Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

(Чете се резюме на темата: „Предназначението на красотата“.)

Кои линии наричаме успоредни? В каква посока могат да вървят успоредните линии? – В една и съща, и в обратна посока. Всъщност, успоредните линии се движат винаги в противоположна посока. – Защо? – Защото две успоредни линии всякога представят две части на едно цяло. Запример, линията на сърцето и линията на ума в човешката ръка представят две приблизително успоредни линии, които са части на едно цяло. Те се движат в противоположни посоки: умът излиза от възвишението на Юпитер и отива към Марс; сърцето върви в обратна посока на ума. За да запазят своята успоредност, двете линии трябва да бъдат еднакво дълги, т.е. еднакво интензивни. Ако едната изгуби скоростта си, другата ще я привлече към себе си и някъде във вечността те ще се пресекат. Пресичането на успоредните линии показва, че са попаднали в различно гъсти среди. Ако линията на сърцето е по-дълга, а на ума – по-къса, това показва, че сърцето е по-интензивно и се движи с по-голяма бързина от ума.

Представете си, че сърцето е канализация, през която минават енергиите от космичния свят. Колкото по-широка става канализацията, толкова повече енергия минава през нея. Какво ще прави човек с толкова много енергия? – Ще увеличи тялото си. На голямо сърце отговаря голямо тяло. Наистина, първите същества, на които сърдечната линия била дълга, си създали големи тела, без да мислят за бъдещето поколение. Те не са взимали във внимание дали растенията могат да изхранят бъдещите поколения. Тази е причината, дето първичните животни, като мамонта и др., са изчезнали. Какво може да направи днес един мамонт? За домашна работа не може да се използва, на нивата и на лозето – също. Трябва само да го хранят, но няма да има достатъчно храна за него. Като имала предвид бъдещите условия и като спазвала закона на икономията, природата поставила големите животни при такива условия, в най-скоро време да изчезнат. Много желания на човека са подобни на предпотопните животни: колкото и да ги храните, не можете да ги задоволите. Чувате някой да казва: „Искам да обичам целия свят“. Как ще обичаш целия свят с малкото си сърце? Може ли да събереш целия свят в сърцето си? Когато човек пожелае да обича целия свят, това показва, че той има друго сърце, в което може да събере всички хора. Къде е това сърце, не знаете. Мястото на физическото сърце знаете, но къде е същинското, духовното сърце, не знаете. Сърцето е резервоар, в който се втичат и изтичат енергиите на космичния свят. При новото възпитание се обръща внимание линиите на ума и на сърцето да бъдат еднакво дълги. Ако линията на ума е по-дълга от линията на сърцето и надмине марсовото поле, човек става чрезмерно страхлив и скъперник. Същевременно той е много умен. Каквато задача му дадете, ще я реши. Ако се занимава със статистика, той взима под внимание и най-дребните данни, на които малцина дават значение. Изобщо, този човек е много съобразителен. Ако линията на сърцето е много дълга, човек става голям идеалист. Той търси все идеални хора, но понеже живее по високите върхове, не може да ги намери. Ако отиде на Тибет, на 6,000 метра височина, там ще намери няколко отшелника. По-високо от Тибет той не може да намери хора. Истинските идеалисти живеят на Хималаите. Идете там и от тази височина разглеждайте човешкия живот. Какво представят Хималаите? – Възвишените човешки мисли.

Следователно, искате ли да разрешите мъчните задачи на живота, качете се във възвишения свят на вашия ум. Там ще ги решите правилно. Има мисли, които човек мъчно може да реализира. За тях са нужни стотици и хиляди години. При това, колкото по-посредствен е човек, толкова и времето се удължава. Даже за гениалните хора и за светиите са нужни хиляда години, за да реализират своите светли и възвишени мисли. Какво представят хиляда години? За умните хора хиляда години са един щастлив ден. Като изучавате линията на ума и на сърцето, ще познаете посоката, в която човек се движи в пространството. По дължината и направлението на тези линии познавате пътищата, през които минават човешкото сърце и човешкия ум. От посоката на движението на тези линии определяте характера на човека. Знаете, че характерът на човека, както и бъдещето му, се определят от различните планети на слънчевата система, в която днес живее той.

