[Сканирана:] Дуно, Учителят Беинса. Пътят на героите. Събрани неделни беседи. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2007. 260 с.ISBN 978-954-376-004-6.

Бележки от книгата:

Ученикът трябва да благодари от сутрин до вечер за всичко, което вижда около себе си.

Тогава струите на любовта ще потекат през неговата душа.

Учителят (Свещени думи на Учителя, стр. 68, София 1938 г.)

Ученикът трябва да бъде благодарен на това, което Учителят му дава, и да върви напред.

Учителят никога няма да остави ученика да се спре. Ученикът чувства подкрепата, която иде от Учителя, от цялото Небе. Това го изпълва всеки момент с благодарност и благоговение.

Учителят (Свещени думи на Учителя, стр. 100, София 1938 г.)

Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за него, за Словото.

Бележки от книгата:

Забележка. Автентичността на стенографските записи е запазена.

Бележки от книгата:

Печат „Симолини ′94“

Предпечатна подготовка: Румяна Маринова.

[съдържание]