1. Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението <на Израиля>.
 2. Защото свидетелствувам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според пълното знание.
  • Понеже, ако не знаят правдата, <която е> от Бога и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога.
   • Понеже Христос <изпълнява> целта на закона, да се оправдае всеки, който вярва.
    • Защото Моисей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез <пазенето на> закона, ще живее чрез нея.
     • А правдата, която е чрез вяра, говори така: "Да не речеш в сърцето си: Кой ще се възкачи на небето, сиреч, да свали Христа?
      • или: Кой ще слезе в бездната сиреч да възведе Христа от мъртвите?"
       • Но що казва тя? <Казва, че> "думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти", сиреч думата на вярата която проповядваме.
        • Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.
         • Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.
          • Защото писанието казва: "Никой, който вярва в Него, не ще се посрами".
           • Понеже няма разлика между юдеин и грък защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават.
            • Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси".
             • Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?
              • И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: - "Колко са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!"
              • Но не всички послушаха благовестието; защото Исаия казва: "Господи, <кой от нас> е повярвал на онова, което сме чули"?
              • И тъй, вярването <е> от слушане, а слушането - от Христовото слово.
               • Но казвам: те не са ли чули? Наистина, <чули> са: - "По цялата земя е излязъл гласът им, И думите им до краищата на вселената".
                • Но <пак> казвам: Израил не е ли разбрал? <Разбрал е, защото> първо Моисей казва: - "Аз ще ви раздразня до ревнуване с тия, които не са народ; С народ несмислен ще ви разгневя";
                 • а Исаия се осмелява да каже: - "Намерен бях от ония, които не Ме търсеха; Явен станах на тия, които не питаха за Мене;
                  • а за Израиля казва: - "Простирах ръцете Си цял ден Към люде непокорни и опаки"