1. И рече на учениците Си: Не е възможно да не дойдат съблазните; но горко на онзи, чрез който дохождат!
 2. По-добре би било за него да се окачи един голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето, а не да съблазни един от тия малките.
  • Внимавайте на себе си. Ако прегреши брат ти, смъмри го; и ако се покае прости му.
   • И седем пъти на ден ако ти сгреши, и седем пъти се обърне към тебе и каже: Покайвам се, прощавай му.
    • И апостолите рекоха на Господа: Придай ни вяра.
     • А Господ рече: Ако имате вяра колкото синапово зърно, казали бихте на тая черница: Изкорени се и насади се в морето, и тя би ви послушала.
     • А кой от вас, ако има слуга да му оре или да му пасе, ще му рече веднага, щом си дойде от нивата: Влез да ядеш?
      • Напротив не ще ли му рече: Приготви нещо да вечерям, стегни се та ми пошетай, докато ям и пия, и подир това ти ще ядеш и пиеш?
       • Нима ще благодари на слугата за дето е извършил каквото е било заповядано? [Не вярвам].
        • Също така и вие, когато извършите все що ви е заповядано, казвайте: Ние сме безполезни слуги; извършихме <само> това, което бяхме длъжни да извършим.
         • И в пътуването Си към Ерусалим Той минаваше <границата> между Самария и Галилея.
          • И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч,
           • извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се за нас!
            • И като ги видя, рече им: Идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се.
             • И един от тях, като видя, че изцеля, върна се и със силен глас славеше Бога,
              • и падна на лице при нозете на <Исуса> и Му благодареше. И той бе самарянин.
               • А Исус в отговор му рече: Нали се очистиха десетимата? а где са деветимата?
                • Не намериха ли се <други> да се върнат и въздадат слава на Бога, освен тоя иноплеменник?
                 • И рече му: Стани и си иди; твоята вяра те изцели.
                  • А <Исус> попитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, в отговор им каза: Божието царство не иде така щото да се забелязва;
                  • нито ще рекат: Ето тук е! или Там е! защото, ето Божието царство е всред вас.
                   • И рече на учениците: Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите< поне> един от дните на Човешкия Син, и няма да видите.
                    • И като ви рекат: Ето, тук е! да не отидете, нито да тичате подире< им>.
                     • Защото, както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и Човешкият Син в Своя ден.
                      • Но първо Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение.
                       • И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;
                        • ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички.
                         • Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха,
                          • а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, -
                           • подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.
                            • В оня ден, който се намери на къщния покрив, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе; също и който е на нива да не се връща назад.
                             • Помнете Лотовата жена.
                             • Който иска да спечели живота {Или: Душата} си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го опази.
                              • Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще се вземе, а другият ще се остави.
                               • Две жени ще мелят заедно; едната ще се вземе, а другата <ще се вземе, а другата>{Повторението на тези думи вероятно е печатна грешка в изданието от 1940 г.} ще се остави.
                               • [Двама ще бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави].
                                • Отговарят Му, казвайки: Къде, Господи? А Той им рече: Където е трупът, там ще се съберат и орлите.