Т. м.

Превръщането на енергиите представя велик закон, който трябва да се изучава. Докато е на земята, човек често преживява приятни и неприятни състояния на духа, на душата, на ума, на сърцето и на тялото. Приятните или неприятните състояния се дължат на напрежението на известен род сили, които действат върху човека. Например, ако в крака ви влезе един трън, при всяко стъпване вие усещате болка, която се отразява неприятно върху духа ви. Който не знае причината на вашето неразположение, ще се чуди защо куцате. Достатъчно е да се взре в мястото, където е трънът, за да разбере, че някаква външна сила действа върху вас и ви причинява болка. За да се освободи от тръна, човек се обръща към помощта на лекаря. Ако не може да намери лекар, сам ще си помогне. Той взима тънка игла, обгаря я добре, изважда тръна и дезинфекцира болното място. Лесно се справя човек с причината, която предизвиква физическа болка. Какво ще прави, ако такъв трън влезе в чувствата или в мислите му и произведе неприятно състояние? Тръни има във всички светове, поради което влизат не само в тялото, но и в сърцето и в ума на човека.

Следователно пазете се от тръните, които могат да наранят ума и сърцето ви. Те са по-страшни от онези, които нараняват тялото. Например, чувствата на омраза, завист, отвращение са тръни, които влизат в човешкото сърце и произвеждат големи смущения в него. Дали сте философ, учен или проповедник, влезе ли един от астралните тръни в сърцето ви, дълго време ще ви причинява болки и смущения. При това положение вие ще забравите своята философия, своята наука и религия и ще се проявите като обикновен човек, ще охкате и ще търсите външна помощ. Една горчива, или една обидна дума, казана от някой ваш близък, е в състояние да предизвика голяма буря във вас. Вие ще се развълнувате, ще се нахвърляте върху него с желание да му отмъстите. После може да се помирите, да си подадете ръка за взаимно приятелство, но докато се справите с обидата, ще мине известно време. Човек трябва да знае законите, чрез които да превръща отрицателните енергии в положителни, разрушаващите в съграждащи. За това е нужно знание и съзнателна работа върху себе си, т.е. приложение на знанието.

Като се говори за омразата, мнозина питат, не може ли без омраза в света. Засега не може без омраза. Тя е сянка на Любовта. Колкото по-силна е омразата, толкова по-силна е Любовта. Обаче Любовта ще се прояви в най-голяма сила, когато изчезне омразата. По омразата, като сянка на Любовта, съдим за степента и направлението на Любовта. Който мрази, той е активен човек. По какъвто начин да прояви омразата си към някого, той все взима нещо от онзи, когото мрази. Значи, който мрази, взима; който люби, дава нещо от себе си. Изучавайте произхода на омразата и на Любовта; изучавайте ги и като състояния. Първоначално омразата е била естествено състояние, но днес минава за неестествена проява в човешкия живот. Ето защо, днес омразата трябва да остане на заден план, като тил на Любовта. За да не се усилва омразата, не ѝ противодействайте. Не спазвате ли този закон, вие я признавате за реалност; щом противодействате на реалността, вие признавате нейната сила. За да не давате сила на омразата да се проявява, трябва да мислите само за Любовта. Затова Христос казва: „Не противи се на злото“. Срещнеш ли човек, който те мрази, не му се противи. В противен случай той черпи сила от тебе. Тази е причината, поради която наричат омразата „законна кражба“. Като се противиш на човека, който те мрази, ти сам му даваш сила да черпи от твоята енергия. Ти се изтощаваш, а той придобива сила, става активен. Който мрази, той черпи и физическа, и духовна, и умствена енергия от обекта на своята омраза. Следователно, да се не противиш на злото, това значи да мислиш за доброто; да се не противиш на омразата, това значи да мислиш за Любовта. В Бялото Братство са изключени злото и омразата, а в черното – доброто и Любовта.

