Духът Божи

Отче наш

Ще прочета първата глава от Притчите, втория стих.

Всичко в живота е постижимо.

В тази глава има две страни: едната е положителна, другата отрицателна. Трябва да знаете, че е писана преди повече от 2,000 години. И тези изречения-притчи, опитани били преди повече от хиляда години преди Соломона. Събрани били от един от най-умните от еврейските царе, който след като написал всичко това, събрал тази мъдрост и направил точно това, което не трябваше да направи. Аз не ви говоря, за да ви бъде утеха, защото погрешката не е утеха никому. Че е направил някой някаква погрешка, туй ни най-малко не трябва да ни насърчава, но трябва да се намерят причините, защо и за какво. И в една философия, ако не могат да се обяснят причините, да се приложи известно знание в живота, ние не може да се ползваме конкретно. Туй знание е една тежест за човека. Аз наричам всяко знание тежест, всяко чувство тежест и всяка постъпка става тежест. Нещата са леки, когато се прилагат.

Питам: Откъде трябва да започне човек? Отде трябва да започне реката? – От извора. Де е изворът на човека? Всеки от вас може да ми каже отде да започне. Да, едно начало трябва. Де е началото? От извора, там високо при някой планински връх и продължава хиляди километри. По някой път става течение из въздуха. Къде е изворът му? Някъде в пространството. Ние само констатираме, че известно течение иде отнякъде, без обаче да знаем откъде иде. Появява се една мисъл у нас, ние обаче не знаем извора ѝ. Явява се едно чувство и ние не знаем извора му. Направим една постъпка, и нея не знаем. Направим едно добро и не сме сигурни дали е добро или зло. При доброто нещата се увеличават, развиват се и се облагородяват. При злото нещата се смаляват, разрушават се и огрубяват. Защо е така? Факт е туй. Как трябва да бъде другояче? Пита защо е така само онзи, който е направил погрешка, защото има наказание. Защо е съгрешил? Той казва: „Не можеше ли като направя прегрешението, да няма наказание?“ Но законът е: Който направи добро, възнаграждава се. Законът е такъв. Ако ядеш, възнаграждаваш се; ако не ядеш, ще гладуваш. Защо трябва да гладуваш? – За да ядеш. Защо трябва да страдаме? – За да се радваме. Защо трябва да носиш сиромашията? – За да станеш богат. – Защо трябва да носиш невежеството? – За да станеш учен. Защо трябва да бъдеш човек? – За да станеш ангел, нищо повече. Това са контрасти. Трябва да излезете от обикновените вярвания. Защото ние имаме едно механическо вярване, предипотопно вярване за една риба, за едно небе предипотопно. Туй небе е било преди такова, сега се изменило. Едно време преди потопа е имало много глупави хора в небето, но и те сега се измениха, поумняха. Сега може вие да ми направите възражение: „Как е възможно в рая да има глупави хора?“ В рая всичките хора са все яйца, не са измътени. Там всички са праведни, защото са яйца, не са измътени. И змийски, и кокоши, и животински, и човешки яйца – всички са праведни. Като се измътят, те не могат да се спогаждат едно с друго. Възражения ще дадете. Посейте вие най-простите семена, ще видите, че най-добрите семена, понеже имат желание да погълнат най-първо най-добрата храна, у всяко има конкуренция, иска да израсне, да стане тънко и високо. Онова, което е обичало повече да поспива, е останало хилаво, изсъхнало е. Та между растенията няма спане. Там ден и нощ можеш да бъдеш буден. Ако речеш да спиш, отиде работата.

Та сега изводът. Може някой път да се заблудите. Да кажем, изгорят някой човек, обърне се на прах. Като погледнеш праха му, ще кажеш: „Колко ли е страдал този човек?“ И този човек е страдал по същия начин. Аз предполагам колко е страдал онзи, който е изгарян. Аз предполагам, че той е страдал малко повече от онзи човек, който е бил богат и се страхувал, че ще дойдат разбойници, че ще му вземат всичко. Той страда. Животът е богатство и смъртта като дойде, като излезе тази душа от тялото навън, плаче, че е изгубила богатството си, останала като едно животно в полето, като една сирохкиня да скита в пустинята дълги години. Душата минава като скитничество в пустинята, докато я намерят онези благодетелните духове и я заведат в небето. Избършат сълзите ѝ, облекат я, пратят я в училище, турят я на хубаво място. Душата каже: „Слава Богу, пострадах, но намерих туй спасително училище!“ Сега може да се яви друго възражение: „Дали това е вярно, или не? Дали е така?“ Ако не вярвате, идете да проверите. Нямам нищо против това. – „Ама как?“ – То е ваша работа. Аз може да ви разправям за Америка, за Англия. – „Ама как е?“ – Иди в Англия и провери. Като се върнеш, ще видиш дали е вярно или не.

