1. Когато Исус свърши тия думи рече на учениците Си:
 2. Знаете, че след два дни ще бъде Пасхата, и Човешкият Син ще бъде предаден на разпятие.
  • Тогава главните свещеници и народните старейшини се събраха в двора на първосвещеника, който се наричаше Каиафа,
   • и наговаряха се да уловят Исуса с хитрост и да Го умъртвят;
    • но думаха: Да не е на празника, за да не стане вълнение между народа.
     • А когато Исус беше във Витания, в къщата на прокажения Симон,
      • приближи се до Него една жена, която имаше алабастрен съд с много скъпо миро, което изливаше на главата Му, като бе седнал на трапезата.
       • А учениците, като видяха това, възнегодуваха, казвайки: Защо се прахоса това?
        • Защото това <миро> можеше да се продаде за голяма сума<, която> да се раздаде на сиромасите.
         • Но Исус като позна това, рече им: Защо досаждате на жената? понеже тя извърши добро дело на Мене.
          • Защото сиромасите всякога се намират между вас, но Аз не всякога се намирам.
           • Защото тя, като изля това миро върху тялото Ми стори го за да Ме приготви за погребение.
            • Истина ви казвам: Гдето и да се проповядва това благовестие по целия свят, ще се разказва за неин спомен и това, което тя стори.
             • Тогава един от дванадесетте, наречен Юда Искариотски отиде при първосвещениците и рече:
              • Какво обичате да ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника.
               • И от тогава той търсеше удобен случай да <им> Го предаде.
                • А в първия <ден на празника на> безквасните хлябове учениците отидоха при Исуса и рекоха: Где искаш да Ти приготвим, за да ядеш пасхата?
                 • Той каза: Идете в града при еди кого си и речете му: Учителят казва: Времето Ми е близо, у тебе ще празнувам пасхата с учениците Си.
                  • И учениците сториха както им заръча Исус, и приготвиха пасхата.
                   • И когато се свечери, Той седна на трапезата с дванадесетте ученика.
                    • И като ядяха, рече: Истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.
                     • А те, пренаскърбени, почнаха всички един по един да Му казват: Да не съм аз, Господи?
                      • Той в отговор рече: Който натопи ръката си заедно с Мене в блюдото, той ще Ме предаде.
                       • Човешкият Син отива, както е написано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил.
                        • И Юда, който Го предаде, в отговор рече: Да не съм аз, Учителю? Исус му каза: Ти рече.
                         • И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло.
                          • Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички!
                           • Защото това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете.
                            • Но казвам ви, че отсега няма вече да пия от тоя плод на лозата, до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Отца Си.
                             • И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм.
                              • Тогава Исус им казва: Вие всички ще се съблазните в Мене тая нощ, защото е писано: "Ще поразя пастира; и овците на стадото ще се разпръснат".
                               • А след като бъда възкресен ще ви изпреваря в Галилея.
                                • А Петър в отговор Му рече: Ако и всички да се съблазнят в Тебе, аз никога няма да се съблазня.
                                 • Исус му рече: Истина ти казвам, че тая нощ, преди да пее петелът, три пъти ще се отречеш от Мене.
                                  • Петър Му казва: Ако станеше нужда и да умра с Тебе, пак няма да се отрека от Тебе. Същото рекоха и всичките ученици.
                                   • Тогава Исус идва с тях на едно място наречено Гетсимания; и казва на учениците Си: Седете тука, докле отида там да се помоля.
                                    • И като взе със Себе Си Петра и двамата Заведееви сина, захвана да скърби и да тъгува.
                                     • Тогава им казва: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете заедно с Мене.
                                      • И като пристъпи малко напред, падна на лицето Си, и се молеше, казвайки: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.
                                       • Дохожда при учениците, намира ги заспали, и казва на Петра: Как! не можахте ли ни един час да бдите с Мене?
                                        • Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото - немощно.
                                         • Пак отиде втори път и се моли, думайки: Отче Мой, ако не е възможно да Ме отмине това, без да го пия, нека бъде Твоята воля.
