(Псалом Давидов)

 1. Благославяй, душо моя, Господа, и всички вътренни мои, светото му Име.
 2. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй всичките Му благодеяния.
 3. Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести,
 4. избавя от тление живота ти, венчава те с милост и щедроти,
 5. насища с благости старостта ти; младостта ти се подновява като на орел.
 6. Господ прави правда и съд на всичките обиждани.
 7. Показа пътищата Си на Мойсея, Делата Си на израилевите синове.
 8. Жалостив и милостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.
 9. Не ще е противен за всякога, нито ще държи гняв във век.
 10. Не ни е сторил според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконията ни.
 11. Защото, колкото е небето високо от земята, толкоз е голяма милостта Му към онези, които Му се боят.
 12. Колкото отстои изток от запад, толкоз е отдалечил от нас престъпленията ни.
 13. Както жали отец чадата си, така жали Господ онези, които Му се боят.
 14. Защото Той познава нашето създание, помни, че ние сме пръст.
 15. Дните на человека са като трева, Като цвят на полето, така цъфти.
 16. Защото преминава вятърът над него и няма го, и мястото му го не познава вече.
 17. А милостта Господня е от века и до века връз онези, които Му се боят. И правдата Му връз синовете на синовете
 18. на онези, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.
 19. Господ постави престола Си на небето и Царството Му владее над всичко.
 20. Благославяйте Господа, вси ангели Негови силни с крепост, които изпълнявате Словото Му, като слушате гласа на Словото Му.
 21. Благославяйте Господа, всички сили Негови, слуги Негови, които изпълнявате Волята Му.
 22. Благославяйте Господа, всички дела Негови, във всяко място на владичеството Му. Благославяй, душо моя, Господа.