Казвам: „Мъдростта сега вика“. Вие как ще си я представите? Соломон я представя като нещо живо, което в началото, когато се е създавала цялата вселена, тя е взела участие в създаването. Значи в този велик грандиозен план, който бил начертан, тя взела участие, взела участие в създаването на човека, в неговото бъдеще, кредитирала го и после вложила всичкия си капитал. Сега онези, които взели нейния капитал, не я слушат, почнали самостоятелно да действат. Сега тези отвлечени, тъй наречени конкретни-отвлечени истини, какво отношение имат към сегашния живот? Вземете запример човешкото тяло, вземете човека. Ако се вземе само повърхността на неговата кожа, обхваща два квадратни метра, като се разстеле. И в тази кожа има 120 милиарда клетки. Когато на земята има само два милиарда хора, в човека има 120 милиарда клетки. Ако се прострат кръвоносните съдове, вземат едно пространство от 20,000 километра. Ако се простре нервната система, взема около 80,000 километра пространство. Има два милиона потни жлези, които ако се прострат, ще вземат едно пространство около 10,000 километра. Питам: Какъв сложен апарат съставя само вашата кожа? Само за да пренесете вашата кожа от вселената, отдето е дошла, трябват ви 120 милиарда лева. Трябва ви това само да пренесете тия клетки от разните области на вселената. Ако вие трябваше да плащате, кой от вас е в състояние да плати 120 милиарда лева, за да се пренесат само клетките на неговата кожа? Разбира се, човек живее чрез своята кожа. Всичката деятелност става в кожата. Одереш ли кожата на човека, всичко е свършено. Всичко зависи от богатството на кожата. Когато човек е здрав от гледището на природата, когато мислите му са чисти, когато чувствата му са чисти, когато постъпките му са чисти, кожата му е неизменна. Всичките възприятия от външния свят – приемане и предаване – са неизменни. Животът тече в унисон, или ние го наричаме щастлив живот, защото силният огън не може нищо да загаси, но слабият огън и най-слабият ветрец може да загаси. Та казвам: Това са наблюдения, които съвременната наука, като прави своите наблюдения и дава своите изчисления. И те са отчасти, защото това е много малка част само от онова физическо устройство на човека. Човек нищо не знае за своята кожа. Човек само погледне. Ценното богатство е в кожата на човека, в неговото лице. Физиономистите, като разглеждат носа, зависи с каква кожа е облечен. И ухото зависи каква е кожата му, и на очите зависи каква е кожата им. В старо време учените хора в древността, първичните хора, които са разбирали този закон, са имали една школа, с която са възпитавали хората да държат в изправност своята кожа. Или тъй да се рече: да държат в изправно състояние своя мозък, да държат в изправно състояние дихателната система, да държат в изправно състояние храносмилателната система с всички кръвоносни съдове.

Появяването на всички съвременни болести, които съществуват, кризите, социалните кризи се дължат на неспазването на онзи хигиеничен вътрешен закон. В Америка един знаменит американски проповедник, който от много четене не е обръщал внимание на своята стомашна система, заболява стомахът му, появяват се известни страдания в неговия черен дроб. Като проповядва, търси най-страшните стихове в Библията, праща всички по дяволите, всичко вижда все наопаки. Тях астролозите наричат сатурнови типове. Или в обикновения живот наричат такива хора песимисти. Той е човек, на когото стомашната система, черният дроб са в разстроено състояние. Ако е държавник, или ако е военен, все ще направи една глупост. Най-после един лекар праща този проповедник в болница и му направят промивка на стомаха с топла вода. Държат го известно време в болницата, дават му чиста вегетарианска храна. Връща се и като проповядва, избира най-радостните стихове за Царството Божие, за Любовта. Сега и ние срещнем някой да казва: „Не живеем добре“. Аз казвам: Стомахът му така мисли. – „Ама ние сме най-лошите хора.“ – Стомахът му не мели храната добре. Той ще каже какво лице, никъде не може да види неизменното. Учен ли е, свещеник ли е, баща ли е, учител ли е, проповедник ли е, той не може да види нещата, той подозира кой как го погледне. Той вижда нещата наопаки.