Какво виждаме в живота? – Контрасти. Често добрият човек се поддава на лоши внушения в себе си и върши зло, а лошият се поддава на добри внушения и върши добро. Благодарение на двете влияния, които идат от двете школи или братства, човек се бори, пада и става, докато един ден реши окончателно да върви в пътя на Белите братя. Всеки момент човек е изложен на изкушения да се отклони от правия път и да поеме пътя на черните братя. Когато мрази, човек е наляво; когато обича – надясно. Като върви ту наляво, ту надясно, той дохожда най-после до положение да различава състоянията и лесно се справя с изкушенията. Той върви вече по пътя на своята интуиция.

Не се страхувайте от изкушенията, но бъдете будни, да ги познавате. Каквото и да правите, не можете да избегнете от изкушенията. Изкушенията и изпитанията, горчивините и мъчнотиите неизбежно следват човека, но той трябва да знае как да ги посреща. Те съществуват не само на физическия свят, но и в духовния, и в умствения свят. Има мисли и чувства, които идат от Бялото Братство, но има и такива, които идат от черното братство. Тъй щото не бягайте от изкушенията, но издържайте на тях. Който издържа на изкушенията, без да им се поддава, силен става; който се поддава на изкушенията, губи силата си. Който върви в левия път, в началото на своите предприятия той изразходва много време, а накрая го съкращава; който върви в десния път, в началото съкращава времето, а накрая го продължава. Първият върви по пътя на ума, а вторият – по пътя на интуицията. Първият, за да ти даде пари на заем, продължава времето; мисли, решава, докато най-после ти даде известна сума. Като изтече срока за връщане на парите, той веднага съкращава времето: оттук-оттам те стегне и ти, имаш-нямаш пари, трябва да потърсиш отнякъде, да ги платиш. Вторият, който върви по пътя на интуицията, постъпва точно обратно: в началото съкращава времето, а накрая го продължава. Ако му искаш пари на заем, той бързо решава, може ли да ти даде, или не; веднъж ти дал пари, той вече не бърза да му ги платиш – продължава времето. И като види, че не можеш да му ги платиш, най-после казва: „Не ми трябват парите, задръж ги за себе си“.

И тъй, ако още в началото на живота си очакваш бързи резултати, големи постижения и плодове, ти си в левия път; ако си работил дълго време и очакваш резултатите и плодовете на своята работа на края на живота си, ти си в десния път. Светският човек работи за отечеството си и очаква още приживе да му направят паметник, да види признателността на своя народ. Духовният, обаче, колкото и да работи, не очаква бързи резултати, нито признателност от онези, на които е посветил живота си. Той казва: „Не искам да ми правят никакъв юбилей, никакъв паметник. Докато съм жив, нищо не искам; като умра, да правят, каквото искат“. Ще знаете, че който в началото съкращава времето, а накрая го продължава, върви по Божия път. Който в началото продължава времето, а накрая го съкращава, върви по пътя на света. Той бърза в малко време да преживее всичко. Чувате го да казва: „Като съм се родил, като са ме кръстили, трябва по-скоро да ме венчаят, че да вървя по реда си. Мина ли през тези положения, нищо друго не ми остава, освен да умра, да ме погребат, да зная, че всичко е свършено с мене“. Питам: Къде е писано, че човек трябва непременно да мине през кръщение, венчаване и смърт? В Битието е казано, че Бог създаде човека по образ и подобие Свое. Казано е още за първите човеци: „Плодете се, владейте земята и живейте по Божия закон“. Като не спазиха този закон, хората заживяха по свои закони и започнаха да се кръщават и венчават сами. За да се оправдаят, те казват, че Бог е наредил живота им. Кой кръсти първите човеци? Кой ги венча? Който е кръстил и венчал тях, Той има грижата и за нас. Има два вида кръщение: с вода и с Дух. Ако трябва да ни кръщава някой, ние предпочитаме да ни кръсти Онзи, Който кръщава с Дух. Ако остане да те кръщават по човешки начин, десет пъти могат да те потопят в котела и пак некръстен да останеш. Кръсти ли те Бог веднъж, повече не ти трябва. – „Кой ще ме венчае?“ – Бог. – „Кой ще ме погребе?“ – Пак Бог. Щом Той те погребе, Той и ще те съживи.

