Т. м.

(Четоха се темите върху „Приложението на кармата в живота“.)

Темите ви представят теоретическата страна на въпроса за кармата.

Често се говори за физическия живот, за физическото тяло на човека. Какво представя физическото тяло? Физическото тяло е проводник, т.е. Велика инсталация на силите в природата. Чрез тази инсталация минават двата вида природни сили: положително и отрицателно електричество, положителен и отрицателен магнетизъм. Засега вашите тела не са физически тонирани: едни от вас са положителни, а други – отрицателни, т.е. едни имат в себе си повече положително електричество, а други – повече отрицателно електричество. Ако се съберат на едно място двама души, които имат положително електричество в себе си, те непременно ще се отблъснат. Ако влязат в разговор помежду си, след раздялата те веднага ще изпитат неразположение на духа си, недоволство. Ако в дадения случай единият от тях не може да превърне положителното електричество в отрицателно, тогава те трябва съзнателно да се разделят, временно поне, и всеки от тях да потърси за себе си другар с електричество, противоположно на своето. Иначе във всеки едного ще се събуди някакво враждебно чувство по отношение на другия, вследствие на което той ще прояви активност в характера си. И най-после, като резултат на тази активност, ще дойде грубостта. Дали този човек е мъж или жена, безразлично, той ще изяви своята грубост, понеже електричеството се движи по къси линии. А грубостта се проявява по най-късите линии. Ако се съберат на едно място двама души с отрицателно електричество в себе си, те пак ще се отблъснат, вследствие на което между тях ще се яви известно недоволство, съмнение, страх. Те ще се страхуват един от друг. Следователно, когато се срещнат двама души с положително електричество в себе си, те ще станат толкова активни, че ще се бият, ще се дуелират помежду си. Ако пък се съберат на едно място двама души с отрицателно електричество в себе си, те няма да се бият, няма да се дуелират, от страх за живота си, но между тях ще се яви лицемерие, измама. Единият от тях ще гледа по околен път, чрез измама, така да обвърже другия, че да му отмъсти.

Тъй щото, който иска да се дуелира с някого, той трябва да знае, че и в двамата електричеството е положително. Обаче когато се срещнете с някой човек и във вас се роди страх, съмнение, лицемерие, ще знаете, че и в двамата електричеството е отрицателно. Ако се срещнете с човек, в когото електричеството е противоположно на вашето, вие ще се обичате.

Каквото е отношението между двама души с еднакви електричества, такова е отношението на човека към самия себе си, когато двете половини на мозъка са с еднакво или с противоположно електричество. За да бъде човек добре, хармонично разположен, в двете половини на мозъка му трябва да има противоположно електричество. Оттам, и при срещата на двама души с еднакво или разнородно електричество в мозъка, се пораждат хармонични или дисхармонични отношения. За пример, ако и в двамата електричеството в дясната половина на мозъка е положително, те ще бъдат груби един към друг; ако в лявото полушарие на мозъка и в двамата е събрано отрицателно електричество, те ще бъдат подозрителни един към друг. Мнозина се смущават от мисълта, какво ще правят с отрицателното електричество, ако не могат да го впрегнат на работа.

Ще преведа един пример от вашия живот, да видите по какъв начин можете да приложите закона за асимилиране на тази излишна енергия. Предоставете си, че една от ученичките в класа е по-силна и привлича към себе си други две. Обаче тя обича едната от тях повече и с нея дружи, с нея се разговаря повече, а другата стои настрана. Двете приятелки, които повече се обичат, взаимно асимилират своето електричество; във втората, обаче, която е по-малко обичана, остава част от енергията ѝ неизползувана, вследствие на което се събира или в дясната, или в лявата част на тялото ѝ. Ако тази енергия остане в дясната половина на тялото ѝ, тя огрубява; ако остане в лявата половина, тя става недоволна, подозрителна към себе си и към близките си. Какво трябва да направи, за да се излекува от това положение? Тя трябва да намери друга приятелка, която прямо нея да обича. Само по този начин излишната енергия в организъма ѝ ще се асимилира.

Сега, като знаете този закон, ще бъдете много внимателни, няма да злоупотребявате с него. Който злоупотребява с този закон, той ще бъде толкова строго наказан, както никога в живота си. Като знаете закона, ще си служите с него само за добро. Всеки в себе си трябва да даде честна дума, че никога няма да злоупотреби с този закон. В какво седи злоупотреблението с него? Човек може да злоупотреби с този закон, когато съзнателно отправи към някого своето положително електричество. С това той увеличава количеството на същото електричество в дадения човек, вследствие на което усилва неговата грубост и го докарва до ожесточаване, до озлобяване.

