1. (По слав. 117). Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост <трае> до века.
 2. Нека каже сега Израил, Че Неговата милост <трае> до века.
  • Нека каже сега Аароновият дом, Че Неговата милост трае до века.
   • Нека кажат сега ония, които се боят от Господа, Че Неговата милост <трае> до века.
    • В притеснението си призовах Господа; Господ ме послуша и <ме постави> на широко място.
     • Господ е откъм мене; няма да се убоя; Що може да ми стори човек?
      • Господ е откъм мене между помощниците ми; Затова ще видя <повалянето> на ненавистниците си.
       • По-добре да се надява някой на Господа, А не да уповава на човека.
        • По-добре да се надява някой на Господа, А не да уповава на князе.
         • Всичките народи ме обиколиха; <Но> в името Господно ще ги отсека.
          • Обиколиха ме, да! обиколиха ме; <Но> в името Господно ще ги отсека.
           • Обиколиха ме като пчели, <но> угаснаха като огън от тръни; <Защото> в името Господно ще ги отсека.
            • Ти, <враже>, ме тласна силно за да падна; Но Господ ми помогна.
             • Сила моя и песен моя е Господ, И Той ми стана избавител,
              • Глас на радост и на избавление <се чува> в шатрите на праведните; Десницата Господна върши храбри дела.
               • Десницата Господна се издигна; Десницата Господна върши храбри дела.
                • Аз няма да умра, но ще живея, И ще разказвам делата Господни.
                 • Строго ме наказва Господ, Но на смърт не ме предаде.
                  • Отворете ми портите на правдата; Ще вляза в тях <и> ще прославя Господа.
                   • Това са Господните порти, В които ще влязат праведните.
                    • Ще Те славословя, защото си ме послушал, И станал си ми избавител.
                     • Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Стана глава на ъгъла,
                      • От Господа е това, <И> чудно е в нашите очи.
                       • Тоя е денят, който Господ е направил; Нека се радваме и се развеселим в Него.
                        • О Господи! избави, молим се; О Господи! молим се, изпрати благоденствие.
                         • Благословен <да бъде оня>, който иде в името Господно; Благославяме ви от дома Господен.
                          • Господ е Бог, Който ни показва светлина; Приведете до роговете на олтара Вързаната с въжета жертва.
                           • Ти си Бог мой, и ще Те славя; Боже мой, ще Те възвишавам.
                            • Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост <трае> до века.