1. Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца.
 2. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни.
 3. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.
  • Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си.
   • И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха.
    • А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!
    • Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си.
    • А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.
     • А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.
      • А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори.
       • После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! отвори ни.
        • А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам.
         • И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде].
          • Защото< е> както<, когато> човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си.
           • На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна.
           • Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта.
            • Също и тоя, който <получи> двата спечели още два.
             • А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си.
              • След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях,
               • И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет.
                • Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
                 • Приближи се и тоя, който бе получил <двата таланта>, и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта.
                  • Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
                   • Тогава се приближи тоя който бе получил един талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш гдето не си сеял, и събираш гдето не си пръскал;
                    • и като се убоях отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето.
                    • А Господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! знаел си, че жъна гдето не съм сеял, и събирам гдето не съм пръскал;
                     • ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва.
                      • Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта.
                       • Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има.
                        • А тоя безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
                         • А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.
                          • И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите;
                           • и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.
                            • Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.
                            • Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;
                             • гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.
                              • Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме?
                               • И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме?
                                • И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?
                                 • А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.
                                  • Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели.
                                   • Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;
                                    • странник <бях>, и не Ме облякохте; болен и в тъмница <бях>, и не Ме посетихте.
                                     • Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?
                                      • Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили.
                                       • И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.