                                          • И като дойде пак намери ги заспали; защото очите им бяха натегнали.
                                           • И пак ги остави и отиде да се помоли трети път, като каза пак същите думи.
                                            • Тогава дохожда при учениците и казва им: Още ли спите и почивате? Ето, часът наближи, когато Човешкият Син се предава в ръцете на грешници.
                                             • Станете да вървим; ето, приближи се тоя, който Ме предава.
                                              • И когато Той говореше, ето, Юда, един от дванадесетте, дойде, и с него голямо множество, с ножове и сопи<, изпратени> от главните свещеници и народните старейшини.
                                               • А оня, който Го предаваше, беше им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го.
                                                • И веднага се приближи до Исуса и рече: Здравей, Учителю! и Го целува.
                                                 • А Исус му каза: Приятелю, за каквото си дошъл <стори го>. Тогава пристъпиха, туриха ръце на Исуса, и Го хванаха.
                                                  • И, ето, един от тия, които бяха с Исуса, простря ръка, измъкна ножа си, и, като удари слугата на първосвещеника, отсече му ухото.
                                                   • Тогава Исус му каза: Повърни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож от нож ще загинат.
                                                    • Или мислиш, че не мога да се примоля на Отца Си, и Той би Ми изпратил още сега повече от дванадесет легиона ангели?
                                                     • Но как биха се сбъднали писанията, че< това> трябва така да бъде?
                                                      • В същия час рече Исус на народа: Като срещу разбойник ли сте излезли с ножове и сопи да Ме уловите? Всеки ден седях и поучавах в храма и не Ме хванахте.
                                                       • Но всичко това стана за да се сбъднат пророческите писания. Тогава всички ученици Го оставиха и се разбягаха.
                                                        • А тия, които бяха хванали Исуса, заведоха Го у първосвещеника Каиафа, гдето бяха събрани книжниците и старейшините.
                                                         • А Петър вървеше подире Му издалеч до двора на първосвещеника; и като влезе вътре, седна със служителите да види края.
                                                          • А главните свещеници и целият синедрион търсеха лъжливо свидетелство против Исуса, за да Го умъртвят;
                                                           • обаче не намериха, при все че дойдоха много лъжесвидетели. Но сетне дойдоха двама и рекоха:
                                                            • Тоя каза: Мога да разруша Божия храм, и за три дни <пак> да го съградя.
                                                             • Тогава първосвещеникът стана и Му рече: Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелствуват тия против Тебе?
                                                              • Но Исус мълчеше. Първосвещеникът му каза: Заклевам Те в живия Бог да ни кажеш: Ти ли си Христос Божият Син?
                                                               • Исус му каза: Ти рече. Но казвам ви, от сега нататък ще видите Човешкия Син седящ отдясно на силата и идещ на небесните облаци.
                                                                • Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза: Той богохулствува! Каква нужда имаме вече от свидетели? Ето сега чухме богохулството. Вие какво мислите?
                                                                 • А те в отговор рекоха: Изложи се на смъртно< наказание>.
                                                                  • Тогава Го заплюваха в лицето и Го блъскаха; а други Му удряха плесници и Му казваха:
                                                                   • Познай ни, Христе, кой Те удари.
                                                                    • А Петър седеше вън на двора; и една слугиня дойде при него и му каза: И ти беше с Исуса галилеянина.
                                                                    • А той се отрече пред всички, казвайки: Не разбирам що говориш.
                                                                     • И когато излезе в преддверието, видя го друга< слугиня>, и каза на тия, които бяха там: И тоя беше с Исуса Назарянина.
                                                                      • И <Петър> пак се отрече с клетва: Не познавам човека.
                                                                       • След малко се приближиха и ония, които стояха наблизо, и рекоха на Петра: Наистина и ти си от тях, защото твоят говор те издава.
                                                                        • Тогава той започна да проклина и да се кълне: Не познавам човека. И на часа петелът изпя.
                                                                         • И спомни си Петър думата на Исуса, Който беше рекъл: Преди да изпее петелът, три пъти ще се отречеш от Мене. И той излезе вън и плака горко.