Когато дясната страна на някой човек е положително наелектризирана, той трябва да намери такъв приятел, лявата страна на когото да има противоположно електричество на неговото, за да могат двата рода електричество взаимно да са неутрализират. Как може да стане това неутрализиране? Единият от тях трябва да постави лявата си ръка върху дясната страна на другия, а той – дясната си ръка върху лявата част на главата на своя приятел, и няма да забележат как ще придобият разположение. Това може да се постигне и с хващане на ръцете само. Целта е да се трансформират енергиите и в двамата. Вие можете да правите този опит, да видите как работи този закон. Ще правите опита, когато сте неразположени. При това, всякога ще го прилагате по две другарки, по две сестри заедно, или по двама другари или братя. Като казвам, че ще се хващате за ръце сестри със сестри и братя помежду си, имам пред вид различните принципи, които действат в природата: Любов с Любов, Мъдрост с Мъдрост.

Като гледам как сте наредени на столовете, намирам, че законът не е спазен. Учениците в училищата трябва да се нареждат така, че помежду им да има пълна хармония. Като ученици на окултна школа, вие трябва да знаете закона за трансформиране на енергиите и да го прилагате на място. Ако срещнете човек с противоположни на вас сили, с което нарушава вашия вътрешен мир, стойте далеч от него. Ако не можете физически да се отдалечите от него, мислено се отдалечете. Как ще стане това? Като си представите мислено известно разстояние. Значи, когато сядате някъде или когато се събирате на разговор, когато общувате помежду си, всякога спазвайте закона на симпатията. Щом двама души си симпатизират, между тях ще има пълна хармония: когато единият мисли, и другият ще мисли. Няма ли симпатия помежду им, единият ще мисли, а другият ще чувства. Това разногласие на силите създава между тях ред дисхармонични състояния. За да има хармония между двама души, те едновременно трябва да мислят, да чувстват и да действат. При това, ако единият мисли, чувства и действа положително, в това време енергиите на другия трябва да бъдат отрицателни.

Тъй щото, ще правите този опит за регулиране силите на тялото си. Ако имате резултати, ще ви дам и други опити. (– „Кои са признаците, по които можем да познаем кога има излишък от електричество в лявата, и кога – в дясната страна?“) Когато човек е готов да се кара с всеки, когото срещне на пътя си, това показва, че в дясната страна на мозъка му има излишък от електричество. Когато човек е неразположен духом, когато изпадне в песимистическо състояние, това показва, че в лявото полушарие на мозъка му има излишък от електричество. Това се отнася до енергиите на физическото тяло. Същото може да се каже и за енергиите в астралния и в духовния свят. Ще правите опити за урегулиране на тези енергии и ще следите за техните резултати. Не мислете, че от един опит само ще имате някакви резултати. 100 опита може да направите и едва да получите микроскопически резултат. С тези опити се цели да се развие съзнанието ви, да се кали волята. Като казвам, че електричеството се събира в дясното или лявото полушарие на мозъка, имам предвид общото положение. Иначе електричеството може да се събира в някои специални центрове на мозъка, но пак, или в лявата, или в дясната страна. Щом сте неразположени, ще знаете, че имате излишък на електричество и ще го впрегнете на работа. Как ще впрегнете това електричество на работа? Ще намерите някоя ваша другарка, било от класа, или вън от класа, която да е почти на еднакво развитие с вас, и ще направите опита върху нея. Като направите опита, ще имате двойна полза: от една страна вие сами ще се освободите от излишното електричество, а от друга страна ще помогнете на вашата другарка да върви в правия път, в който и вие вървите. Обаче ако направите този опит с лице, което върви в противоположно на вас направление, вие ще се свържете с него и ще преживеете някакво противоречие.

Сега, като на ученици, налага ви се често да правите този опит, защото като не изпълнявате още законите, както трябва, в мозъка ви се събира излишък от електричество, с което непременно трябва разумно да се справите. Този излишък от енергия представя изостанал багаж от миналото, какъвто остава от богатите хора, които много готвят, а малко ядат. Като остане ядене, което не може да се използва, то започва да вкисва и слугите се виждат принудени да го изхвърлят навън. Вследствие натрупването на излишно електричество в мозъка, същият процес става и в целия човешки организъм. Тук-таме се извършват процеси на вкисване, на разлагане, а дето има вкисване, там всякога става разрушаване. Когато в едната или в другата страна на мозъка ви се натрупа голямо количество електричество, вие сами можете да си въздействате.

