Т. м.

Когато младото растение поникне, то е крехко, нежно. За да го кали, да го направи гъвкаво, подвижно и годно за живот, природата го излага на ветрове и бури, които люлеят и раздвижват въздуха, а с него заедно и младото растение. Това, което правят въздушните течения за укрепване на растенията, същото прави и човешкият ум за растението и развиването на духовното тяло на човека. И тук, в школата, ще ви подложат на различни течения и ветрове от различни посоки. Това е неизбежен закон. Който се страхува от вятър и от течения, той не разбира закона. Ще бъдете изложени на различни ветрове – топли и студени и от различни посоки. Понякога ветровете ще носят благотворен дъжд, а понякога град, сняг и т.н.

Всичко, което става в природата, става и във вас. Това трябва да го знаете. Ако между природата и вас няма известно съотношение, вие не сте на прав път. Ако ви се проповядва учение без мъчнотии, без ветрове, без дъжд, без град, това не е Божествено учение, не е учението на Бялото Братство. Това са принципи, които трябва да държите в ума си и да ги опитате. Ако се съмнявате, ще ги подложите на опит и ще се уверите в истинността им. Вие ще изучавате една положителна наука, законите на която нямат нищо общо със законите на преходната наука. В положителната наука няма никакви изключения, там всичко е точно определено. Под думите „точно определено“ не разбираме, че нещата са ограничени. В Божествената наука, т.е. в положителната, в абсолютната наука има две противоположни положения: безгранично и гранично. Безграничното включва в себе си граничното и граничното включва безграничното. Обаче само безграничното може да се прояви, а не и граничното. Само силният може да се прояви, но не и слабият. Само силната светлина може да се прояви, но не и слабата. Следователно вие трябва да бъдете силни хора, а не слабодушни; вие трябва да бъдете способни, даровити хора, а не посредствени, неспособни. Слабият трябва да се упражнява, да стане силен; бездарният трябва да се труди, да развие своите дарби, да прояви своя талант; неспособният трябва да работи, да стане способен. Усилия, труд и работа се иска от вас, няма защо да се обезсърчавате.

И тъй, вложете в умовете си мисълта да бъдете силни. Да бъдеш силен, това не значи да се изнасилваш, но да се повдигнеш. Който има сила да повдигне себе си, ще има сила да повдигне и ближния си. Който изнасилва себе си, изнасилва и ближния си. Това са закони на Бялото Братство. Както постъпвате спрямо себе си, така ще постъпвате и към другите. Можете да говорите приятно, сладко – това нищо не значи. Ако изнасилвате себе си, сладките думи нищо не допринасят. Като се повдигне над себе си, човек едновременно се издига над обикновения морал. Той не се влияе от мнението на обикновените хора, нито от самозваните пророци, но сам изучава нещата, сам се домогва до Истината.

Много хора четат Евангелието, цитират Христовите думи, а някои се осмеляват да го изопачават. Те твърдят с голяма увереност неща, за които малко знаят. Отде са получили тези сведения? Чули ли са какво е говорил Христос? Ще кажат, че направо нищо не са чули, но им е предадено от Апостолите. Помнете: има доказателства за това, което е писал Христос. Има една архива, в която се пази великата, свещена книга с думите и притчите на Христа, написани със златни букви. Всички посветени ученици от Божествената школа четат от великото Евангелие, което Христос е проповядвал. Всичките беседи на Христа са напечатани в тази велика книга, дума по дума, както днес се произвежда всяка дума, произнесена пред микрофона. Колко думи, колко притчи са напечатани върху листата на тази Свещена книга! Съвременните хора не подозират нищо за съществуването на тази книга. И тъй, първото нещо, което се поставя в това Евангелие, е следното: „Бъдете силни, защото Бог живее във вас!“ Защо? – Такъв е законът. Ще кажете: „Апостол Павел е казал, че когато човек е слаб, тогава той е силен и обратно, когато е силен, тогава, именно, е слаб“. Знаете ли, какво е искал да каже Павел с това? – Когато мисля като човек, аз съм слаб, но Бог, Който живее в мене, ме прави силен. Когато съм силен, аз съзнавам, че Бог живее в мене. Като казвам, че Бог живее в мене, това пък е неразбрано. Вие още не сте проявени, как ще живее Бог във вас? В Писанието е казано: „Вие сте храм Божий“. Кое е храм Божий? – Душата, която е нещо велико. Сега ние градим малки храмчета, в които душата ще се смали. Вечното, безграничното тъй ще се смали, за да влезе в малкия храм на Любовта. Понеже душата знае закона, тя може да бъде гранична и безгранична в едно и също време.

Колкото е лесно за Бога да бъде безграничен, толкова е лесно да стане, заради нас, граничен и конечен. Когато кажат, че едно същество е конечно, аз разбирам, че величието, интелигентността и любовта на Бога са толкова големи, че Той се смалява в това малко същество, за да опита неговите радости и скърби, да го повдигне, за да разбере величието Му. Това е най-великото и най-чудното в Бога. Този Бог, Който може да слезе до вашия уровен, оттам да ви повдигне и да ви направи като Себе си – Него аз ви проповядвам. Да бъдете силни като Него, да разберете живота на другите същества и да ги повдигнете, това е учението, което Христос е проповядвал. Оставете сегашния морал настрана и приемете новите принципи. Вложете ги в душата си, работете с тях, за да се почувствате силни и мощни, да претърпявате всичко.