Сегашните хора се страхуват да говорят за Бога и да Го признаят открито, да не се изложат пред общественото мнение. Има смисъл човек да се страхува от мнението на обществото, ако то се състоеше от свети и високоблагородни хора, с висок морал, със светли умове и възвишени сърца. Ако това не е така, от кого се страхувате? Страхувайте се и същевременно зачитайте мнението на разумните и възвишени същества, които се ръководят от Божиите закони и изпълняват Неговата воля. Видите ли, че някой се нахвърля върху един благороден човек или върху едно благородно общество, ще знаете, че с това той иска да оправдае своите грехове, да прикрие погрешките си. Само лошият човек не вижда и не иска да види доброто и благородното в хората. Като ученици на Божествената школа, вие трябва да правите опити със закона за превръщане на енергиите, да видите за колко време можете да превърнете една обидна дума в приятна. Правете изчисления, да видите за колко време можете да превърнете енергиите на обидата от горчиви в сладки, от обикновени в музикални. Колкото по-бързо стане това превръщане, толкова по-силен е характерът ви.

Какво означава закона за превръщане на енергиите? – Плащане за отрицателното в живота с нещо положително, на злото – с добро. Представете си, че не сте яли три дена; гладен сте, но нямате пари да си купите хляб или да влезете в гостилница да се нахраните. Най-после решавате да влезете в една гостилница, до помолите гостилничаря да ви даде нещо да си хапнете. Гостилничарят казва: „Ще ти дам ядене, ако срещу това ми дадеш шапката си“. Хубава е шапката ви, не ви се дава, но гладът е голям. Най-после давате шапката си и гостилничарят ви дава ядене. Щом се нахраните, напущате гостилницата и си казвате: „На кого трябва да благодаря – на шапката си, или на гостилничаря?“ Ще благодарите на шапката си, защото срещу нея получихте ядене. След известно време пак ви налегне гладът. Отивате при същия гостилничар, който поглежда към обущата ви, с което иска да каже, че срещу тях можете да получите ядене. И този път задоволявате глада си, но срещу хубавите си обуща. В двата случая гладът, който ви измъчва, представя обидата или злото, което ви сполетява. Шапката и обущата ви представят добрите и положителни сили, които имате в себе си, за да превърнете енергиите на обидата и на злото в приятни и хармонични тонове. Следователно превръщайте енергиите на злото с енергиите на доброто в себе си. Всеки човек има нещо добро в себе си, с което може да излезе срещу енергиите на злото и по този начин да ги задоволи или неутрализира. Ако в даден момент човек не разполага със средства, с които да посрещне злото, трябва да се обърне към Бога с молба да му помогне по някакъв начин. Все ще се намери един добър човек, който ще изпълни волята на Бога. Той ще плати вместо вас. Чрез изпитанията, мъчнотиите и горчивините Бог изпитва хората, доколко са готови да плащат задълженията си. Като види готовността им, Той смекчава сърцето на гостилничаря, който ви връща назад и шапката, и обущата. В края на краищата вие ще разберете на кого трябва да благодарите.

И тъй, ако срещнете човек, който иска да му благодарите за направените от него услуги, трябва да знаете как са направени тези услуги: даром – от любов към вас, или срещу нещо, което е взел чрез насилие от вас. Ако срещу една чиния ядене ви е взел шапката, обущата или палтото, вие дължите благодарността си на своите вещи. Някой ще каже, че ви е кръстил, за което трябва да му благодарите. Запитайте се, след като ви е кръстил той, станали ли сте по-добър и благороден човек, или не. Ако той ви е предал нещо добро и красиво от себе си, има защо да му благодарите. При това вие сами трябва да съзнаете какво му дължите и как да изкажете своята благодарност. Не е позволено на човека да упражнява насилие върху ближния си, в каквато и да е форма. Ще кажете на някого, че трябва да бъде търпелив и му налагате вашата воля. – Ако може да бъде търпелив, той сам ще прояви търпението си, но не външно. Търпението е вътрешен процес, не може да се налага отвън. При това не всякога човек може да прояви търпение. Има случаи в живота, когато търпението е неприложимо. Тогава и търпелив да е човек, пак не може и не трябва да прилага търпението си. Например, ако си слаб и пред тебе бесят човек, ще ги търпиш, ще си кажеш, че Божията воля е такава. Ако си силен, няма да търпиш. Първо ще се опиташ да разубедиш онзи, който издава заповедта; ако не обърне внимание на думите ти, ще го вържеш временно с едно въже и ще освободиш човека, когото ще бесят. Слабият не може всякога да помага, но силният може да помага при всички условия.

