1. И като свика дванадесетте, даде им сила и власт над всички бесове, и да изцеляват болести.
 2. И изпрати ги да проповядват Божието царство и да изцеляват болните.
 3. И каза им: Не вземайте нищо за път, ни тояга, ни торба ни хляб, ни пари, нито да имате по две ризи.
  • И в която къща влезете там седете, и от там тръгвайте <на път>.
   • И ако някои не ви приемат, когато излизате от оня град отърсете и праха от нозете си за свидетелство против тях.
    • И те тръгнаха и отиваха по селата и проповядваха благовестието и изцеляваха на всякъде.
     • А четверовластникът Ирод чу за всичко що ставало и беше в недоумение; защото някои казваха, че Иоан е възкръснал от мъртвите;
      • други пък, че Илия се е явил; а други, че един от старовременните пророци е възкръснал.
       • И рече Ирод: Иоана аз обезглавих; но Кой е Тоя, за Когото слушам такива неща? И желаеше да Го види.
       • И като се върнаха апостолите, разказаха на <Исуса> все що бяха извършили; и Той ги взе и се оттегли на саме [в уединено място] до един град наречен Витсаида.
        • А множествата като разбраха това, отидоха подире Му; и Той ги посрещна с готовност, и им говореше за Божието царство, и изцеляваше ония, които имаха нужда от изцеление.
         • И като почна денят да преваля, дванадесетте се приближиха и Му рекоха: Разпусни народа за да отидат в околните села и колиби да нощуват и да си намерят храна, защото тука сме в уединено място.
          • Но Той им каза: Дайте им вие да ядат. А те рекоха: Нямаме повече от пет хляба и две риби, освен, - да отидем ли и да купим храна за всички тия люде?
           • (Защото имаше около пет хиляди мъже). И каза на учениците Си: Накарайте ги да насядат на групи по петдесет души.
           • Те сториха така и накараха всички да насядат.
            • А той взе петте хляба и двете риби, и погледна към небето и ги благослови; и като ги разчупи, даваше на учениците да сложат пред народа.
             • И ядоха и всички се наситиха; и дигнаха къшеите, които им останаха, дванадесет коша.
              • И когато Той се молеше насаме, и учениците бяха с Него, попита ги, казвайки: Според както казва народът, Кой съм Аз?
               • А в отговор те рекоха: <Едни казват, че си> Иоан Кръстител; а други - Илия; трети пък, - че един от старовременните пророци е възкръснал.
                • Тогава им каза: А според, както вие мислите, Кой съм Аз? Петър в отговор рече: Божият Христос.
                 • А Той им заръча, и заповяда да не казват никому, като рече:
                  • Човешкият Син трябва много да пострада, и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен.
                   • Каза още и на всички: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.
                    • Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене, той ще го спаси.
                     • Понеже какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби или ощети себе си?
                      • Защото, ако се срамува някой от Мене и от думите Ми, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в Своята слава, и <в славата> на Отца и на Своите ангели.
                       • А казвам ви наистина, има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт докле не видят Божието царство.
                        • И около осем дни след като каза това, Той взе със себе си Петра, Иоана и Якова, и се качи на планината да се моли.
                         • И като се молеше, видът на лицето Му се измени и облеклото Му <стана> бяло <и> бляскаво.
                          • И, ето двама мъже се разговаряха с Него; те бяха Моисей и Илия,
                           • които се явиха в слава и говореха за смъртта {Гръцки: - Изхода} Му, която Му предстоеше да изпълни в Ерусалим.
                            • А Петър и ония, които бяха с него, ги беше налегнал сън; но когато се разбудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него.
                             • И когато те се разделиха с Него, Петър рече на Исуса: Наставниче, добре е да сме тука: и нека направим три шатри, за Тебе една за Моисея една, и една за Илия без да знае какво дума.
                              • И докато казваше това, дойде облак та ги засени; и учениците се уплашиха като влязоха в облака.
                               • И дойде из облака глас който каза: Този е Моят Син, Избраник Мой; Него слушайте.
                                • И когато престана гласът, Исус се намери сам. И те замълчаха, и през ония дни не казваха никому нищо от това, що бяха видели.
                                 • И на следния ден, когато слязоха от планината, срещна Го голямо множество.
                                  • И, ето, един човек от народа извика, казвайки: Учителю, моля Ти се да погледнеш на сина ми, защото ми е единствено чадо.
                                   • И, ето, дух го прехваща и той изведнъж закрещява и духът го сгърчва така, че той се запеня, и като го смазва, едвам го напуща.
                                    • И помолих Твоите ученици да го изгонят, но не можаха.
                                     • Исус в отговор рече: О роде неверен и извратен! до кога ще бъда с вас и ще ви търпя? Доведи сина си тука.
                                      • И когато още идваше, бесът го тръшна и сгърчи силно; а Исус смъмра нечистия дух, изцели момчето, и върна го на баща му.
                                       • И всички се учудваха на Божието величие. А докато всички се чудеха на всичко което правеше, Той рече на учениците Си:
                                        • Вложете в ушите си тия думи, защото Човешкият Син ще бъде предаден в човешки ръце.
                                         • Но те не разбраха тая дума; тя бе скрита от тях за да не я разберат; а бояха се да Го попитат за тая дума.
                                          • И повдигна се между тях разискване, кой от тях ще бъде по-голям.
                                           • А Исус, като видя мисълта на сърцето им, взе едно детенце, постави го при Себе Си, и рече им:
                                            • Който приеме това детенце в Мое име, Мене приема; и който приеме Мене, приема Този който Ме е изпратил; защото който е най-малък между всички вас, той е голям.
                                             • А Иоан продума и рече: Наставниче, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име; и му запретихме, защото не следва с нас.
                                             • А Исус му рече: Недейте му запрещава; защото, който не е против вас откъм вас е.
                                              • И когато се навършваха дните да се възнесе, Той насочи лицето Си да пътува към Ерусалим.
                                               • И проводи пред Себе Си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарянско село да приготвят за Него.
                                                • Но не Го приеха, защото лицето Му беше <обърнато> към Ерусалим.
                                                 • Като видяха <това> учениците Му Яков и Иоан, рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби [както стори и Илия]?
                                                  • А Той се обърна и ги смъмра; [и рече: Вие не знаете на какъв сте дух; защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси].
                                                   • И отидоха в друго село.
                                                    • А като вървяха в пътя, един човек Му рече: Ще те следвам дето и да идеш.
                                                     • Исус му каза: Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони.
                                                      • А на друг каза: Върви след Мене. А той рече: Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си.
                                                       • Но Той му каза: Остави мъртвите да погребат своите мъртви; а ти иди и разгласявай Божието царство.
                                                        • Рече и друг: Ще дойда след Тебе, Господи; но първо ми позволи да се сбогувам с домашните си.
                                                         • А Исус му каза: Никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство.