1
Бог.

Туй, което образува вечния копнеж на човешката душа и което тя търси в хилядите форми, е Любовта – Бог.

Най-великото в живота на ученика е стремежът му нагоре – към това вечно благо.

2
Учителят.

Учителят сам извиква своите ученици.

И учениците познават гласа Му.

3
Ученикът.

Когато ученикът намери своя Учител, той е близо при Бога.

4
Любов към Бога.

Ученикът започва с Любовта.

„Ако ме любите, ще опазите моето Слово.“

Обичай първо Оня, Който винаги е бил верен и неизменен в Любовта Си към тебе.

Обичай Този, който ти е дал живота и всички условия.

5
Трите принципа.

Истината изключва всяко удоволствие.

Мъдростта изключва всяка лекота.

Любовта изключва всяко насилие.

6
Светлина.

Ученикът живее в Светлината.

Това е единственият реален свят. Сянката не е реална.

Търси Светлината, която няма сенки.

Избягвай всяка мисъл и чувство, които внасят тъмнина в твоето съзнание.

7
Истина.

„Глава на Твоето Слово е Истината.“

Дето Истината грее, плодът цъфти и зрее.

Ученикът разбира Истината само тогава, когато я прилага.

8
Чистота.

Ученикът трябва да бъде чист в мислите, желанията и действията си, за да може Учителят да му повери методите за работа.

9
Пътят на ученика.

Пътят на ученика е път на зазоряване.

Той е път на вечната Светлина – носителка на Любовта.

10
Бог.

Единственото същество, до което човек най-лесно може да се приближи – е Бог.

11
Любов към Учителя.

Ученикът има Любов към Учителя си.

Тогава той има условия да възприеме онова, което Учителят му дава.

Ученикът обича Учителя.

12
Огънят.

Ученикът трябва да премине през огън, за да се очисти.

13
Радостта на Учителя.

Когато ученикът се радва в Бога, тогава и Учителят се радва на ученика.

Защото Учителят търси не своята слава, а Славата на Отца си.

14
Правият път.

Ученикът не допуска никакво съмнение в Божествения Промисъл. Той знае, че Пътят, в който е влязъл, е прав.

Той е път към Бога.

15
Разумност.

Ученикът всякога обмисля постъпките си.

Разумността предшествува Мира.

16
Добро.

Знай:

Ученикът всякога има възможност да прави добро.

Доброто е цел в неговия живот.

17
Убеждение.

Ученикът минава през изкушението, за да се изпитат убежденията му.

18
Душа.

Схващай себе си само като душа! Съзнавай се като жива душа, която се стреми към Бога.

19
Издръжливост.

Ученикът бива поставен на силни преживявания, за да се кали в будност и издръжливост на съзнанието.

Живот без интензивни преживявания е живот на спящи души.

20
Издръжливост.

Ученикът трябва да издържа всичко, каквото му се случва.

Зад това, което става в живота, той вижда дейността на необятната Любов, която обединява нещата.

21
Мистика.

Когато е намерил своя Учител и когато Учителят е говорил веднъж на ученика, ученикът свещено пази своята чистота.

22
Будност.

Съзнанието на ученика трябва да е будно всякога!

Защото в битието има доста изостанали души, които устройват всевъзможни уловки, за да го примамят и отклонят, ако е възможно.

23
Работа с Учителя.

Ученикът трябва всичко да преживява като душа, жива душа, която люби Бога.

Тогава той може да работи с Учителя си.

24
Разбиране.

Формите са обвивката. Те не смущават ученика.

Той търси вечната идея, която работи в тях и им дава цена.

Така той се свързва с областта на Духа, с вътрешния живот на битието.

25
Съзнанието на ученика.

Ученикът е винаги в клас.

Той знае и съзнава всеки миг, че е ученик.

26
Молитва.

Ученикът се моли и сам.

Той е съсредоточен в молитвата си и преживява думите ѝ.

27
Взискателност.

Ученикът е взискателен към себе си при изпълнение на Божествените Закони.

28
Мълчание.

Не разправяй опитностите си, комуто и да е, докато не изработиш нещо в себе си, на което да се осланяш.

29
Духът.

Върши всичко под зоркото око на Духа!

30
С Бога.

Бъди винаги във връзка с Бога на Любовта.

Вън от Бога се създава греха.

31
Съзерцание.

Съзерцанието – това са ония свещени минути, когато възвишени образи изпълват съзнанието на ученика.

На ученика е необходимо съзерцание, за да може да се справи със себе си.

32
Уединение.

На ученика е необходимо известно време за уединение, за да уякне. Тъй укрепва мисълта му.

33
Пази Свободата.

Пази душата си всякога свободна!

34
Чистота.

Чистотата е среда, в която живее ученикът.

Няма по-хубаво нещо за ученика от нея!

35
Божествената Любов.

Моралът на ученика е Божествената Любов!

36
Растене.

Под слънчевите лъчи цветята цъфтят и плодовете зреят.

Душата на ученика расте само в Божията Любов!

37
Характер.

Ученикът има характер, когато не изменя Любовта си. Мени ли я, той няма Любов.

38
Свобода.

В душата си ученикът винаги слуша говора на Бога.

Тогава страхът изчезва и у него настъпва дълбок мир.

Той е свободен.

39
Девствена душа.

Ученикът трябва да живее чист девствен живот! Само тогава той може да се чувства като жива душа – душа девствена.

40
Идеалът.

Изпитанията не са по-силни от идеала на ученика. Затова ученикът се познава само при изпитанията.

Ученикът е по-силен от условията, защото седи над тях.

– Той носи в себе си Божественото.

А има и души на условията, но те не могат да имат никакъв идеал!

Душа с непреодолима воля – това е идеалът.

41
Изпълнителност.

Ученикът е строг към себе си!

Той спазва думите на Учителя си свещени и изпълнява нарежданията Му в пълнота.

42
Първа стъпка.

Първа стъпка на ученика:

Ти трябва да схващаш себе си като жива душа, която се стреми в три посоки: да чувствува, да мисли и да действува по Бога.

Второто нещо: И всички други хора ще схващаш като души, които трябва да любят Бога.

Учениците на Всемирното Братство са души, а не мъже и жени.

43
Щастието.

Ученикът не очаква своето щастие от вън.

Той се учи и работи над себе си и в света, без да се прехласва от него.

Привидното щастие в света, това е стражарят в затвора: той отваря вратите, изкарва затворниците и после отново ги вкарва вътре.

44
Мисълта на ученика.

Душата на ученика трябва да бъде изпълнена само с една благородна мисъл:

Делото Божие!

45
Помни.

Помни само едно:

Ти си жива душа, която люби Бога!

46
Учител и ученик.

Веднъж Учителят слезнал при ученика, ученикът отива при него.

Послушанието и Любовта приближават ученика при Учителя.

Любовта Учителят я предава още при слизането, а послушанието е от ученика.

47
Възлизане.

Първо Учителят слиза и носи Любовта.

Ученикът се събужда и започва учението и възлизането.

48
Естествен живот.

Ученикът води естествен живот, без всяка ексцентричност.

49
Тишина – тихият глас на Бога.

Ученикът разрешава най-мъчните въпроси в абсолютна тишина, когато всички спят, а само Бог е буден.

Тихият глас на Бога се чува само в тишината.

50