Казано е в Писанието, че Бог е дълготърпелив. Кои са съображенията, да проявява Бог дълготърпение? Ако не е дълготърпелив, Бог трябва да прояви гнева си. Като следствие на това, светът ще се разруши, няма да остане нито едно живо същество на земята. Големи са престъпленията и беззаконията, които хората вършат, но Бог не се ръководи от техните грехове и престъпления. Той не отговаря на злото със зло, затова не проявява своя гняв. Да се разгневи Бог, това значи да наруши своя вътрешен мир, да излезе вън от своите закони и да унищожи това, което Той сам е създал. Тази е причината, поради която Бог прилага своето дълготърпение. Тук търпението има смисъл. Следователно, щом Бог е дълготърпелив, ние трябва да бъдем поне търпеливи. Каквото и да се говори против нас, както и да ни критикуват, ние ще търпим и ще вървим в своя път. Ако се спрем да отговаряме на критиката, ние ще ѝ дадем повече сила. Това подразбира стиха: „Не противи се на злото“. Това значи: не ходи в пътя на злото, който си опитал и който не отговаря на твоите вътрешни убеждения и стремежи.

Следователно силен човек е онзи, който е опитал и приложил Истината. Той върви в пътя си смело и решително. Като прилага закона за превръщане на енергиите, ученикът разбира значението му и не пита защо трябва да си служи с него. Той знае, че с прилагането на този закон се пести енергия. Той води човека по пътя на най-малките съпротивления. Вместо да се противопоставя на злото чрез мисълта и чувствата си, той прилага доброто срещу него и запазва силите и вътрешния си мир. Рече ли много да философства, той губи силите си и в края на краищата злото му става господар. Тъй щото, ако се натъкнете на злото, не казвайте, че не можете да търпите. Какво ще правите, ако двама души ви налегнат и ви ударят 25 тояги? По необходимост ще търпите. Ако не търпите, положението ви ще се влоши. Ако по необходимост можете да търпите, защо да не търпите съзнателно и с Любов? Ако страдате, не казвайте, че не можете да понасяте страданията, но кажете: „С Любовта всичко мога да понеса“. Ако се натъкнете на някаква глупост, не казвайте, че не можете да понасяте човешките глупости, но кажете си: „С Мъдростта всичко мога да понеса“. Натъкнете ли се на лъжата, кажете си: „С Истината всичко мога да постигна“. Дръжте в ума си положителни мисли и в сърцето си – положителни чувства, за да се развивате правилно. Допуснете ли в себе си отрицателни мисли и отрицателни чувства, вие сами изопачавате живота си, сами се излагате на лошите последствия.

Ученикът на Божествената школа никога не трябва да си служи с отрицателни мисли и чувства. Той няма право да си служи с отрицателните методи. Ако учениците на черното братство прилагат положителните методи, колко повече ученикът на Бялото Братство трябва да си служи изключително с положителни методи. Ученикът на черното братство минава през школата на Белите братя, изучава техните методи, започва работата си в тяхно име, но щом дойде до своите лични интереси, той ги използва изключително за себе си, забравя интересите на своя ближен. И добрият, и лошият имат желание да придобият знание, богатство, сила и като реализират желанията си, добрият раздава от благата си на своите ближни, а лошият ги изнасилва и вместо да даде нещо от себе си той отнема и последните им богатства и сили.