Казвам: Ние тепърва трябва да проучваме конкретно себе си. Някой казва: „Кажи ми истината!“ Да ти кажа истината? Ти имаш една кожа и трябва да знаеш от какво се нуждае твоята кожа. Ти имаш един мозък и трябва да разбираш законите на твоя мозък. Ти имаш бели дробове и досега не си се интересувал каква функция вършат. Имаш един стомах и не знаеш как трябва да ядеш и какво да ядеш. Не знаеш колко време да спиш и как да спиш. – „Ама еди-кой си учен говорил така.“ Че на птиците кой учен е казал как трябва да ядат и колко да ядат? Птиците, рибите, животните в света си напакостиха с анормалното разплодяване. В тях се яви едно желание да се разплодят, да станат много, и вследствие на туй увеличение се създаде един закон насилствено да се изтребят излишните и трябваше да се наплодят месоядните животни. Те дойдоха да спасят света от чрезмерното размножаване. От чрезмерното размножаване щеше да се сплуе светът. Те спасиха света. Сега вие ругаете тези животни. Знаете ли какво щяха да създадат овцете с чрезмерното си размножаване? Знаете ли какво щяха да създадат птиците с чрезмерното си размножаване? Знаете ли какво създаваме ние с чрезмерните желания? Ти седиш, създаваш в своя ум желания, мисли и постъпки, които населяват света. Човешките мисли стават паразити, човешките чувства стават паразити и човешките постъпки стават паразити. Всичко в света живее, не е мъртво. Сега аз ви навеждам на мисълта за хигиената. Не че светът се е справил. И във великия разумен свят има месоядни животни. Ще дойдат страданията да изгорят. Не че те искат да ти направят пакост. Понеже ти си създал повече материал, понеже ти си набрал повече материал за продан, нямаш купувачи. В твоя живот има една криза. Ти ядеш повече, отколкото трябва. Ще се разболееш и може би седмица, две, три, месец, година ще боледуваш, да обеднееш малко, да осиромашееш, да изтънееш малко.

Като видите някой надебелял, казвате: „Пооправил се“. Няма да се мине дълго време, ще му се снеме непотребното. Аз не съм видял изключение. Няма нито една статистика да ми се похвали. Казват: „Колко хубаво се е оправил!“ Казвам: Ще го видите след една година. Ще го хване нещо. Тази материя е непотребна. Всичко в човека трябва да бъде в мускули и кости. Нищо излишно в човешкия организъм не трябва да има. Който иска да бъде здрав, нищо излишно не трябва да има. Да имаш един куфар, че да туриш тези парцали от дядо си, от баба си. Носи нови дрехи. Туй, което е здраво и чисто, два чифта дръж и носи, другото всичко на аутодафе. И природата така прави. Листата, които падат, изгниват, тя ги преработва. Голямата деятелност е в това, че природата постоянно преобразява всички тези неща наоколо, постоянно ги преустройва. По същия закон, казвате: „Защо идат някои лоши мисли в нас?“ Работа ви създават. От лошите мисли никой не е изключен. Аз ги взимам в добрия смисъл. Някои състояния има, когато ти си неразположен, криво ти е. Не ти се иска никой да ти говори. Някой път искаш да дойда да ти говоря, но някой път ти си неразположен, не знаеш как да се освободиш от този, който иска да ти говори. Той не знае как да те утеши. Ти не разбираш неговото състояние и се скарвате. Казваш: „Какво си се намусил?“ – „Ами ти какво си заспал като някоя баба.“ Скарат се двамата, наругаят се хубаво. Казвате: „Не виждаш ли, в света криза има, огън се запалил, хората гладни умират, я той се зазяпал насреща ми“. Туй са лични схващания. Първичният Божи план, ако го погледнете, в него има един свещен трепет. Злото в света е едно изключение, смъртта е едно изключение, сиромашията е едно изключение, малки работи, прах. Сиромашията е прах, свещен прах. Някой път понаръсят някой човек. Ангелите, като гласят някой човек, че му турили малко сиромашия отгоре, посолят го малко. В невидимия свят сиромашията много се цени, там е рядкост. Богатството навсякъде го има. Да говорим от чисто човешко гледище. Сега ние мислим, че всички хора са грешници и всички са в ада. Кой ще ги извади от ада? В ада има по-малко хора, отколкото в рая. Като влезе в ада, като се понажежи, не остава там. И в ада са много умни хора. Те постоянно мислят, мислят как да излязат. Много умни стават, но излизат.

