Като ученици, вие най-първо трябва да започнете с дишането. Като дишате, не вземате достатъчно въздух. Природата не обича това. От друга страна, не възприемате това, което съдържа въздухът, не изкарвате от въздуха вътрешното му съдържание, а именно – жизнената сила и праната, и Божествената мисъл. Много хора дишат бързо и плитко. Ако искате да бъдете търпеливи, трябва да се учите да задържате въздуха по-дълго време. Търпението ви зависи от това, колко време можете да задържате въздуха. Има адепти, които задържат въздуха 4 часа.

Има една прана, която се усвоява през лявата ноздра и друга, която се усвоява през дясната. През лявата ноздра се приема магнетичното течение, което има връзка със слънчевия възел и се нарича „слънчево течение“. А през дясната ноздра се приема електрическото течение, което има връзка с главния мозък и се нарича „лунно течение“. Първото има връзка със сърцето, а второто – с ума. Когато искаме да развием повече сърцето, приемаме с лявата ноздра и издишваме с дясната. А когато искаме да развием повече ума, приемаме въздуха през дясната ноздра и го изпускаме през лявата. Това правим, за да установим равновесието между ума и сърцето, а също така и между електричеството и магнетизма. А когато сменяме и дишаме ту през лявата ноздра, ту през дясната, то уравновесяваме двете течения.

Учителят

 1. Направи 20 вдишки и 20 пъти кажи:

  „Господи, вярвам в Тебе!“

  Повдигайте субективния си ум по-горе от обективния.

  Учителят

 2. Кажи мислено:

  При вдишване: „Господи, благодаря Ти, че Си влязъл в мене.“

  При задържане на въздуха: „Господи, благодаря Ти, че Си в мене.“

  При издишване: „Господи, благодаря Ти, че остави Своето благословение в мене.“

 3. Кажи мислено:

  При вдишване: „Господи, благодаря Ти, че Си вложил във въздуха Своето благословение, което приемам заедно с него.“

  При издишване: „Благодаря Ти, Господи, че остави Своето благословение в мене.“

 4. Кажи мислено:

  При вдишване: „Да се прослави Името Божие в мен.“

  При задържане на въздуха: „Да се въдвори Царството Божие в мен.“

  При издишване: „Да бъде Волята Божия.“

  Ако тези формули се произнасят редовно сутрин, на обед и вечер, а и в друго време, човек ще може да реализира 75% от плановете си в живота.

  Учителят

 5. Кажи мислено:

  При вдишване: „Много Ти благодаря, Господи, за благата, които Си ми дал.“

  При задържане на въздуха: „Много Ти благодаря, Господи, за благата, които Си ми дал.“

  При издишване: „Много Ти благодаря, Господи, за благата, които Си ми дал.“

 6. Кажи мислено:

  При вдишване: „Господи, благодаря Ти за Божествения живот, Който Си вложил във въздуха и който приемам заедно с въздуха.“

  При задържане на въздуха: „Този Божествен живот прониква във всичките ми органи и внася навсякъде сила, живот и здраве.“

  При издишване: „Този Божествен живот ме укрепява и аз го проявявам навън в своята дейност.“

 7. „Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето и правилно да изпраща енергиите си по целия организъм, както Слънцето изпраща енергията си по целия свят.“

 8. Можете да изберете и някои хубави изречения от Библията за същата цел или стих от Евангелието на Йоана, върху който да размишлявате по време на дишането. Или при вдишване да изговорите мислено „Отче наш“, също при задържане и при издишване по един път. Такива дихателни упражнения може да правите сутрин, на обед и вечер по десет, а може да изговаряте мислено при вдишване, задържане и издишване „Добрата Молитва“ общо един път. Или да изговаряте по три пъти „сила, живот, здраве“ при всяко вдишване задържане и издишване. Това упражнение можете да правите сутрин, на обед и вечер по десет пъти.

 9. 9. Ще вдишате през лявата ноздра и ще изговорите на ум: „Само Божията Любов е Любов“.

  Ще задържите и ще издишате през дясната ноздра със същата формула. Това упражнение се прави сутрин, на обед и вечер по 10 пъти.

 10. Вдишвате през лявата ноздра. Мислено изговаряте: „Да се прослави Името Божие в мене“.

  При задържане мислено изговаряте: „Да се въдвори Царството Божие и Божията Правда в мене“.

  При издишване: „Да бъде Волята Божия“.

(Случаите 8, 9 и 10 са из писмо на брат Боян Боев до някои по млади ученици на Учителя от 19. XII. 1952 г.)