[Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Посока и растене. Лекции пред Младежкия окултен клас. Година VI (1926–1927). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 424 с. ISBN 954-9589-61-7.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Посока на растене. Младежки окултен клас. Година VI (1926–1927). Том I. София, 1938.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Посока на растене. Младежки окултен клас. Година VI (1926–1927). Том I. София, 1996.

Бележки от книгата:

Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари.

Израз на нашата благодарност ще е изучаването и прилагането Му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за Него, за Словото.

Бележки от книгата:

Забележка: Поради липса на оригиналите на лекции 6. и 7., текстът е препеатан от томчето „Посока на растене“, изд. 1938 г. Отбелязаните със звездичка в началото и в края (*) части от лекции също са препечатани от изданието от 1938 г. (Лекции пред Младежкия окултен клас, година VI – 1926/1927: „Посока на растене“, т. 1, и „Светото място“, т.2). Уточненията на стенографите са в кръгли скоби и курсив. Добавените за яснота думи са поставени в квадратни скоби. Репликите на слушателите са оформени в кръгли скоби и с тире.

Бележки от книгата:

Компютърен набор: Иван Стойчев.

Коректори: Даниела Станкова, Анна Стаменова, Марина Иванова.

Предпечатна подготовка: Марина Иванова.

[съдържание]