Има един анекдот: Като умрял Соломон, хванали го дяволите и го внесли в ада. Казват: „Ти тук ще бъдеш. Учѝ хората на много умни работи, няма какво да седиш в рая. Ще ти дадем една нова наука“. Започнал той да мисли какво да прави и как да се освободи. И по едно време го видели, че прави нещо. – „Какво правиш?“ – „Искам да направя един храм на Бога и да Му служа.“ Дяволът го хванал и го изпъдил навънка: „Такива фактори ние не искаме тук“.

Та казвам: Има умни хора в живота, които като дойдат по някой път, от немай къде създават едно учение, за да се избавят. Тогава се поправя тяхното положение. Но на основната мисъл: Животът трябва да се проучава от ново гледище. Трябва да има едно коопериране между хората, да има едно разбирателство. Тъй, както сега се разбира животът, няма никакво разрешение.

Не че всъщност няма разрешение, но частично разрешение има. Има едно разрешение вън от нашето съзнание. Аз говоря за нашето съзнание, за личния живот. По този начин, по който живеем, лично никой не може да бъде щастлив, по единствената причина, че стомахът му е развален, дробовете му са развалени. Той не може да има онази енергия, която му е потребна за мозъчната система, да може да възприеме и създаде нещо. Той няма да има жизнена енергия, да възприеме най-добрата мисъл. Той няма тази материя, да създаде тези мисли. Защото човек яде? За да навакса материал, за да облече своите мисли и желания. Затова ние ядем, за да съберем материя за обличане. Тези наши мисли и желания трябва да ги обективизираме. Мисълта има своя материя и желанията имат своя материя. Някой казва, че човек, за да поддържа тялото си. Отчасти е така. Още по-далече отивам. Някои мислят, че умрелите не се хранят. И ангелите се хранят. Според учението на съвременните учени хора, смърт няма в света. Смъртта е привидно състояние. Умира човек. Няма смърт. Всеки човек, който умира, може да го съживим. Някой ще каже, че се скъсала нишката. Може да свържем тази нишка, ще я хванем и ще я завържем. Както един престъпник може да се хване и да се тури в затвора, така една душа може да се хване и да се тури в тялото си. – Къде бягаш? Само един човек може да излезе от тялото си. Когато той бяга от тялото си, това наричаме смърт, но когато само напуща тялото, това не е смърт. Има начини, с които човек може да се обнови. Запример, двама души, германски професори, са правили наскоро опити. Те са взели клетки и са ги умъртвили. Сега няма да се спирам да ви разправям как са ги умъртвили, лишавали ги от живота. Например, клетките на окото изсушават ги, след това ги посаждат на един саламандър и тези клетки се съживяват, почват пак да растат. Учените хора вече казват, че смъртта е случайно явление в природата, животът е навсякъде. Тогава се събужда твърдението на Лавоазие, че нищо в природата не се губи. И животът не се губи. Ако кажем, че някой е умрял, значи изгубил се е животът. И формата не се губи, станала е една неестествена промяна. Запример, имаш един приятел и той умира. Неестествена промяна е в това, че той живее в света, но между него и тебе няма съобщение. И той тъжи, и ти тъжиш, и той скърби, и ти скърбиш, не знаеш де е, постоянно мислиш за него. Има психологически закон: Ти не можеш да мислиш за едно същество, което не мисли за тебе. Ние мислим за Бога, понеже Той мисли за нас. Ние проповядваме, че обичаме Бога, понеже Той ни обича. Не може да не обичаш този, който те обича, и не може да не мразиш този, който те мрази. Не може да не подозираш този, който те подозира. Някой път ще кажем: „Този закон е друг. Ние трябва да обичаме“. Когато казвам, че трябва да обичам, аз разбирам едно неизменно здравословно състояние. А щом говорим за омразата, щом говорим за злобата, за подозрението, аз разбирам болезнено състояние. Един болен човек в болницата има особено състояние. Ти каквото и да му направиш, той казва: „Ти не може ли да бъдеш малко по-внимателен, не виждаш ли, че моят крак е болен. Трябва малко нежно, внимателно да пипаш“. Голям аристократ е той. Седнал, на сестрите постоянно разправя това. Казва: „Господин докторе, моля!“ Докторът казва: „Чакай, аз зная“. – „Не, чакай, чакай аз да ти разправя.“ А пък това са внушения, това са илюзии. Един човек може да се тури в магнетичен сън и да му се внуши, че има язва. Като се събуди, няма никаква язва, но той казва: Болен съм. Лекарят гледа, нищо не вижда, но той казва: „Болен съм, имам голяма язва“. Пак го турят в магнетичен сън, внушават му, че е здрав; като се събуди, казва: „Оздравял съм“. А той никога не е бил болен. Внушено му е, че е болен, или че са го турили в лоши условия.

