Первому Певцу, на Иедутуна, Псалом Асафов

 1. Гласът ми е към Бога и викам. Гласът ми е към Бога и ще ме послуша.
 2. В деня на скърбта си потърсих Господа, простирах ноще ръцете си и не преставах: душата ми не рачеше да се утеши.
 3. Напомних си за Бога и смутих се. Размислих се и омалне духът ми.
 4. Удържал Си очите ми в неспане. Смаях се и не могох да продумам.
 5. Размислих древните дни, годините на вехтите времена.
 6. Напомням си за песента си ноще. Размишлявам със сърдцето си и духът ми изпитва.
 7. Дали ще негодува Господ вечно? И не ще ли да е вече милостив?
 8. Дали престана милостта Му за всегда? Пресече ли се Словото Му в род и род?
 9. Дали забрави да помилва Бог? Или в гнева Си затвори Своите щедроти?
 10. Тогаз рекох: „Немощ е за мене това, да се изменява десницата на Вишния“.
 11. Ще помня делата Господни. Ей, ще помня първите Твои чудеса
 12. и ще се поучавам в всичките Твои дела, и на деянията Ти ще размишлявам.
 13. Боже, в светост е пътят Ти. Кой е Бог велик, както наший Бог?
 14. Ти Си Бог, който правиш чудеса. Явил Си между народите силата Си.
 15. Избавил Си с мишцата Си людете Си, синовете Яковови и Йосифови.
 16. Видяха Те водите, Боже. Видяха Те водите и се уплашиха. Разтрепераха се и бездните.
 17. Облаците изляха вода като порой; глас дадоха небесата и стрелите Ти прелетяха.
 18. Гласът на гръм Ти бе в кръга небесен. Осветиха светкавиците Вселенната. Потресе се и трепетна стана Земята.
 19. През морето е Пътят Ти и стъпките Ти през много води, и следите Ти не се познават.
 20. Водил Си като овци людете Си с ръката Мойсеева и Ааронова.