1. Между това, като се събра едно многохилядно множество, до толкова, че един други се тъпчеха, Той почна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.
 2. Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае.
  • Затова, каквото сте говорили в тъмно ще се чуе на видело; и каквото сте казали на ухо във вътрешните стаи ще се разгласи от покрива.
   • А на вас, Моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които убиват тялото, и след това не могат нищо повече да сторят.
    • Но ще ви предупредя от кого да се боите: бойте се от онзи, който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла, Да! казвам ви, от него да се боите.
     • Не продават ли се пет врабчета за два асария? и ни едно от тях не е забравено пред Бога.
      • Но вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се; вие сте много по-скъпи от врабчета.
      • И казвам ви: Всеки който изповяда Мене пред човеците, ще го изповяда и Човешкият Син пред Божиите ангели;
      • но ако се отрече някой от Мене пред човеците ще бъде отречен пред Божиите ангели.
       • И всекиму, който би казал дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой похули Светия Дух, няма да му се прости.
        • И когато ви заведат в синагогите и <пред> началствата и властите, не се безпокойте как или какво ще говорите, или какво ще кажете.
         • Защото Светият Дух ще ви научи в същия час, какво трябва да кажете.
          • И някой си от множеството Му рече: Учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството.
           • А Той му каза: Човече, кой Ме е поставил съдия или делач над вас?
            • И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.
             • И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод.
              • И той размишляваше в себе си, думайки: Какво да правя? защото нямам где да събера плодовете си.
               • И рече: Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си.
                • И ще река на душата си: Душо, имаш много блага натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се.
                 • А Бог му рече: Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това което си приготвил, чие ще бъде?
                  • Така <става> с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.
                   • Рече още на учениците Си: Затова ви казвам, не се безпокойте за живота <си>, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете.
                   • Защото животът е повече от храната, и тялото от облеклото.
                   • Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците!
                    • И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си?
                     • И тъй, ако и най-малкото нещо не можете стори, защо се безпокоите за друго?
                      • Разгледайте кремовете как растат; не се трудят нито предат; но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава не се е обличал както един от тях.
                       • И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече <ще облича> вас, маловери!
                        • И тъй, не търсете какво да ядете и какво да пиете, и не се съмнявайте;
                         • защото всичко това търсят народите на света; а Отец ви знае, че се нуждаете от това.
                          • Но търсете [Божието] царство и [всичко] това ще ви се прибави.
                          • Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството.
                           • Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда.
                            • Защото гдето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.
                             • Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени;
                              • и сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа.
                               • Блажени ония слуги, чиито господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи.
                                • И ако дойде на втора стража, или на трета стража, и ги намери така, блажени са ония слуги.
                                 • Но това да знаете, че ако домакинът беше знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата.
                                  • Бъдете, <прочее>, и вие готови; защото в час, когато< го> не мислите, Човешкият Син ще дойде.
                                   • Тогава Петър каза: Господи, само на нас ли казваш тая притча, или на всичките?
                                   • Господ каза: Кой е, прочее, онзи верен и благоразумен настойник, когото господарят му ще постави над домочадието си, да им дава на време определената храна?
                                   • Блажен онзи слуга, чиито господар, когато си дойде, го намери, че прави така.
                                   • Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.
                                   • Но ако онзи слуга рече в сърцето си: Господарят ми се забави, и почне да бие момчетата, и момичетата, да яде, да пие и да се опива,
                                    • то господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в час, който не знае, и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с неверните.
                                     • И онзи слуга, като е знаел волята на Господаря си, но не е приготвил нито постъпил по волята му, ще бъде много бит.
                                      • А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, комуто много е дадено, много и ще се изисква; и комуто са много поверили, от него повече ще изискват.
                                       • Огън дойдох да хвърля на земята; и какво <повече> да искам, ако се е вече запалил?
                                        • Но имам кръщение, с което трябва да се кръстя; и колко се утеснявам докле се извърши!
                                         • Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на земята? Не, казвам ви, но по-скоро раздяла.
                                          • Защото от сега нататък петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама, и двама против трима.
                                           • Ще се разделят баща против син, и син против баща; майка против дъщеря и дъщеря против майка; свекърва против снаха си, и снаха против свекърва си.
                                            • Казваше още на народа: Когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате: Дъжд ще вали, и така става.
                                             • И когато духа южен вятър казвате: Ще стане жега; и става.
                                              • Лицемери! лицето на земята и на небето знаете да разтълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате?
                                               • А защо и от само себе си не съдите що е право?
                                                • Защото, когато отиваш с противника си <да се явиш> пред управителя, постарай се по пътя да се отървеш от него, да не би да те завлече при съдията, и съдията <да> те предаде на служителя, и служителят <да> те хвърли в тъмница.
                                                 • Казвам ти, никак няма да излезеш от там докле не изплатиш и най-последното петаче.