Мнозина се запитват докога човек ще живее в слънчевата система. – Докато завърши еволюцията си. Един ден, когато завърши еволюцията си в слънчевата система, човек ще мине в друга система – в Сириус – най-светлата звезда на небето. По култура тя стои по-високо от слънцето. Като я наблюдава често, човек изпитва особен, свещен трепет в себе си. Тя събужда в човек стремеж към чистота, към нещо светло и възвишено. Всеки би желал да отиде на Сириус, но там приемат само хора с пробудено съзнание. За неподготвения, животът на Сириус е подобен на описанията, дадени в приказките „Хиляда и една нощ“.

И тъй, когато чувствителността на човека се увеличава, сърдечната му линия се удължава. В него се събира излишна енергия, която се натрупва в задната част на мозъка и му създава големи тревоги и смущения. За да се справи с тази енергия, той трябва да мисли, да я отправи в предната част на мозъка. Ако линията на ума се удължава за сметка на сърдечната, чувствителността се намалява и човек постепенно губи топлината и влагата си, втвърдява се и заболява от артериосклероза. Тази е причината, дето младите страдат от голяма чувствителност, която ги довежда до размекване в чувствата, а старите – от сухота, втвърдяване и артериосклероза.

Следователно, за да не страдат нито младите, нито старите, между чувствата и мислите им, както и между ума и сърцето им, трябва да има равновесие. За да не се размекват чувствата, не значи, че не трябва да обичате. Ще обичате, колкото е нужно – нито по-малко, нито повече. – „Колко души трябва да обичам дневно?“ – Иди на лозето и виж колко корена можеш да прекопаеш. Колкото корена си прекопал през деня, толкова е любовта ти. Да обичаш хората, това значи да работиш за тях. Щом обикнеш един човек, ти влизаш в неговото положение, интересуваш се от живота му, от неговите умствени и сърдечни прояви – от целия му живот. Някой говори за идейна любов и по цели часове седи на едно място и размишлява. Това не е любов. Любовта подразбира работа за ближния. Ти обичаш човека заради една негова черта, която при всички условия остава неизменна. Много качества има човек, добри и лоши, но някои от тях са постоянни. На тях, именно, може да се разчита. Запример, някой човек е справедлив, друг – честен, трети – услужлив и т.н. За тези качества те могат да бъдат обичани. За да се обичат двама души, сърцето на единия трябва да бъде еднакво интензивно с ума на другия и обратно: умът на втория трябва да бъде еднакво интензивен със сърцето на първия. Значи в любовта между двама души трябва да става кръстосване на енергиите.

Като ученици, вие трябва да изучавате линиите на ръката си не само по форма, големина и посока, но и по дълбочина. Също така трябва да изучавате пътя, по който енергиите текат, през какви възвишения минават. Ако линията на ума и на сърцето не са еднакво дълги, те ще изгубят своята успоредност и или ще се кръстосат, или ще се слеят. И едното, и другото говорят за някаква фаталност в човешкия живот. С такива хора не правете никакво съдружие. Има случаи, когато линията на сърцето се влияе от линията на ума. И обратно: линията на ума се влияе от линията на сърцето. Това са отклонения в човешкия живот, които трябва да се изправят. Изучавайте ръката си като справочна книга в живота ви. Изучавайте линията на ума си, да знаете колко е дълга, разклонена или права и колко е дълбока. После, проследете пътя ѝ: към сърцето ли отива, или надолу, към луната. Ако линията на ума слиза към луната, човек става мистик, живее повече във въображението си и мисли, че може да направи всичко, каквото желае. Ако линията на ума се качва нагоре, към сърдечната линия, при Меркурий, човек проявява спекулантски способности. Той се движи в гъстата материя; голям материалист е, няма висок морал. Моралът му се отнася до неговите сметки. Вън от тях никакъв морал не признава. Как може да бъде честен, когато едновременно дължи на много хора? Пари няма и не може да плати дълговете си. Като се намери в големи мъчнотии, той се ожесточава и казва: „Не може да се живее с морал, с честност“. Когато по линиите на ръката срещате знаци – квадрати, кръстове, те представят спирачки на енергиите в човека.

Като изучавате хиромантията, вие ще се натъквате на много линии, но ние обръщаме вниманието си върху основните – линиите на ума, на сърцето и на живота. Линията на сърцето трябва да върви към Юпитер, а линията на ума – между Луната и Марса, които се обичат. Понеже Луната обича философията, а Марс е войнствен, линията на ума трябва да се движи между тях, да уравновесява силите си. Ако линията на ума е по-къса от линията на сърцето, ще правите опити чрез мисълта си да я продължите поне с 1–2 милиметра. За тази цел трябва да се занимавате с трудни науки – математика, физика, философия, да уравновесите силите на ума със силите на сърцето си. Така вие се свързвате с разумни, съзнателни същества, които ви водят в правия път. Те дохождат при вас със своята мотика и рало, да разкопават почвата ви; след това посаждат доброкачествени растения и плодни дървета. От време на време те ги присаждат.

