[Преписана:] Дѫновъ, Петъръ Константиновъ. Разумният живот. Тритѣ основи на живота. Второ издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 128 с. ISBN 954-9589-57-9.

[Оригинал:] Дънов, Петър Константинов. Разумниятъ животъ. Бесѣди отъ Учительтъ, дадени на ученицитѣ отъ Всъмирното Бѣло Братство въ гр. София прѣзъ лѣтото на 1924 год. Русе, Печатница „Малджиев“, 1924.

[Оригинал:] Дънов, Петър Константинов. Тритѣ основи на живота. Бесѣди (по стенографски бѣлѣжки). София, Книгоиздателство „Слово“ АД, 1921.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Трите основи на живота. София, 1947.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Трите основи на живота. София, 1996.

Бележки от книгата:

Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването Му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за Него, за Словото.

Бележки от книгата:

Предпечатна подготовка: екип Стара Загора.

[съдържание]