1. В петнадесетата година на царуването на Тиверия Кесаря, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод четверовластник в Галилея, и брат му Филип четверовластник в Итурейската и Трахонитската страна, и Лисаний четверовластник в Авилиния,
 2. при първосвещенството на Анна Каиафа, Божието слово дойде до Иоана, Захариевия син, в пустинята.
  • И той отиваше по цялата страна около Иордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете,
   • както е писано в книгата с думите на пророк Исаия: - "Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките Му.
    • Всяка долина ще се напълни, И всяка планина и хълм ще се сниши; Кривите <пътеки> ще станат прави. И неравните места гладки< пътища>;
     • И всяка твар ще види Божието спасение".
      • И тъй, той казваше на множествата, които излизаха да се кръщават от него: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?
       • Прочее, принасяйте плодове достойни за покаяние; и не почвайте да си думате, имаме Авраама за баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама.
        • А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй, всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огън се хвърля.
         • И множествата го питаха, казвайки: Тогава какво да правим?
          • А той в отговор им рече: Който има две ризи, нека даде на този, който няма; и който има храна, нека прави същото.
           • Дойдоха и бирниците да се кръстят, и му рекоха: Учителю, ние какво да правим?
            • Той им каза: Не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено.
             • Питаха го и военнослужещи, казвайки: А ние какво да правим? Каза им: Не насилвайте никого, нито наклеветявайте; и задоволявайте се със заплатите си.
             • И понеже людете бяха в недоумение, и всички размишляваха в сърцата си за Иоана, да не би той да е Христос,
              • Иоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но иде Оня, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му: Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.
               • Той държи лопатата в ръката Си за да очисти добре гумното Си и да събере житото в житницата Си; а плявата ще изгори в неугасимия огън.
                • И с много други увещания той благовестяваше на людете.
                 • А четверовластникът Ирод, бидейки изобличаван от него поради Иродиада, братовата си жена, и поради всичките <други> злини, които беше сторил Ирод,
                  • прибави над всичко <друго> и това, че затвори Иоана в тъмницата.
                   • И когато се кръстиха всичките люде, като се кръсти и Исус и се молеше, отвори се небето,
                    • и Светият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, <който казваше>: Ти си Моят възлюбен Син; в Тебе е Моето благоволение.
                     • И сам Исус беше на около тридесет години, когато почна <да поучава>, и, както мислеха, беше син на Иосифа; който бе син Илиев.
                      • А Илий, Мататов; Матат, Левиев; Левий, Мелхиев; Мелхий, Яанайев; Яанай, Иосифов;
                       • Иосиф, Мататиев; Мататия, Амосов; Амос, Наумов; Наум, Еслиев; Еслий, Нагеев;
                        • Нагей, Маатов; Маат, Мататиев; Мататия, Семеинов; Семеин, Иосехов; Иосех, Иодов;
                         • Иода, Иоананов; Иоанан, Рисов; Риса, Зоровавелов; Зоровавел, Салатиилев; Салатиил, Нириев;
                          • Нирий, Мелхиев; Мелхий, Адиев; Адий, Косамов; Косам, Елмадамов; Елмадам, Иров;
                           • Ир, Исусов; Исус, Елиезеров; Елиезер, Иоримов; Иорим, Мататов; Матат, Левиев;
                            • Левий, Симеонов; Симеон, Юдов; Юда, Иосифов; Иосиф, Иоанамов; Иоанам, Елиакимов;
                             • Елиаким, Мелеев; Мелеа, Менов; Мена, Мататов; Матата, Натанов; Натан, Давидов;
                              • Давид, Есеев; Есей, Овидов; Овид, Воозов; Вооз, Салмонов; Салмон, Наасонов;
                               • Наасон, Аминадавов; Аминадав, Арниев; Арний, Есронов; Есрон, Фаресов; Фарес, Юдов;
                                • Юда, Яковов; Яков, Исааков; Исаак, Авраамов; Авраам, Таров; Тара, Нахоров;
                                 • Нахор, Сеарухов; Серух, Рагавов; Рагав, Фалеков; Фалек, Еверов; Евер, Салов;
                                  • Сала, Каинанов; Каинан, Арфаксадов; Арфаксад, Симов; Сим, Ноев; Ное, Ламехов;
                                   • Ламех, Матусалов; Матусал, Енохов; Енох, Яредов; Яред, Малелеилов; Малелеил, Каинанов;
                                    • Каинан, Еносов; Енос, Ситов; Сит, Адамов; а Адам, Божий.