Всички трябва да изучавате хиромантията, да знаете какво ви предстои, за да избегнете известни мъчнотии. Има случаи, когато и да знаете какво ще ви сполети, не можете да го избегнете. Тогава, ако сте страхливи, за предпочитане е да сте невежи, отколкото да разполагате с големи знания. Представете си, че ви предстои някаква страшна физическа или психическа криза. Какво ще правите? Вие ще се уплашите толкова много, че от страх можете преждевременно да умрете. Ако сте студент и знаете, че някой от професорите ще ви намрази и ще ви скъса 3 пъти на изпит, какво ще правите? Ще кажете, че ще напуснете университета и ще следвате друг университет. Но и там ще се намери професор, който ще ви скъса. Има неща кармически, които не могат да се избегнат. Професорът може да ви скъса, но може да бъде крайно разположен към вас и изпитите ви да вървят отлично – зависи какво е положението ви спрямо него – карма или дихарма.

Като ученици, правете усилия да подобрите сегашния си живот. Ако сегашният ви живот е добър, и бъдещият ще е добър. Това подразбира, че идната година се определя от сегашната. Ако при усилията, които правите, можете да се свържете с разумни същества, вие ще подобрите съдбата си. Това значи да вярва човек в Бога и да уповава на Него. Да се подобри съдбата на човека, това не значи да се освободи абсолютно от товара си, но да му се покаже как да го носи и по кой път да върви. В това отношение хиромантията може да помогне на човека. Запример, ако пръстите на ръцете ви са сухи, не дружете с човек, на когото пръстите са също така сухи. Ако вие сте слаб, сух, другарят ви трябва да бъде пълен, с малко въздебели пръсти при основата си. Значи между двама другари, единият трябва да има добре развита стомашна система, а другият – добре развит ум. По линията на сърцето познаваме състоянието на стомаха, а по линията на ума – състоянието на белите дробове.

И тъй, вие трябва да развивате мозъчните си центрове правилно, за да не се създава някаква аномалия. Запример, ако центърът на предпазливостта е силно развит, човек става страхлив. Когато има много непостигнати желания и голям страх, човек става неврастеник. Ако знаете хиромантия, вие можете да си въздействате. Запример, ако пръстите ви при основата си са слаби и между тях има празднини, това показва, че стомашната ви система е слаба. Който има такава стомашна система, той може да живее едва 30–40 години. Ако пръстите ви при основата са дебели и плътно прилепват един до друг, стомашната ви система е добре развита. Но при това положение човек е изложен на друга опасност – затлъстяване. И той не може да живее до дълбока старост. Но като знаете хиромантия, вие ще си помогнете по друг начин. Ако стомахът ви е слаб, ще усилвате дробовете си. Приложете хиромантията като нов метод при самовъзпитанието. Вижте какво прави прилежният ученик. Като учи един предмет и се умори, той не хвърля книгата с недоволство, но я замества с друга; ако и от нея се умори, замества я с трета. По този начин той дава възможност на всички мозъчни центрове да работят, за да се развиват правилно. Също така постъпва човек, който обича да чете. Като чете някоя книга, която засяга ума, за да не се умори, от време на време той я сменява с друга, която действа върху сърцето. Изобщо, при обучаване на децата, така нареждат програмата, че всички предмети да бъдат застъпени, да се развиват еднакво и умът, и сърцето. Те трябва да вървят успоредно в развитието си.

Някои окултисти поддържат мнението, че човек трябва да работи главно върху сърцето си. Човек трябва да работи и върху ума си. Линията на ума и на сърцето трябва да бъдат успоредни. Даже и линията на живота трябва да бъде успоредна на другите две, но засега ние се занимаваме главно с линиите на ума и на сърцето. Човек трябва да се развива правилно. Когато мисли, той дава ход на мисълта си, свободно да се проявява; когато чувства, дава ход на сърцето си: нито подпушва чувствата си, нито на пара ги поставя. Ние говорим за Любовта като разумна проява в живота, а не за човешките чувства и настроения.

