Размишление

Какво разбирате под думата „единство“? – В какво се заключава единството на водата? – В състава и формата на всяка нейна капка. Ние говорим за единство в живота, единство в природата, единство в мислите, чувствата и постъпките на човека. Когато говорим за единство между живите същества, разбираме, че посоката на движението им е една и съща.

Какво означава думата „движение“? – Когато едно тяло постоянно изменя отношението си към другите тела, ние казваме, че то се движи. – Коя е причината за движението на телата? – Силите, които действат върху тях. Едни сили действат в самото тяло – вътрешни сили, а други действат отвън – външни или механически. Казваме, че земята и луната се движат. – Около какво се движат? – Земята се движи около слънцето, а луната – около земята. – Коя е причината за движението на земята около слънцето и на луната около земята? – Някаква притегателна сила. Следователно трябва да извадим заключение, че луната, земята и слънцето не са несъзнателни същества. В тях или зад тях се крие някакво съзнание, което управлява тези движения. – Как гледат астрономите на земята? – Като на тъмно небесно тяло, което се осветява от слънцето. Представете си, че имате 10 незапалени свещи и 10 запалени. По същество запалените свещи не се различават от незапалените. И незапалените свещи могат да горят. Те очакват да дойде някаква разумна причина отвън, да ги запали. Значи и земята очаква да дойде някаква разумна сила да я запали. Докато дойде тази сила, тя ще бъде тъмно тяло. Ако пред запалените свещи поставите дебел екран, ще кажете, че свещите са изгаснали. – Защо? – Не виждате светлината им. Или ако питате слепите хора за свещите, и те ще кажат, че са загаснали. Всъщност, свещите горят и издават светлина. Същото можем да кажем и за земята. Представете си, че тя е обвита с дебел тъмен пояс. Можете ли да видите светлината ѝ? – И да свети, поясът препятства да се види светлината ѝ. Значи и земята може да свети, но очите на хората не могат да възприемат светлината ѝ. Много научни заключения могат да бъдат неверни, благодарение на несъвършенството на нашите сетива.

Това са разсъждения, с които искам да обърна вниманието ви при изучаване на явленията, както в природата, така и в живота. Запример, човек може да се постави в магнетичен сън и с помощта на друга воля, вън от него, да го заставят да вижда неща, които не съществуват. Също така могат да го заставят да прави неща, които по своя воля никога не би направил. Ето защо, задачата на науката е да се освобождава от чужди влияния, да прониква все по-дълбоко в същината на явленията и да дава правилна преценка за тях.

Коя е причината, че умът не може всякога да схваща нещата правилно? – Къде се крие причината: в самия човек, или вън от него? – Причината може да бъде в човека, а може да бъде и вън от него. Значи причините, като сили, като разумни принципи, оказват влияние върху човека. Такова влияние оказват и планетите. Всяка планета си има свой елемент на земята, който я представя. Запример, Марс се представя на земята от желязото. Той е търговец, който откупил всичкото желязо на земята и работи с него. От това гледище, човек трябва да познава свойствата на желязото не само като химически елемент, но и като астрологически.

Когато изучаваме влиянието на планетите върху земята и върху човека, ние трябва да ги разглеждаме като принципи, които действат върху човешкото съзнание. И тогава, ако разберете планетата Марс като принцип, ще разберете какво влияние оказва той върху земята чрез желязото. Когато разберете желязото като форма, която се намира в тясна зависимост с всички останали форми, вие ще можете да го превръщате от едно състояние в друго, от една форма в друга. Такава е била задачата на алхимиците, да превръщат елементите един в друг. Като изучавате физиката, вие дохождате до закона за скачените съдове, за които знаете, че течността в тях се намира на еднаква височина, независимо от техните големини и форми. Този закон съществува и между хората. Всички хора, които мислят, чувстват и постъпват по един и същ начин, са скачени съдове. Всички хора, които имат еднакви убеждения, са скачени съдове. Всички обикновени хора представят система от скачени съдове; талантливите представят друга система; гениалните – трета. Изобщо, хората представят системи от скачени съдове, в зависимост от нивото на своя умствен, сърдечен и волев живот. Задачата на човека е да разбере планетите като принципи и тяхното влияние, а после да дойде до закона за скачените съдове. Не е безразлично за човека в коя система скачени съдове трябва да влезе. Ако иска да стане гениален, човек трябва мислено да си създаде форма на гениален и така да влезе в системата на гениалните. Като се свърже с тях, той ще възприеме техния импулс и ще започне да работи усилено. Изведнъж няма да стане гениален, но постепенно, с течение на времето. Важно е да скачи своята форма с формите на гениалните. Може ли да направи това, той може да стане гениален. Ако не може да направи това скачване, завинаги ще си остане обикновен човек.