Например, ако електричеството е натрупано в дясното полушарие на мозъка, няма да гладите главата си с дясната ръка, за да не усилите състоянието си, но ще гладите дясната страна на главата си с лявата ръка, И обратно: ако имате излишък от електричество в лявата страна на главата си, ще я гладите с дясната си ръка. При този опит ще забележите едно успокояване и състоянието ви ще се смени. Ето защо, лятно време, когато слънцето силно пече върху главата ви, гладете косата си с двете си ръце. Чрез ръцете си вие ще отнемете електричеството от мозъка си и ще избегнете всякакъв слънчев удар. Правете този опит и при най-слабо възбуждение, да видите какви резултати ще имате. Има много школи по света, които използват тия методи и правила за магнетизиране, за тониране, но като не знаят точно законите, с които разумната природа си служи, те правят големи пакости на учениците си.

Окултният ученик не трябва да позволява да го хипнотизират. Който иска да ви даде пари, той не трябва да ви иска полица. Щом иска да ви услужи, нека ви даде на доверие. Иска ли полица, никакви пари не взимайте назаем. За предпочитане е гладен да ходите, но по никой начин не подписвайте полица. Окултната школа препоръчва на учениците си: Ако някой може да даде пари назаем без запис, без полица, вземете тези пари, услужете си с тях и върнете ги навреме.

Сега, аз искам от вас следното нещо: Да бъдете искрени към себе си, към своята душа. Всяка сутрин, в продължение на две седмици, със ставането си още, задайте си въпроса: „Искрен ли съм спрямо душата си? Готов ли съм през целия ден да извърша всичко онова, което душата ми желае и нашепва? И ако сгреша нещо, готов ли съм, без да се оправдавам, да се извиня пред нея, да кажа истината, както е в действителност?“ Значи щом направите някаква погрешка, нито я намалявайте, нито я увеличавайте, но констатирайте я пред душата си, както е, както и природата я констатирала. Тази искреност спрямо душата ви е необходимо условие за развиване и пробуждане на съзнанието ви, да схващате нещата правилно, без никакво увеличаване или намаляване. Под думата „душа“ разбирам Божественото начало в човека, висшата му проява на физическия свят.

Като ви давам ред опити, обръщам вниманието ви върху искреността с цел да няма никакви злоупотребления. Защо не трябва да се злоупотребява с тях? Защото всички опити в Школата трябва да стават доброволно и съзнателно. Например, когато поставяте ръката си върху главата на някой човек, вие трябва да знаете, взимате ли нещо от него, или давате. Ако взимате нещо, трябва да знаете, ще ви ползва ли това, което взимате. Ако давате, пак трябва да знаете, ще се ползва ли нещо от полученото онзи, който взима. Ако това, което давате, никому не принася полза, и ако това, което взимате, не ви принася никаква полза, тогава и даването, и взимането са безпредметни. За да се осмисли и добре използва и даването, и взимането, човек трябва да благодари. Енергията, която тече през онзи, който дава, и през този, който взима, е Божествена и за нея се държи сметка. Тя не може и не трябва напразно да се изразходва. Природата разполага с точни часовници, които отбелязват колко и за кого се изразходва тази енергия. Не само това, но природата следи и колко енергия изтича от мозъка, колко – от ръцете на човека и т.н. Природата е велика инсталация на енергии и държи точна сметка за всичко, което се изразходва. Тя следи още и за резултатите, които се получават при изразходването на тази енергия. Последното е особено необходимо, защото резултатите, именно, дават възможност на тази енергия да добие отглас в общото Битие. Следователно достатъчно е да турите ръката си върху някоя глава, за да знаят вече точния резултат на вашата работа и да ви държат отговорен фактор за това. Аз не казвам това, за да ви наплаша, но да знаете, че за всяка работа, която вършите, се държи сметка и да бъдете внимателни. Работете принципиално, съзнателно, а не от страх. Подтикът за вашата душа трябва да бъде в съгласие, в хармония с Бога, с Великото в света. Това значи разумна работа.

Сега, може да са останали някои тъмни въпроси за вас, но ще знаете, че те се обясняват чрез опитите. Ако трябва много да се говори, за да се обяснят тези опити, тогава знайте, че многото говорене често обременява човека. Това, което днес е тъмно за вас, утре, като изгрее слънцето, ще стане ясно, светло. Без страх в Любовта безгранична!

И затова, като се натъкнете на някой тъмен въпрос, питайте, да ви се обясни. Ако не питате, вие ще се заблудите, защото едновременно с учениците от Бялото Братство ще ви посещават ученици от черната ложа. Каквото и да става с вас, който и да ви посещава, не се страхувайте, не се плашете от тъмнината. И тя има свои закони, които по обратен път ще изучавате, като вървите от светлината към тъмнината и от тъмнината към светлината.

Т. м.

Лекция от Учителя, държана на 10 май 1922 г., София.