1. А в първия ден на седмицата, сутринта рано, <жените> дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили.
 2. И намериха камъка отвален от гроба.
  • И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса.
   • И когато бяха в недоумение за това, ето застанаха пред тях двама мъже с ослепително облекло.
    • И обзети от страх, те наведоха лицата си до земята; а <мъжете> им рекоха: Защо търсите живия между мъртвите?
     • Няма Го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея,
      • като казваше, че Човешкият Син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпнат, и в третия ден да възкръсне.
       • И спомниха си думите Му.
        • И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всичките други.
         • А бяха Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария Якововата <майка> и другите жени с тях, <които> казаха тия неща на апостолите.
          • А тия думи им се видяха като празни приказки, и не вярваха.
           • А Петър стана и изтича на гроба, и, като надникна, видя саваните <сложени> отделно; и отиде у дома си, чудейки се за станалото.
            • И, ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, шестдесет стадии {Около 11 километра.} далеч от Ерусалим.
            • И те се разговаряха помежду си за всичко онова що бе станало.
             • И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях;
              • но очите им се удържаха да Го не познаят.
               • И рече им: Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени.
               • И един от тях, на име Клеопа, в отговор Му рече: Само Ти ли си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там тия дни?
                • И рече им: Кое? А те му рекоха: Станалото с Исуса Назарянина, Който бе пророк, силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люде;
                 • и как нашите главни свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпнаха.
                  • А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израиля. И освен всичко това, вече е трети ден откак стана това.
                   • При туй и някои жени измежду нас ни смаяха, които като отишли отзарана на гроба,
                    • и не намерили тялото Му, дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че Той бил жив.
                     • И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба, и намериха тъй както рекоха жените; а Него не видели.
                      • И Той им рече: О несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците!
                       • Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата Си?
                        • И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им <писаното> за Него във всичките писания.
                         • И приближиха селото, в което отиваха; Той се държеше, като че отива по-надалеч.
                          • Но те Го нудеха, казвайки: Остани с нас, защото е привечер, и денят вече е превалил. И Той влезе да остане с тях.
                           • И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им.
                            • И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях.
                            • И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?
                             • И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях,
                              • които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона.
                               • Те пък разправиха <станалото> по пътя, и как Го познаха, когато разчупваше хляба.
                                • И когато говореха за това, сам <Исус> застана посред тях и каза им: Мир вам!
                                • А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух.
                                 • И Той им рече: Защо се смущавате? и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви?
                                  • Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият; попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че Аз имам.
                                   • И като рече това, показа им ръцете и нозете Си.
                                    • Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той рече: Имате ли тук нещо за ядене?
                                     • И дадоха Му част от печена риба [и меден сок].
                                      • И взе та яде пред тях.
                                       • И рече им: Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите.
                                        • Тогава им отвори ума, за да разберат писанията.
                                        • И рече им: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден,
                                         • и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим.
                                          • Вие сте свидетели на това.
                                           • И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.
                                           • И ги заведе до <едно място> срещу Витания; и дигна ръцете Си да ги благослови
                                           • И като ги благославяше, отдели се от тях, и се възнесе на небето.
                                            • И те Му се поклониха, и върнаха се в Ерусалим с голяма радост;
                                            • и бяха постоянно в храма [хвалещи и] благославящи Бога. [Амин].