Пазете се! Сега ние сами си създаваме тези условия и казваме: „Няма да го бъде, няма да го бъде“. И майката казва: „Няма да го бъде“. Някой път жената казва: „Не ми хваща око, мъжът ми ще замине, няма да го бъде“. Тя почва да гледа друг мъж и го уморява. Че това са внушения. Внушението е нож с две остриета. Ти ще го туриш някъде и няма да го унижаваш, но трябва да знаеш какъв е законът. Та първото нещо, като се създаде едно общество, ти срещаш един човек и казваш: „Мене този човек не ми го хваща окото“. Търсиш причината защо не ти го хваща окото. Аз като срещна този човек, и казвам: „Мене окото ми го хваща“. Виждаш малко погледът му посърнал, вените му изпъкнали, в напрегнато състояние е, кожата му суха, ръцете костеливи, лицето посърнало. Казвам: Тези блуждаещи очи показват, че умът му е малко разстроен. Жълтите очи показват, че черният му дроб е разстроен. Сухата кожа показва, че има малко влага. Човекът е пълен само с електричество, нервен е, само да го бутнеш. Казвам: Малко вода има. Защо е този човек в това положение? Оплаква се, че хората не го уважават. Прав е той. Но черният му дроб е разстроен. Той не може да обича. Той има подозрение към всички. Разстройство има. Казвам: Слушай, приятелю, ти ще изяждаш на ден по два лимона, в 7 дни 20 лимона и на двайстия ден твоето положение двайсет пъти ще се поправи. В лимонените кори има витамини. Туй настроение, което имаш, от черния дроб произтича. Туй разстройство, което съсипва твоя черен дроб, ще се неутрализира малко и ще почнеш да гледаш по-добре. После месо няма да ядеш, понеже в месото има много нечистотии. Тъй ще се подобри стомашната система. После ще изпиваш по едно и половина кило вода на ден. Казва: „Аз не пия вода“. Ще развалиш живота си. Мнозина са ми казвали: „Жабите живеят във водата, но хората не“. Те живеят във водата, но вода не пият, постоянно за вода крякат от жажда. Ти трябва да изпиеш по едно и половина кило вода на ден. И това са хора учени, професори, философи, които всичката философия знаят, но да изпиват по кило и половина вода на ден не знаят още. Казвам: Кило и половина вода на ден, това е един максимум. Не студена вода, но вряла вода. Ако пиеш студена вода, работата съвсем друга ще излезе. Не да я изпиваш изведнъж, но сутрин, обед и вечер. Не да пиеш каква и да е вода, но ще избираш по възможност най-хубавата вода, която да няма никакви органически утайки. Няма да си щадиш труда. Ако имаш време, ще отидеш в планината, да си вземеш чиста балканска вода. Та казвам: Да вземем тези предпазителни мерки на физическото поле. После, трябва да създадем друга атмосфера. Вие някой път сте влезли в някой дом, дето е създадена една отлична атмосфера, дето хората никога не се карат: бащата, майката, децата, всички се обичат, всички са весели. Влезеш другаде, всичко хубаво наредено, мебели, но нещо те стяга. Ако вие погледнете, цялата атмосфера е пълна с такива анормални мисли и желания. Ако вашето обоняние е развито, вие ще усетите, когато човек е болен, че от него излиза една лоша миризма. От здравия човек излиза ухание, нещо хубаво. Често той помирисва ръката си, дали излиза нещо хубаво. И докато не усети, че от него не излиза нещо хубаво, да знае, че не е здрав. Мъжът ти мирише хубаво. Не да се намаже отвън, намазването отвън може да бъде само като стимул, не съм против външното