Ще кажете, че човек може да стане гениален и по еволюционен път. И това е възможно, но този път е много бавен. Днес има по-бързи начини за развитие, които трябва да се използват. Съвременният човек е слязъл до дъното на своето падане и едва сега започва да се повдига. Той трябва да се върне към онази първична форма на развитие, която имал някога. Ние не говорим за първобитната, но за първичната форма, представител на която бил първият Адам. Човек трябва да се върне към онази епоха, когато се намирал под благотворното влияние на слънцето. Като ученици, вие трябва да изучавате влиянието на планетите върху човека като принципи, за да се ползвате от благотворното им въздействие. Всяка планета има добро и лошо влияние. Човек трябва да бъде разумен, да се ползва от доброто им влияние. – Какво е влиянието на Марс върху човека? – Под влиянието на Марс човек развива физическа сила, здрава мускулатура, става енергичен във всяко отношение. За да уравновеси енергията на Марс, той трябва да приложи своята разумност, т.е. да тури спирачка на голямото напрежение. Буйни са водите на Марс, голямо е напрежението им, но бентовете трябва да бъдат здрави, да спират тия течения. Ако инженерът не предвижда това, водите ще отнесат и него, и окръжаващите. Ето защо, всеки човек трябва да прилага разумността си, да се справя с буйните течения и напрежения на силите в природата. Енергиите на природата проникват не само в човека, но и в животните, и в растенията. Благодарение на тях, всичко живо се движи. Обаче разумният се справя лесно с тези енергии. Той намалява наклона, по който те слизат, и ги използва рационално.

Да се върнем към думата „единство“. Единство съществува само в доброто, в красивото, във великото, в положителното. Оттук произлиза поговорката: „Дето е текло, пак ще тече“. Дето е работило доброто, пак ще работи. Дето слънцето е гряло, пак ще грее. Щом свещта е горяла, пак ще гори. Когато е нужно да свети, ще дойде някое разумно същество да я запали. – По какъв начин? – По какъвто и да е. Важно е човек да знае на кое място да постави запалката. Ако знае това, той може да запали и земята. Който има знание и разбира законите на Битието, колкото малък да е, той може да направи това, което и големият, мощен човек може да направи. Нужно ли е днес да бъде запалена земята? Ще дойде ден, когато земята ще бъде подложена на огън, който чисти, без да изгаря. Хората ще минат през този огън, ще се пречистят, без да изгорят. Тогава земята ще свети с нова светлина, при която животът ще се развива правилно. Добрите хора ще се пречистят и ще светят, а лошите и грешните ще се стопят и ще останат за тор на бъдещето. Наближило е времето, когато земята трябва да се пречисти. Огънят, който ще чисти земята, ще бъде много силен и много мек. Лошите ще се стопят, а добрите ще се очистят и ще светят. – Възможно ли е това? – Възможно е. Иде времето, когато хората ще живеят в нова светлина и нова топлина и ще се радват на новия живот.

Сегашните хора са минали през трите състояния на материята: през твърдата, през течната и през въздухообразната материя. Днес живеят във въздуха. Ще дойде ден, когато ще живеят в огъня, като саламандрите. Значи човек е минал през трите среди – твърда, в която живеят духовете на земята – гномите; през водата, дето живеят ундите; през въздуха, дето живеят сулфите. Най-после, ще мине през огъня, дето живеят саламандрите. Съществата на въздуха са големи шегаджии. Като задуха вятърът, те задигат всичко, каквото срещнат на пътя си: на едного шапка, на другиго – дреха. Като видят, че някой поет пише своите стихотворения, те задигат листата му, не искат да знаят за неговата поезия. Вие наричате това вятър, а всъщност духовете на въздуха играят и се веселят. Те казват: „Ние обичаме реда и порядъка. Минем ли някъде и намерим безпорядък, всичко поставяме на място“. Ние казваме, че вятърът дигнал голям прах; те казват, че поставят всяко нещо на мястото му. Хора, които имат сангвинично–въздухообразен темперамент, са весели, подвижни, енергични като вятъра.

Като говорим за четирите среди, т.е. четирите състояния на материята, ние ги свързваме с планетите, които разглеждаме като принципи. Планетите, които действат върху човека, са главно 7. В последно време са открити още 2 – Уран и Нептун. В бъдеще ще се открият още 3 – и ще станат 12. Слънцето е главният източник на енергия, вследствие на което се счита като баща на всички планети. Марс предава сила на мускулите в човешкия организъм. По отношение на идеите, той прави хората стабилни. Венера прави формите кръгли, заоблени, а същевременно внася мекота в човешкия характер. Тя развива в човека вкус към красивото. Под влиянието на Венера майката се отнася към децата си меко, нежно. Марс пък предава на майката войнственост, благодарение на което тя често ги потупва. С това тя им предава по-голяма активност. Меркурий прави човека практичен. Той лесно се справя с мъчнотиите в живота. Меркурий е по-близо до Слънцето – главният университет, дето отива да се учи. Юпитер прави човека тактичен, благороден и тщеславен. Той има предвид личния живот на човека. Сатурн прави човека разсъдлив, философ. Той определя неговите отношения към природата. Каквото и да направи човек, Сатурн казва: „Не е на време направено“. Ако някой сатурнов тип се спъне някъде и падне, казва: „Пътят е лош, никой не се погрижил за него“.