И тъй, искате ли да дадете път на чувствата си, да се проявят, трябва да обичате. Във всяко същество – растение, животно или човек, ще намерите поне една добра черта, заради която можете да го обичате. Обичта подразбира правилна обмяна на енергиите между две същества, които едновременно си помагат. Ако двама души се обичат и не могат взаимно да си помагат, обмяната между тях не е правилна. Обичта подобрява здравето на човека. Казано е в Писанието: „Слабият във вярата си да яде зеле“. Аз пък казвам: Слабият в здравето си да обича. Правете опити в това отношение, да се уверите в истинността на закона. Ако страдате от ревматизъм, треска или друга някаква болест, обикнете някого. В скоро време здравето ви ще се подобри. Колкото по-скоро оздравеете, толкова по-правилно сте проявили обичта. Закон е: Любовта премахва всички слабости и недъзи. Тя е особено космическо течение, което минава през всички живи същества. Колкото по-правилно се приема и предава тази енергия, толкова по-здрав е човек. Ръката му има здравословен цвят, с приятна топлина и мекота. Ръката на здравия човек не е нито много влажна и топла, нито много суха и студена. И едното, и другото представят крайности. Като пипнете дясната ръка на здравия човек, усещате приятна хладина; от лявата му ръка се отделя слаба топлина. Обаче при най-малкото заболяване, физическо или психическо, тези течения се смесват в организма, вследствие на което се явяват различни неразположения: напрежение в слепите очи, зад ушите, в задната част на мозъка и т.н. Човек сам се чуди какво става с него, че се явява желание да се гневи, да се бие, да се сърди на окръжаващите. Причината е ясна: в някои от удовете му се е събрала излишна енергия. Освобождавайте се от излишната енергия. Как? – Вечер, като си лягате, отворете всички кранове на тялото си, да излезе излишната пара навън. Това значи да си даде човек сметка за постъпките си през деня и да се освободи от всички заблуждения и погрешки. Сутрин, като стане от сън, трябва да тури въглища в машината си и да каже: „Готов съм за работа!“

Следователно изучавайте себе си, за да можете сами да си помагате. За тази цел ползвайте се от хиромантията, физиогномията, френологията, астрологията. Те ще ви доведат до познаване на себе си, до очертаване на вашия характер в най-големи подробности. И тогава, като погледнете главата, лицето и ръката си, вие ще четете по тях като по книга. Всяка линия на ръката, всяка черта на лицето и всеки център на главата са писма, които свидетелстват за живота и дейността на човека от далечното минало до днес. Всяка нова линия на ръката или на ръцете трябва да ви радва. Обаче страшно е, когато линиите на ръката се губят. Това показва, че енергиите на човешкия организъм потъват някъде дълбоко.

Като ученици, вие трябва да изучавате различните типове ръце, глави, лица, тела, всеки да се определи към кой тип спада. Някой се хвали със знанията си, иска да мине за учен човек, а като го запитат нещо за самия него, към кой тип спада, нищо не знае. Не е учен онзи, който знае много неща за външния свят, а себе си не познава. Не е учен онзи, който знае различни теории за душата, а своята не познава и е готов да я отрече. Ето защо, човек трябва да изучава окултните науки, за да се домогне до истинското знание, което материалистичната наука не може да даде. Като изучавате физиогномията, вие можете да определите към кой тип спадате, какви възможности носите в себе си за справяне с изпитанията и изкушенията в живота. Всеки от вас ще се намери пред отворени каси и ще види доколко може да издържи на изкушението. Някой ще се изкуси и ще бръкне в една от тия каси, а друг ще мине и замине, като че нищо не вижда. Опасни са отворените каси в живота! Защо трябва да се изкушавате от отворените каси? Погледнете главата, лицето и ръката си, да видите какви блага и богатства се крият в тях. Ако носите богатството и благата си в себе си, трябва ли да се изкушавате от външните богатства и блага? Не бъркайте в чуждите каси, но бръкнете в собствената си каса, в която ще намерите всичко, каквото ви е нужно. Изпаднете ли в сиромашия, погледнете ръката си; там ще намерите начин как да се справите с положението си. На ръката, на лицето е написано как и къде ще намерите приятелите си, които могат да ви помогнат. Ако бяхте пристигнали навреме до спасителната станция – при вашите приятели, щяхте да избегнете много трудности и мъчнотии.

Помнете: Богатството на човека е в самия него. Затова, именно, е казано: „Познай себе си!“ Познай себе си, открий своето богатство и го приложи.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Лекция от Учителя, държана на 26 септември 1927 г., София.