[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Новото разбиране на връзката в живота. Утринни Слова (1933–1934). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2000. 496 с. ISBN 954-9589-43-9.

Бележки от книгата:

Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд.

Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.

Автентичността на стенографските записи е запазена.

Бележките на стенографката са отпечатани с курсив, в кръгли скоби ( ). Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.

Бележки от книгата:

Компютърен набор: Даниела Станкова.

Корекция: Анна Стаменова, Марина Иванова.

Предпечатна подготовка: Марина Иванова.

Бележки от книгата:

Забележка на Вергилий Кръстев, координаторът по издаването на неиздаваното Слово на Учителя Дънов

1. През 1992 год. бях предал оригинални ръкописи на пишуща машина от неотпечетаните „Утринни Слова“ 1933/1934 год. да се наберат, да се направи разпечатка, да се извърши корекцията и да се подготвят на паус за печат по тогавашната технология за книгопечатане.

2. Намесиха се онези сили, задействувани от Духът на Заблуждението и започна голямото отклонение. Работата се проточи с години, накрая без мое разрешение ги предадоха на друго място за печат. Накрая, като излязоха от печат двете книжки, се оказа, че бяха променили своеволно четири заглавия на беседи, по тяхно усмотрение, на първото томче, на което също му бяха променили заглавието. Оригиналното заглавие бе „Новото разбиране на връзката в живота“, а те го премениха в „Ново разбиране за времето“ и то излезна с ISBN 954-8091-51-8 през 1996 год., като му бе сложена отпред променена, изопачена „Емблемата с котвата“.

3. Бе отпечатана и втората книжка на 1933/1934 год. Утринни Слова със заглавие „Младият, възрастният, старият“ с ISBN 8091-51-8, като при нея имаше сходни проблеми.

4. Беше им предоставена възможност през 1998 год. от мен да се коригират, като поправят грешките си, като отново им бе връчен оригиналът. Той стоя 3 месеца при тях и не пожелаха да се коригират, нито ми предадоха дискетите с набрания оригинал, така, както бе уговорката ни.

5. Тогава бе дадена наново да се набира цялата 1933/1934 год. на Утринни Слова и с нейното отпечатване в един том приключваме програмата си, заложена до края на 1999 год.

6. По-подробно виж в „Изгревът“ том IX, стр. 832, под точки 5, 6 и 7, за да проумеете как действува Духът на Заблуждението.

А Духът на Истината е в оригиналното, непроменено Слово на Великият Учител - Беинса Дуно, което се публикува и в чийто каталог на книжарница „Изгрев“ много добре е обозначено какво е отпечатано.

– Вергилий Кръстев

[съдържание]