намазване. Но кожата произвежда най-хубавия аромат в природата. Туй е моето твърдение. Никой жител в природата никъде не е произвел такъв хубав аромат, какъвто произвежда човешката кожа, когато човек желае доброто. Но и по-голям смрад в природата от човешката кожа никъде няма. Това са мои наблюдения, изследвания. Аз съм наблюдавал хора, които са болни и които са здрави. На някои хора още отдалече по миризмата зная каква болест имат. От разстройството на дроба особен аромат има. Тези хора, на които започват да заболяват белите дробове, те имат един много отвратителен аромат. Тези признаци лесно се появяват. Сега няма да ви ги казвам, понеже ще се изплашите. Това е заблуждение. Човек, който разбира законите на природата, той не може да умре. Той и на нокета(?) ще дойде, пак ще се върне животът му. Аз съм ви привеждал два примера. Единият показва каква е волята Божия. Привеждал съм примера на виден американец, един богаташ, на когото жената се разболява. Той много я обичал. Като заболяла, той извикал 10 души лекари, които констатирали, че след 24 часа тя ще умре. Вайкат се, прегръщат се, плачат двамата. Той казва: „Правих всичко, каквото трябва“. Тя се примирява, че ще умре. Казва: „Каквото Бог е дал. Имам едно желание, ще те помоля. Много те обичам, но ще обещаеш, че ще го изпълниш“. – „Не зная онова, което искаш, дали е в силите ми да го направя, или не. Ще ми кажеш, ако мога да го направя, ще ти обещая.“ – „Като замина за другия свят, да не се жениш. Обичам те.“ – „Не мога да ти обещая.“ Тогава у нея се заражда една реакция. Казва: „Няма да умра. Каквото констатираха лекарите, нищо не излезе. Не пущам никого да дойде“. Вторият пример е с една майка. Констатирали лекарите, че детето ѝ ще умре. Тя хваща смъртта и казва: „Не ти давам детето, не вярвам на тези лекари“. Хваща детето и казва: „Не искам никакъв лекар“. Майката е свързана с детето и то оздравява. Ако някой от вас, майките, желае детето да оздравее, ще оздравее, нищо повече. Искам да кажа: Това е волята Божия, защото Бог е вложил този живот, никой не може да го взема. Животът може да се вземе само когато съгрешим. „В който ден ти престъпиш тези закони, които Аз ти дадох, в който ден ядеш от забраненото дърво, значи направиш едно прегрешение, ще умреш.“ Сега нас ни утешават: Като умрем, втори път ще се преродим. Няма какво да осиромашавам и после да забогатявам. Ако сиромашията е непотребна, няма защо ние да се мъчим в нея. Ако е необходимост, добре дошла. Но ако само да страдаме в сиромашията, да ям сух хляб и да ям, което не трябва да ям, аз не обичам такава сиромашия. Да ми дават триците на богатите хора, аз не искам да ми дават изостанали неща, или вмирисано сирене, или вмирисана риба. Такива неща не искам. Туй няма смисъл. Туй разбираме ние сиромашия. Такава сиромашия не е потребна. Богатството е потребно в света, да ни даде онази същинска храна, която може да продължи възвишеното, благородното в живота. Затова е богатството в света, да продължи добрия живот. Сиромашията се дава да ограничи злото в света. Затова иде сиромашията. Ако сиромашията може да ограничи греха, тя е на мястото; ако тя ограничава доброто, тя не е на място. Тъй трябва да гледаме от съвременно гледище: Сиромашия, която ограничава доброто, не ни трябва, и богатство, което насърчава възвишеното, добрия живот, то ни е потребно.

