1. Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.
 2. И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.
  • И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове.
   • А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.
    • Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва:
     • Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си".
      • Исус му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог".
       • Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му:
        • Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.
         • Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".
          • Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.
           • А когато чу <Исус>, че Иоан бил предаден <на властта>, оттегли се в Галилея.
            • И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум край езерото {Гръцки: Морето<. Така и> навсякъде в това евангелие.}, в Завулоновите и Нефталимовите предели;
             • за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: -
              • "Завулоновата земя и Нефталимовата земя, Край езерото, отвъд Иордан, Езическа Галилея;
               • Людете, които седяха в тъмнина. Видяха голяма светлина И на ония, които седяха в страната на мрачната сянка, На тях изгря светлина".
               • От тогава Исус започна да проповядва, казвайки: Покайте се, защото наближи небесното царство.
               • И като ходеше край галилейското езеро, видя двамата братя, Симона, наречен Петър и брат му Андрея, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари.
                • И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци.
                 • И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.
                  • И като отмина от там, видя други двама братя, Якова Заведеев и брат му Иоана, че кърпеха мрежите си в ладията с баща си Заведея; и ги повика.
                   • И те на часа оставиха ладията и баща си, и отидоха след Него.
                    • Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете.
                    • И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели.
                     • И подире Му вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея, и из отвъд Иордан.