Поглеждай небето и не бой се!

Молитвата е велико състояние на душата, чрез която човек влиза в съзнателна, разумна връзка със съществата, които са завършили своето развитие.

Истинската молитва подразбира събуждане на подсъзнанието и свръхсъзнанието на човека, т.е. събуждането на Божественото в него.

Човек трябва да се моли, ако иска да се учи.

Молете се да ви освободят от всичко нечисто, което ви опетнява.

Защо трябва да се молим? Апостол Павел казва на едно място: „В молитвата бивайте постоянни“, а Христос казва: „Бдете и молете се!“ Молитвата има трояк характер. Тя се равнява на дишането. Човек трябва да се моли, та с това душата да диша и да възприема нещата.

Защо е нужна молитвата? Тя е връзка на човешката душа с възвишения разумен свят, отдето човек черпи сили за поддържане на живота.

Молитвата е необходима за душата. Тя е съзерцанието на най-висшите чувства. С молитвата виждаме, че детето се моли. Тя е един зов и както дишането е потребно за тялото, така и молитвата е потребна за душата. Човек от въздух се нуждае много повече, отколкото от храна. Доказано е, че най-много 25 минути може човек да не приема въздух, и ако приравняваме въздуха с молитвата, която е храна за душата, виждаме от колко голяма важност е тя за нея. Първият признак, че човек е влязъл в Божествения път, това е молитвата. Затова винаги, когато и да дойде у вас настроение за молитва, никога не трябва да отлагате, а влезте в тайната стая на вашето сърце и тая молитва ще бъде приета. Отложите ли, възможно е вече Духът да не дойде. Значи във всяко време ние можем да се молим. Между лошите хора трябва да се молим, да имаме търпение. При това, с молитвата човек образува една крепост, непристъпна за лоши желания, които ако са даже нападнали душата, изхвърлят се навън.

Помнете: Не е материалното богатство, което осмисля живота. Човек се стреми и към вътрешно, духовно богатство. За тази цел той трябва да се свърже с разумния свят, с напредналите същества. Истинското богатство се крие във великите души. Никой не може да се развива, ако не се свърже поне с един велик дух. Значи прогресът зависи от великите души, които минават край вас и ви оставят своето благословение.

Светлите духове са постоянно между нас, следват ни, за да ни помагат. Те помагат на хората, за да разрешат мъчнотиите и противоречията си. Достатъчно е да ги призовем в името на Божията Любов, за да ни се открият.

Като ученици, вие трябва да поддържате връзката си с невидимия свят, да черпите сили от него. Не поддържате ли тази връзка, вие в скоро време ще се превърнете в щерни. Като щерни, пак ще имате живот в себе си, но все ще очаквате да завали дъжд. Държите ли връзката си с невидимия свят, вие ще се превърнете на извори, които постоянно дават от себе си. Задачата на всеки човек е да стане извор, да дава на всички. Молитвата е насочване на сърцето към Бога и концентриране на ума, за да можем да възприемем известни Божествени течения. Тия течения трябва да минат през сърцето, да ги почувстваме и тогава ще можем да се молим.

Знайте, че като ученици на Велика Школа, има кои да се интересуват за вас и да ви съветват в най-трудните моменти на живота ви.

Ангел Господен се застъпва за ония, които се молят и уповават на Бога.“ Следователно, когато се молите на Бога и уповавате на Него, непременно някое светло същество ще дойде от невидимия свят да ви придружи в трудните и страшни часове на вашия живот.

Благодарете на Бога за невидимите помагачи, които Той е делегирал да подкрепят хората в техния труден път.

Всяка сутрин и вечер свързвайте се със съзнанието на вашите напреднали братя, като пожелаете те да ви помогнат. Имате ли връзка с тях, няма мъчнотия в света, която да не може да се разреши.

Ако имате един приятел в невидимия свят, той може да бъде невидим, но съзнанието му всякога ви придружава, всякога върви с вас.

Всяко живо същество се моли.

Молитвата е най-силният акт в човешкия живот. Тя концентрира човешката мисъл и човешките чувства, и човешката воля в едно. Такава молитва е мощна, тя върши чудеса. С молитва и пеене се храни душата на човека.

Молитвата представлява велико почитание и уважение, велика Любов, която трябва да имате към онази Първична причина, която ни е дала живот. Тя е метод, чрез който човек се свързва с природата.

Молитвите на хората са необходими за сваляне на висши енергии от невидимия свят. Тези енергии се използват за развитието на цялото човечество.

Молитвата предоставя духовен метод за постигане на човешките желания.

Светлината, която иде от Бога, е приятна. Тя е светлината на безсмъртието. С нея само добро може да се прави. Тая светлина се добива чрез молитвата. Само чрез молитвата се добива всичко. И мъчните въпроси ще разрешите пак чрез тая светлина на безсмъртието.

Всяка молитва е творчески акт – тя създава условия за растенето на душата. Ако ме пита някой защо трябва да се молим, отговарям: Защото молитвата е една необходимост за нашето растене. Всеки, който иска правилно да расте и да се развива, трябва да има Любов. И тъй, Духът казва: „Дето е Любовта, там е и свободата, и страх няма. Дето не е Любовта, свобода няма.“ Следователно, за да бъдем свободни всички, трябва да имаме Господа в себе си. И тогава върху нас ще дойде едно ново откровение. Това откровение ще бъде придружено с новата светлина, която иде.

Аз не говоря за молитва, предизвикана от страх. Това не е молитва.

Молитвата е тониране на сърцето. Да се моли човек, значи да храни сърцето си.

Да се молиш, това означава да обърнеш ума, сърцето, душата и духа си към оня Източник на живота, от Който си излязъл. Ако човек огрубява, това се дължи на факта, че той рядко си спомня за Първата Причина, т.е. за Първоизточника на живота. Следователно падението, до което съвременното човечество е дошло, се дължи на една дълбока, вътрешна причина – немарливост към Първия Принцип, от Който е излязло. Днешният човек е немарлив към Бога, поради което често чуваме да казва: „Аз съм свободен човек, мога без Бог, мога и без молитва“.

Намислиш ли да правиш нещо, не пристъпвай веднага към действие, а отправи първо молба към Бога за съвет. В невидимия свят има различни същества, които всеки миг са готови да услужат на хората. За онзи, който се обръща към тях за съвет, всяка дума е благословение.

Всяка молитва е творчески акт. Тя създава условия за растене на душата. Тя е една необходимост за нашето растене.