Господи, чистота в сърцето си, чистота в ума си, чистота в душата си прося.

Господи, светлина в сърцето си, чистота в ума си, светлина в душата си прося.

Господи, дай сила на духа ми, за да Ти служа през целия си живот в Дух и Истина.

Амин.

Размишлявайте, съзерцавайте върху силите, които са образували тези думи: „Дух и Истина“ – те са ключовете.

Учителят