[Копирана:] Дънов, Учителят Петър. Вечният порядък. Общ окултен клас. Година XIII (1933–1934). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 776 с. ISBN 954-9589-38-2.

Бележки от книгата:

Издателският екип изказва благoдарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките: Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.

Да бъде благословен самоотвереният им труд!

Координатор за напечатването на неиздавано досега слово на Учителя Петър Дънов – д-р Вергилий Кръстев

В настоящото първо издание е запазена пълна автентичност на стенограмите, разчетени от Елена Андреева. Всички намеси от страна на издателският екип са изнесени под линия. На места в текста са вмъкнати уточнения в кръгли скоби ( ) от самата стенографка, които са изписани с курсив. Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени, където в разчетената стенограма е изпуснат текст или за по-лесно разбиране на някои изречения. На местата, където има явно пропуснат текст, е поставено многоточие в квадратни скоби […].

Бележки от книгата:

Формат: 16/60/84

Печатни коли: 48.5

Компютърен набор и корекция: Теодора Шкодрева, Меглена Шкодрева

Художник: Янко Янев

Предпечатна подготовка: Атанас Джажев

[съдържание]