Мъдростта казва, че не я слушали. Мъдростта казва: „Не създавайте онези условия, при които вие може да влошите вашето сегашно положение, защото тогава ще ме викате и аз няма да ви се обадя“. Сега не искам да оставя във вашия ум мисълта, че вие сте отговорни. Казвам: В света съществува една обща отговорност. Ако речем да съдим света, трябва да повикаме всички хора, които са живели от памтивека, всички са взели участие. Ако в света ще стане една съдба, то всички хора трябва да вземат дял и в доброто, и в злото. Не да се направи само един човек виновен, а друг невинен. Всички трябва да носят равномерно отговорност, съзнателно трябва да носят, не по закон. Всеки човек трябва да има съзнание, че трябва да носи тази отговорност.

Казвам: Аз взимам добрите хора, това са здравите хора, а лошите хора, това са болните хора. Добрите хора в света са дошли, за да поправят света, за да спасят света. И Бог, и учителите работят чрез добрите хора. Това са органи, това са проводници. Без тях светът не може да се поправи. Без добрите хора в света никаква идея не може да се лансира, никаква идея не може да се прокара. Лошите хора не знаят как да го направят. Туй, което е необходимо за нас, един лош човек никога не знае как да го направи. В моите очи, когато двама пияни хора се бият, аз няма да ида да им кажа защо се бият. Ще ги оставя да се набият много добре, и на единия главата му се е счупила, на другия кракът се изкълчил, и след като се набият и изтрезнеят, тогава ще ида да превържа главата и да наместя крака на другия. Ще им кажа: Не пийте вино! В бъчвата зло не прави, но веднъж употребено, то развива своята енергия. Не искам да ви кажа, но пиянството има една друга страна. Всичките хора, които пият, стават много щедри. Като се напият, стават щедри. Значи на едни хора, които не са били по естествен път щедри, за да станат щедри, защото стиснатостта е по-опасна, природата най-после допуща пиянството. За предпочитане е да си пиян и да си щедър, отколкото стиснат. Стиснатостта е по-лошо от пиянството. Защото едно зло иде, да те избави от друго. После, в пиянството с малки изключения той става откровен, почне да разсъждава. Аз съм срещал пияни хора, отдалече като те види, казва: „Извинявай, господине, понапил съм се като магаре“. Напил се е не като магаре, магарето не пие, като човек се е напил. Магарето никога не се напива. Казва: „Извинявай, човещина. Събрахме се няколко души приятели, за здравето на този, на онзи, почерпихме се“. Напият се, пукнат си главите. На другата сутрин ги срещам, изтрезнели. Пияният човек е по-отворен, а онзи е недоволен, че е похарчил повече. Двама има. Единият, който харчи, а другият печели. Другият, като гледа тефтерите, казва: „Много си изхарчил“. Погледне тефтера, недоволен е, казва: „Ти не трябва да пиеш“. На основание на това, пиянството е лошо. Действително е хубаво да харчи човек, но не на тази основа. Човек не трябва да пие, но по съвсем други съображения. Той не трябва да пие вино, той не трябва да пие вино, което опива.

