1. А когато слезе от хълма, последваха Го големи множества.
 2. И, ето, един прокажен дойде при Него, кланяше Му се и каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.
  • Тогава< Исус> простря ръка и се допря до него и рече: Искам; бъди очистен. И на часа му се очисти проказата.
   • И Исус му каза: гледай да не кажеш <това> никому; но, за свидетелство на тях, иди да се покажеш на свещеника, и принеси дара, който Моисей е заповядал.
    • А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше, казвайки:
    • Господи, слугата ми лежи у дома парализиран, и много се мъчи.
     • Той му казва: Ще дойда и ще го изцеля.
     • Стотникът в отговор Му рече: Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само една дума, и слугата ми ще оздравее.
     • Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници; и казвам на тогова: Иди, и той отива; и на друг: Дойди, и той дохожда; а на слугата си: Стори това, и го струва.
      • Исус, като чу това, почуди се, и рече на ония, които идеха изподире: Истина ви казвам, нито в Израиля съм намерил толкова вяра.
      • Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство;
       • а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
        • Тогава Исус рече на стотника: Иди си; както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час.
         • И когато дойде Исус в къщата на Петра, видя, че тъща му лежеше болна от треска.
          • И допря се до ръката й, и треската я остави; и тя стана да Му прислужва.
           • А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни;
            • за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "Той взе на себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе".
             • И като видя Исус около Себе Си много народ, заповяда да минат отвъд <езерото>.
              • И дойде един книжник и Му рече: Учителю, ще вървя след Тебе където и да идеш.
               • Исус му каза: Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони.
                • А друг от учениците Му рече: Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си.
                 • Но Исус му рече: Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.
                  • И когато влезе в една ладия, учениците Му влязоха подир Него.
                   • И, ето, голяма буря се подигна на езерото, до толкова щото вълните покриваха ладията; а Той спеше.
                    • Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси! загиваме!
                     • А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните {Гръцки: Морето.}, и настана голяма тишина.
                      • А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Тоя, че и ветровете и вълните Му се покоряват?
                       • И когато дойде на отвъдната страна, в гадаринската земя, срещнаха Го двама хванати от бяс, които излизаха от гробищата, твърде свирепи, така щото никой не можеше да мине през онзи път.
                        • И, ето, извикаха, казвайки: Какво имаш с нас, Ти Божий Сине? Нима си дошъл тука преди време да ни мъчиш?
                         • А надалеч от тях имаше голямо стадо свини, което пасеше.
                          • И бесовете му се молеха, думайки: Ако ни изпъдиш, изпрати ни в стадото свини.
                           • И рече им: Идете. И те като излязоха, отидоха в свините; и, ето, цялото стадо се спусна надолу по стръмнината в езерото, и загина във водата.
                            • А свинарите побягнаха, и като отидоха в града разказаха всичко, и това що бе станало с хванатите от бяс.
                             • И, ето, целият град излезе да посрещне Исуса; и като Го видяха, примолиха Му се да си отиде от техните предели.