Бъдете положителни, стремете се към доброто и го прилагайте навсякъде в живота си. Както и да постъпват с вас, никога не мислете за отмъщение. Не казвайте, че ще отмъстите на своя неприятел, но кажете си: „Аз ще му отплатя с Любов, с Мъдрост, с Истина, с Правда, с Добро, с Милосърдие и т.н.“ Това значи да прилага човек закона за превръщане на енергиите; това значи да се свързва той съзнателно с разумните и възвишени същества; това значи да разбира езика на разумния свят и да си служи с него. Всяка положителна енергия е свързана с едно разумно същество. Да изучавате Божествения език, с който си служат разумните същества, това е задача на човека. Няма по-голямо благо за него от това, да чуе поне една дума на познат език. Той изпитва приятност, сърцето му се разширява, и пред него се отваря красив, обширен свят. Следователно, когато сте ожесточени, недоволни, обезсърчени, търсете причината в себе си: или не сте се молили искрено, или не сте се разговаряли с Бога на Неговия език. Ако говориш на Божествен език, всички ще те разберат; ако изпълняваш Божията воля, ще получиш Божието благословение.

Законът за трансформиране на енергиите е свързан със закона за необходимостта. Ето защо, когато прилагате закона за превръщането, първо ще започнете със закона на необходимостта. Например, гладен сте, изпитвате вътрешно безпокойство. Как ще трансформирате състоянието си? – Като приложите закона на необходимостта. Това значи да концентрирате мисълта си само в едно направление: да намерите отнякъде хляб, да задоволите глада си. Щом успокоите организма си, ще започнете да мислите къде ще пренощувате. Като разрешите и този въпрос, постепенно ще задоволявате и останалите си нужди, според степента на необходимостта. Който спазва закона на последователността, той получава отговор на молитвите си. Поставите ли всичките си желания за реализиране в един момент, нищо няма да постигнете. Всяко желание се реализира на своето време. Първо ще се молите за най-необходимото, без което в дадения момент не можете. Гладният се моли за хляб, жадният – за вода. Като задоволи нуждите си от първа необходимост, тогава човек започва да мисли за втората, за третата нужда и т.н. Божественият закон работи с математическа точност. Ако поставите второстепенни неща в живота си на пръв план, законът не работи. За да се ползвате от благата на Божествения закон, поставяйте нещата на техните места: първостепенните – на първо място, второстепенните – на второ място и т.н.

Много от сегашните хора се стремят към хармоничен живот, без да спазват законите. Това е невъзможно. Ще кажете, че който прилага закона за превръщането на енергиите, лесно се справя с условията. Вярно е това, но кой ви дава право да изкушавате своя ближен, като го поставяте на мъчнотии? Ако облечете нечистите си дрехи и отидете при своя приятел и му кажете: „Дойдох при тебе с нечистите си дрехи, но ти си длъжен да ме търпиш, да ме приемеш такъв, какъвто съм в дадения момент“, приятелят ти може да те търпи, но ти нямаш право съзнателно да го поставяш на изпит. Той ще бъде недоволен от тебе и ще трансформира недоволството си, но ти нямаш право да го изкушаваш. Бог е силен, дълготърпелив, но не е позволено на човека да изпитва Неговото търпение и сила. Не се позволява на ученика съзнателно да изпитва съучениците си, да ги заставя да излизат от равновесието си. В случая нито вие печелите, нито той. Ако някой от учениците изгуби равновесието си, не бързайте да го критикувате, да разправяте, че той е сгрешил. Ако говорите за неговата отрицателна постъпка, вие се отклонявате от пътя си, отивате наляво. Приложете закона за превръщане на енергиите. Как ще го приложите? Ще се съберете няколко души заедно да направите молитва за този ученик, като благодарите, че той стана причина да научите нещо, което да ви предпази от същата погрешка. Същевременно той ви е дал повод да приложите закона, да видите как се трансформират енергиите. Прилагайте закона, за да станете силни, да растете и да се развивате правилно. Това значи да се просвети ума, да се смекчи сърцето и да се усили волята ви.