И тъй, само онзи може да претърпява, който има търпение. Ученикът трябва да бъде търпелив. Какво означава търпението? Някой мисли, че като въздържа гнева си, е търпелив. Да въздържаш гнева си, това не е търпение, но мъчение.

Търпеливият не се мъчи. Той е вътрешно богат и готов на всяко време да плаща задълженията си. Той има вътрешна сила, която му дава възможност да понася всичко с радост. Ще кажете, че търпеливият човек е мълчалив. Не всеки, който мълчи, е търпелив. Някой мълчи пред кредиторите си, защото не е готов да плати дълговете си, или не иска да ги плати, а не защото е търпелив. Той се мъчи, а не търпи. В школата мъчението се изключва. Докато сте вън от школата, можете да се мъчите, но влезете ли веднъж в школата, ще търпите, ще бъдете радостни и весели и ще понасяте всичко, което ви се случва, съзнателно и с Любов. Търпението се изпитва лесно чрез кредиторите. Дойде някой при вас и ви казва, че му дължите. Кажете ли, че ви обижда, че не му дължите нищо, вие не сте търпелив.

Търпеливият не възразява, нито се оправдава. Той изважда кесията си и плаща всичките си задължения, с лихвите заедно. Някой иска обяснение от вас, защо сте го обидили. Ако сте търпелив, пак ще отворите кесията си и ще платите. Докато не задоволите кредиторите си, кесията ви ще стои отворена. Ученикът трябва да бъде готов да плаща. Само по този начин той ще разреши задачите на своя живот. В това се заключава Христовото учение. Ако християните бяха готови да плащат дълговете си търпеливо и с Любов, досега светът щеше да бъде изправен. Днес повечето християни се занимават с въпроса, спасени ли са, или не. Според нас въпрос за спасение не трябва да става. Човек е спасен още с излизането си от Бога. Затова, именно, Бог го е изпратил на земята. Веднъж спасен, човек е дошъл да учи и да служи на Бога, да изпълнява Неговата воля.

Как се познава, че човек е спасен? – Чрез Любовта, която Бог отправя към него. Христос е проява на тази Любов. Кога майката храни детето си? – Когато се роди то. Докато е в утробата на майката, детето се намира в ембрионално състояние. Следователно и човек, докато е в ембрионално състояние, не познава Любовта. Щом се роди. Бог отправя Любовта си към него. За неродените още храната се приготвя, новородените се хранят с мляко, а въэрастните – с твърда храна. Колкото расте човек, повече блага го очакват. Значи, ако сте ученици, радвайте се на Божията Любов, която се проявява към вас. Това е най-великото състояние, когато Бог съизволява да се прояви като велик Баща на ученика и казва: „Синко, вземи книжката си и иди на училище“.

Вселената, с всички слънца и планети, представя предметно учение. Като я изучавате, вие ще обходите всички звезди, слънца и планети като екскурзианти. И в пътя си вие ще се срещате. След колко години ще се срещнете, това зависи от интензивността на вашата мисъл, от бързината на вашия влак. Можете да се срещнете след хиляди или милиони години, а може и след часове. Колкото по-бързо се движите, толкова по-малко неща ще видите. Ще минавате и заминавате през планетите и ще кажете, че нищо не сте видели. Ако се движите по-бавно, ще се спирате на всяка планета или слънце и ще ги изучавате. Тогава ще видите, че в междупланетните пространства има цели светове, за съществуването на които съвременните учени не подозират. Тези светове не могат да се видят със сегашните телескопи. Това са състояния, през които минава човешката душа. Когато Айнщайн казва, че няма време и пространство, той разбира състоянията, през които духът и душата минават.

Да се върнем към въпроса за силата. Вложете в ума си мисълта да бъдете силни. Съществуват закони, методи и правила за придобиване на сила. Внимавайте как ще използвате силата си – за вашето издигане, или за падането ви. Човек пада, когато изнасилва себе си. Следователно, ако се изнасилвате, ще ви се даде сила като на обикновен човек; ако се повдигате, ще ви се даде Божествена сила. Само Божията Любов е в състояние да запази силата, която е дадена за вашето повдигане. В този смисъл силен човек е онзи, който употребява силата си за своето повдигане, както и за повдигането на своите ближни; слаб човек е онзи, който употребява силата си за изнасилване, както на своите ближни, така и на самия себе. Страшно е да изнасилва човек себе си. Колкото и да е малка силата ви, прилагайте я за вашето растене, както житното зърно, поставено при добри условия, израства и дава изобилно плод. Казано е в Писанието: „Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш небесни“. Може ли малкото да бъде като голямото? В обикновената математика това е невъзможно, но в духовната и в Божествената математика частта е равна на цялото, и цялото – на частта. Това е противоречие за обикновената математика, но не и за живата, Божествена математика, дето отношенията не са механически, а органически. Значи слабият ще бъде силен и силният – слаб. Това подразбира мисълта, че частта е равна на цялото, и цялото – на частта. Кога слабият човек ще стане силен? – Когато живее според Божествените закони. И обратно, ако силният живее според човешките закони, непременно ще отслабне.

И тъй, бъдете силни, както е силен Бог. Силата е качество на Божествения Дух.

(Чете се темата: „Предназначението на петте сетива“.)

Тема за следващия път: „Предназначението на водата“.

Т. м.

7-ма школна лекция на общия окултен клас, 13 април 1922 г., четвъртък, Ст. София.