ме изпитвате, лицемери?
                 • Покажете ми данъчната монета. И те Му донесоха един пеняз.
                  • Той им каза: Чий е този образ и надпис?
                  • Казват му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте Кесаревите на Кесаря, а Божиите на Бога.
                   • И като чуха това, те се зачудиха, и оставяйки Го, си отидоха.
                    • В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение и попитаха Го, казвайки:
                     • Учителю, Моисей е казал: Ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му, и да въздигне потомък на брата си.
                      • А между нас имаше седмина братя; и първият се ожени и умря; и, като нямаше потомък, остави жена си на брата си;
                       • също и вторият и третият, до седмият.
                        • А подир всички умря и жената.
                         • И тъй, във възкресението на кого от седмината ще бъде жена? защото те всички я имаха.
                          • А Исус в отговор им рече: Заблуждавате се, като не знаете писанията нито Божията сила.
                           • Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като [Божии] ангели на небето.
                            • А за възкресението на мъртвите, не сте ли чели онова, което Бог ви говори, като казва:
                             • "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов?" Той не е Бог на мъртвите, а на живите.
                             • И множеството, като чу това, чудеха се на учението Му.
                              • А фарисеите, като чуха, че смълчал садукеите, събраха се заедно.
                               • И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос:
                                • Учителю, коя е голямата заповед в закона?
                                 • А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум".
                                  • Това е голямата и първа заповед.
                                   • А втора, подобна< на нея>, е тая: "Да възлюбиш ближния си, както себе си".
                                   • На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.
                                    • И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита, казвайки:
                                     • Какво мислите за Христа? Чий Син е? Казват Му: Давидов.
                                      • Казва им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича Господ, думайки:
                                       • "Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми. Докле положа враговете Ти под нозете Ти?"
                                        • Ако, прочее, Давид Го нарича Господ, как е негов син?
                                         • И никой не можеше да Му отговори ни дума; нито пък дръзна вече някой от тоя ден да Му задава въпроси.