Правете опити със себе си, за да изпитвате търпението си. Представете си, че имате важна работа, която трябва да свършите в определено време. Тогава, именно, дохожда един ваш приятел да си поприказва с вас. Минават 5, 10 минути, той седи спокойно и говори. Като ученик, вие нямате право да му кажете да си отиде, той сам трябва да се сети. Извадете часовника си и следете колко време ще стои приятелят ви и колко време ще търпите, без да нарушите равновесието си. При това забележете, ако пожелаете в себе си, приятелят ви да си отиде по-скоро, в него ще се яви обратно желание, ще иска да остане по-дълго време при вас. Колкото по-силно е вашето желание да ви освободи, толкова повече се усилва в него желанието да остане при вас. И обратното се случва: вие сте свободен, имате време да се разговаряте с приятеля си, приятно ви е да прекарате повече време заедно, но в него се явява желание по-скоро да ви освободи. Това е закон, който регулира психическия живот на човека. Вие трябва да знаете този закон и да го спазвате. Само така може да създадете характер в себе си.

Казват за някого, че има характер. Има характер, но само той знае как го е създал. Не е лесно да създадеш характер или да преобразиш характера си. От хиляди години насам Духът работи върху човека, но още не го е преобразил. Мъчно се изменя човек. Време е вече да влезете в новия живот, да се преобразите. Това се постига с усилена работа върху себе си. Когато се приготвите за новия живот, Духът ще влезе във вас и в един момент ще се преобразите, ще станете нов човек. Мъчнотията се заключава в приготвянето. Щом се приготви човек, новото иде вече и той се обновява и преобразява. Прилагайте Божествените закони и не се безпокойте, всичко ще дойде на своето време.

Днес говоря за онези от вас, които искат да прилагат. Приложете Божествения закон, според който първо ще действате, а после ще мислите. Резултатите, които сте придобили, ще ви накарат да мислите защо сте постъпили по един, а не по друг начин, при какви условия сте работили и т.н. Който иска първо да мисли, а после да действа, не е готов за школата. Не е достатъчно само да се борите за първи места, но трябва да ги заслужите. Който иска да вземе първо място, нека тръгне вечер за Мусала, като мине през Рилската пустиня, през езерата на Марица, през Тунджанската долина и да се върне назад. Това е задача само за героите. Които не са герои, могат да направят същата задача, но по двама–трима заедно. Така са изпитвали учениците в древността. Всички адепти и светии са минали по този път. Те са преброили всички високи върхове. През каквито върхове мине човек в живота си, такива постижения ще има. Ако не можете да се качите на Мусала и да слезете, не можете да бъдете ученици.

Изкачването на Мусала е един от трудните изпити, особено вечер, в снежна, зимна нощ. Първо ще направите опита през деня; после – при лунна светлина и трети път – в тъмна нощ, когато върхът е покрит със сняг. Мъчна е задачата, но ще се изпитате. Ако нямате вътрешно разположение, ще направите само първия опит – ще отидете на Мусала през деня. И този опит не е лесен. Да мине човек сам през Рилската пустиня, където птичка даже не прехвърква! Върви той сам, чува стъпките си и, от време на време, шумоленето на листата и на вятъра. Косата може да настръхне на човека от страх, особено вечер. Който направи този опит, ще придобие нещо хубаво в характера си. Като минава през Рилската пустиня, колкото по-навътре влиза, толкова по-сериозен става, докато най-после дойде до Тунджанската долина, където става радостен, сърцето му се разширява и той изпитва велика благодарност към Бога, че е могъл да мине сам през долината на мълчанието. Човек расте, когато се намира между две противоположни състояния. Така той познава себе си, познава Великото в света.

Голямо благо за човека е да се намери сам сред величествената и грандиозна природа, обиколен с високи върхове и долини. Благодарете, че имате на разположение високи места, от които можете да черпите. Планините са складове на енергии, които помагат на хората да трансформират състоянията си. България е богата с планини. Значи ученикът има условия да расте и да се развива, да прилага методите, които школата му дава. В Египет, например, са създавали изкуствени условия за прилагане методите на окултната школа. Ползвайте се от естествените условия, да прилагате Божествените закони.

