1. След това <Исус> влезе в Ерихон, и минаваше през града.
 2. И, ето, един човек, на име Закхей, който беше началник на бирниците, и богат,
  • искаше да види Исуса Кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст.
   • И завтече се напред и се покачи на една черница за да Го види; понеже през оня път щеше да мине.
    • Исус като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти.
    • И той побърза да слезе, и прие Го с радост.
     • И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: При грешен човек влезе да преседи.
      • А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето <от сега> давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам <му> четверократно.
       • И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син.
        • Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.
         • И като слушаха това, Той прибави и каза една притча, защото беше близо до Ерусалим, и те си мислеха, че Божието царство щеше веднага да се яви.
          • Затова каза: Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт, и да се върне.
           • И повика десетима от слугите си и даде им десет мнаси; и рече им: Търгувайте с <това> докле дойда.
            • Но неговите граждани го мразеха, и изпратиха след него посланици да кажат: Не щем този да царува над нас.
             • А като получи царската власт и се върна, заповяда да му повикат ония слуги, на които бе дал парите за да знае какво са припечелили чрез търгуване.
              • Дойде, прочее, първият и рече: Господарю, твоята мнаса спечели десет мнаси.
               • И рече му: Хубаво, добри слуго! понеже на твърде малкото се показа верен, имай власт над десет града.
                • Дойде и вторият и рече: Господарю, твоята мнаса принесе пет мнаси.
                 • А рече и на него: Бъди и ти над пет града.
                  • Дойде и друг и рече: Господарю, ето твоята мнаса, която пазех скътана в кърпа;
                   • Защото се боях от тебе, понеже си строг човек; задигаш това, което не си положил, и жънеш, което не си посял.
                    • <Господарят> му казва: От устата ти ще те съдя, зли слуго. Знаел си, че съм строг човек, който задигам това, което не съм положил, и жъна което не съм сял;
                     • тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата?
                      • И рече на предстоящите: Вземете от него мнасата, и дайте я на този, който има десетте мнаси.
                       • (Рекоха му: Господарю, той има вече десет мнаси!)
                        • Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде; а от този, който, няма, от него ще се отнеме и това, което има.
                         • А ония мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тука и посечете ги пред мене.
                          • И като изрече това, <Исус> вървеше напред, възлизайки за Ерусалим.
                           • И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма наречен Елеонски, прати двама от учениците и рече <им:>
                            • Идете в селото, което е насреща ви, в което като влизате ще намерите едно осле, вързано, което никой човек не е възсядал; отвържете го и го докарайте.
                             • И ако някой ви попита: Защо го отвързвате? кажете така: На Господа трябва.
                              • И изпратените отидоха и намериха както им беше казал.
                               • И като отвързаха ослето, рекоха стопаните му: Защо отвързвате ослето?
                                • А те казаха: На Господа трябва.
                                 • И докараха го при Исуса; и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исуса.
                                  • И като вървеше Той, <людете> постилаха дрехите си по пътя.
                                   • И когато вече се приближаваше до превалата на Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всичките велики дела, които бяха видели, казвайки:
                                    • Благословен Царят, Който иде в Господното име; мир на небето, и слава във висините!
                                     • А някои от фарисеите между народа Му рекоха: Учителю, смъмри учениците Си.
                                      • И Той в отговор рече: Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат.
                                       • И като се приближи и видя града, плака за него и каза:
                                        • Да беше знаел ти, да! ти, поне в този [твой] ден, това което служи за мира ти! но сега е скрито от очите ти.
                                         • Защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около тебе, ще те обсадят, ще те отеснят отвред,
                                          • и ще те разорят и <ще избият> жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък на камък; защото ти не позна времето, когато беше посетен.
                                           • И като влезе в храма, почна да изпъжда ония, които продаваха; и казваше им:
                                            • Писано е: "И домът Ми ще бъде молитвен дом": а вие го направихте "разбойнически вертеп".
                                             • И поучаваше всеки ден в храма. А главните свещеници, книжниците и народните първенци се стараеха да Го погубят;
                                              • Но не намериха какво да сторят, понеже всичките люде бяха прилепнали при Него да Го слушат.