Изобщо, Сатурн вижда всякога лошата, отрицателната страна на нещата. Той винаги застава на особено мнение. Пръстените около Сатурн показват причините, по които човек се е отклонил. Човек не може да разреши едно противоречие, докато не разбере Сатурн. В Сатурн, като принцип, се крият причините на доброто и на злото. Ето защо, като знаете този принцип, ще можете да се освободите от злото и противоречията в живота. Сатурн носи в себе си висок морал, който произтича от вътрешен страх. Той не се подкупва с нищо, никой не може да го излъже. Дойдете ли до Юпитер, все още можете да го подкупите с нещо – със слава. Обаче Сатурн не се подкупва с никаква слава. Луната пък покровителства семейния живот, специално майката. Син или дъщеря, които се намират под доброто влияние на луната, имат добри отношения към майка си.

Планетите имат отношение към известни елементи, специално метали. Запример, Луната има отношение към среброто, Слънцето – към златото, Марс – към желязото. Ако човек страда от недоимък на един от тия елементи в кръвта си, той заболява. За да се подобри състоянието му, този елемент трябва да се внесе в кръвта му. Изобщо, всяко разстройство във физическото тяло на човека, било в симпатичната или нервната му система, показва липса на някой елемент в кръвта му. Щом се набави нужното количество от дадения елемент, организмът се подобрява. Липсата на някой елемент в кръвта се набавя не само чрез храната, но и чрез мислите и чувствата му. Има случаи, когато организмът чувства нужда от известни мисли и чувства. Те непременно трябва да влязат в ума и в сърцето на човека. Като знаете това, вие трябва да прилагате астрологията и при самовъзпитанието си, както при съграждане на нервната система. После, чрез своите мисли и чувства ще внасяте в кръвта си всички елементи, от които се чувства недоимък. Това е наука, която трябва да се изучава не само теоретически, но и практически. Тези знания не се придобиват изведнъж, но постепенно.

В какво се заключава практическото приложение на астрологията? – В познаване на животните, на растенията и на минералите. Първите човеци, Адам и Ева, са познавали зоологията и ботаниката. Адам е бил зоолог, а Ева – ботаничка. Те са познавали влиянията на минералите и на растенията върху човека и се ползвали от тях. Ако и съвременните хора дойдат до това знание, те ще се ползват от лечебните сили на растенията, на минералите и на кристалите. Когато заболее, човек трябва да се свърже с енергията на Слънцето и на Луната. Ако не може да се свърже направо с тях, нека се ползва от ония растения и минерали, които са свързани с енергиите на Слънцето и на Луната, и ги трансформират правилно.

Като ученици на Великия живот, вие трябва да изучавате природата, да се занимавате с ботаника, минералогия, геология, зоология – с естествените науки. Без тези познания нищо не можете да направите. Ева познаваше всички растения и плодни дървета, но пожела да опита и забранения плод. Опита го, но сгреши и след това трябваше да напусне рая. Тя се намираше при крайно неблагоприятно съчетание на планетите Сатурн и Марс, и понеже не можа да се справи с тях, направи първата погрешка. Сатурн внесе в нея съмнението, и тя започна да разсъждава: „Защо да не ям от забранения плод? Какво лошо има в това? Ако пък наистина стана като Бога, толкова по-добре“. Марс ѝ предаде смелост и тя реши да се поддаде на разсъжденията си, да яде от забранения плод, да стане като Бога. Понеже всички планети очакваха да добият нещо от постъпката на Ева, взаимно дадоха съгласието си: Юпитер мислеше, че ще се издигне по-високо, Венера се повлия от Юпитера, Меркурий – от Венера. Той очакваше големи богатства, затова и той даде съгласието си. Направо или косвено, почти всички планети взеха участие в погрешката на Адам и Ева, заради което всички хора носят последствията на първата погрешка. Днес всеки човек трябва да изправи погрешката на първите човеци в себе си. Този е пътят за изправяне на цялото човечество. Като изправиш себе си, ще се изправят и окръжаващите.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.
В Истината е скрит животът.

Лекция от Учителя, държана на 5 декември 1930 г., София, Изгрев.