Като ученици, от всички се изисква послушание. Който изпълнява волята Божия, той е послушен. Ще каже някой, че Духът му казал как трябва да постъпи. Духът говори на всички еднакво. Ние не вярваме на този дух, който говори на едного по един начин, а на другиго – по друг. Думите на Духа са Божии думи. Волята на Духа е Божия воля. Казано е в Писанието: „По делата им ще ги познаете“. Ние казваме: От резултатите ще познаете, Духът ли ви говори, или някой малък дух. Който изпълнява Божията воля, той се радва на добри резултати. Който не изпълнява Божията воля, той носи лошите последствия, като се подчинява на чужда воля.

Една сестра разправяше една своя опитност. Като се връщала от Витоша при изпълнение на задачата си, минала през с. Драгалевци. През целия път изпитвала голяма жажда. На площада тя видяла една чешма, към която веднага се отправила с намерение да пие малко вода, две–три глътки само, да накваси гърлото си. В този момент нещо отвътре ѝ казало: „Не се спирай да пиеш вода! Върви по пътя си“. Гласът бил категоричен, но тя си казала: „Само две–три глътки!“ Спряла се пред чешмата, от която текло изобилно вода и за да не пие направо от нея, помолила едно младо момиче да ѝ услужи със стомната си. Едва докоснала гърлото на стомната до устата си, нещо я бутнало и тя изпуснала стомната на земята. Стои тя пред счупената стомна, пак жадна, но сега мисли как да изправи погрешката си – пет пари няма в джоба си. Най-после взела адреса на младото момиче и продължила пътя си. На другия ден купила нова стомна от града и я занесла на селянката. Така изправила тя погрешката на своето непослушание.

Послушание се иска от ученика. Каже ли ви Духът да станете, веднага станете. „Вървете напред!“ – веднага бъдете готови за път. Най-малкото непослушание води към лоши последствия. Ако духът ви каже да се качите на върха, ще се качите, без да питате защо и за какво. Който може да се качва по високите места, той може да бъде ученик, на него всякога се разчита. Работете съзнателно върху себе си, да изпълните това, което ви се дава. Каквото чуете от Бога, приложете го точно, без никакви изменения. Ако правите корекции, вие ще изопачите Словото Божие. Бъдете точни и изпълнителни. Прилагайте закона за необходимостта и за превръщане на енергиите. Белите братя работят върху вас, и вие трябва да работите. Ако не работите, ще дойдат други да ви заместят. Няма да се минат много години и ще бъдете свидетели на методите, чрез които новото си пробива път. Отвън, от целия свят ще дойдат братя и сестри, да подемат новите идеи и да ги разнесат по домовете си. Отвън ще дойдат братя и сестри да се обединят в едно цяло, да работят в единство и съгласие. Бялото Братство иска примерни, добри ученици.

Пред вас се открива велико бъдеще. Стремете се към него, без да се обезсърчавате. Не се оплаквайте от самарите, които носите. Всеки сам, доброволно, е поел своя самар. На всеки са дадени сили да го изнесе. Каже ли веднъж: „Ще нося товара си, ще вървя напред!“ – той трябва да изпълни обещанието си, да бъде верен на себе си. Който е верен на себе си, верен ще бъде и на Бога. И обратно: Верният на Бога е верен и на себе си. Няма по-велико нещо за човека от това, да бъде верен на Бога, да се ползва от Неговото благоволение, както и от благоволението на ангелите, на светиите и на добрите хора. Вярвайте в разумния свят! Той ще ви даде такъв товар, който можете да изнесете благополучно, да просветите ума си, да разширите сърцата си и да усилите волята си. Бъдете верни на Божиите закони. Живейте в хармония и в съгласие с тях, за да бъдете истински ученици, да станете граждани на Царството Божие.

Т. м.

23-та школна лекция на общия окултен клас, 4 август 1922 г., четвъртък, София. Последна беседа от Първа школна година на общия окултен клас.