1. В ония дни дойде Иоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше:
  • Покайте се понеже наближи небесното царство.
   • Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исаия, който казва: "Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа, Прави направете пътеките за Него".
   • А тоя Иоан носеше облекло от камилска козина, и кожен пояс около кръста си; а храната му беше акриди и див мед.
    • Тогава излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата Иорданска околност,
     • и се кръщаваха от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.
      • А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?
       • Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние;
        • и не мислете да думате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама.
         • А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля.
          • Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.
          • Лопатата е в ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън.
           • Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него.
            • А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене?
             • А Исус в отговор му рече: Остави <Ме> сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави.
              • И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него;
               • и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.