[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Трите живота. Общ окултен клас. I школна година (1922). Второ издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 307 с. ISBN 954-9589-31-5.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Трите живота. Общ окултен клас. I година (1922). Русе, 1922.

Бележки от книгата:

Компютърен набор: Стоил Янев, Хенриета Недкова.

Коректори: Стоил Янев, Христо Андонов.

Графично оформление: Радко Иванов.

Добронамерено и със разбиране съдействуваха: Виолета Станева, Минка Андонова.

Координатор за отпечатването на неиздаваното и нередактирано Слово на Учителя Дънов: Вергилий Кръстев.

Бележки от книгата:

Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Тодорова (1888–1972), Славка Керемедчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.

Да бъде благословен самоотверженият им труд.

Автентичността на стенографските записки е запазена.

Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)

Бележки от книгата:

Пояснение

Словото на Учителя изнесено пред Общия окултен клас год. I – 1922 е отпечатано в томчето „Окултни лекции: Дадени на учениците на Всемирното Бяло братство, I школна година“ – София, 1922 и включва лекциите от 1 до 14 включително. Лекциите от 15 до 23 са отпечатани в отделни брошури.

В излязлото по-късно томче „Трите живота“ – София, 1942 г. Словото на Учителя е много редактирано и променено изцяло!

При направената проверка в Държавен исторически архив по архивни единици от Ефросина Антова Ангелова-Пенкова се установи, че почти няма разлика с отпечатаното Слово през 1922 г.

Настоящият том включва лекциите от 1922 г.

– Вергилий Кръстев

[съдържание]