Сега общите заключения от Соломона, който е говорил преди повече от 2,000 години. Той бил запознат дълбоко с окултната наука. Историята му приписва, че той хващал духовете и ги пращал в морето, но и те го хващали. Той ги връзвал, но и те го връзвали. „С каквато мярка мериш, с такава ще ти се възмери.“ Коя беше причината? Той не беше господар на своите чувства. Мислеше много добре, но чувстваше много зле, постъпваше ту добре, ту зле. От гледището, което ние разглеждаме, казват, че Соломон се е отдал на ядене и пиене. Има вече едно анормално психологическо разположение на организма, понеже в него се появило желание да разреши най-дълбоките проблеми в природата, да проникне в една от нейните тайни. Той не е бил доволен от онова знание, което имал. Искал да го приложи и вследствие на това е дошъл до някои крайности. Виждаме, че след неговото заминаване неговото царство беше на края. Ни един друг цар в еврейското царство не се яви подобен на Соломона. Преданието казва, че той е разпилял своя живот. Вярвам, че той е разпилял своя живот, но той е дал една философия. Онези, които четат Притчите на Соломона, които четат Еклесиаст, които четат неговия роман на любовта, някой път тази книга не искат да я вземат за каноническа. Лирическа е тази книга „Песен на песните“. Един религиозен човек, който чел лириката, аз зная в Русия един на 60-години евангелист я чел така, че щеше да се замотае. Този човек, който не мислил да се жени, като прочел лириката на Соломона, се оженил. После казваше: „Що ми трябваше да слушам Соломона“. Оженил се той за една млада жена, а той бил над 60 години – едно несъответствие. Сега е вече заминал за другия свят. Той нямаше това познание, което жената искаше. Много мъчно е да угодиш на женското сърце. Не е виновна жената, че иска. Той не е знаел как. „Мъчно е – казва – да угодиш.“ Не е извор, който извира. Не е виновен изворът. Не е виновна и жената, че има такова сърце. Трябва да разбираш законите на този извор и трябва да разбираш законите на това сърце. Жената е жена не от само себе си. Нещо извира от нейното сърце. Жената е станала нещо от природата. Жената трябва да разбира сърцето на своя мъж, трябва да разбира извора на своя ум, трябва да разбира женската воля, трябва да разбира и мъжката воля. Това е цяла наука, трябва да се изучава основно. В едно общество, докато няма разбирателство, всякога ще има това противоречие, което съществува в обществото. Защото най-първо в съвременното общество един здрав мъж се жени за една болна жена. Той е от демократически произход, тя е от аристократически. Не може да има съгласие между тях. В съдружието в живота и мъжът, и жената трябва да бъдат несъизмерими във всяко отношение и по ум, и по сърце, и по воля. Разбирателство трябва да има в три допирни точки. Съвсем другояче трябва да разбираме какво нещо е жената; умът на жената какъв е, сърцето какво и волята каква е. И на мъжа трябва да се изучава умът какъв е, сърцето какво е и волята каква е. И бащата, и майката трябва да изучават ума на децата си, трябва да изучават сърцето и волята и на момичетата, и на момчетата. Не е това, както казват наследствена черта. Туй още нищо не доказва. Онова, което ние може да внесем в младото поколение и което може да внесем в себе си, ние може да го предадем отвънка. Или другояче казано: Аз съм един проводник в природата. Живата разумна природа може много нещо да направи, но ако аз съм един добър проводник в природата; но ако аз съм един лош проводник, много малко може да направя. Най-малко човек трябва да бъде един добър проводник. Той, за да бъде добър проводник, трябва да бъде умен, за да може да направи работите умно. Другояче всичките му работи ще бъдат така направени, че ще трябва една корекция.

Сега конкретната страна на работата. Вие може да се обезсърчите и да кажете: „Много зле сме живели“. Не, така са живели от хиляди години хората. Новото, което иде в света, вие ще го посрещнете. Вие сте длъжни да го посрещнете по един или по друг начин. Иде пролетта и болният, и здравият ще излязат и ще я посрещнат. Болният ще охка и ще я посрещне. Но ако болният е разумен, той ще стане от кревата си и ще оздравее през пролетта, ако пък не е разумен, той не може да се ползва. Та казвам: При туй, което иде в света, всички хора имат условие да подобрят своето положение. Здравите ще станат по-здрави, болните ще оздравеят. Здравите ще станат съвършени. Здравето е среда за съвършенството. Ти не може да станеш съвършен човек, ако не си здрав. И тогава няма да се молите да се намалят страданията, че при всичките условия като страдате, да разберете защо страдате и да използвате страданията си. Да ви е приятно, че страдате по някой път. Ако ви дойде една мисъл, да знаете нейният произход, откъде иде, и да можете да се освободите и при това да подобрите състоянието на вашата кожа. Трябва да създадете едно училище, в което децата с лоши наследствени черти и да се хранят с известни храни, по особен начин, за да се докаже на опит, дали това е верно, или не. Защото философски е лесно. Опитът ще разреши въпроса, социалния въпрос. Ако се прави опит да се даде на едни хора свобода, свободата е нещо разумно. Туй, което хората искат сега – свобода, по никой начин не може да имат, нито левите, нито десните течения, тъй както сега мислят, не може да се даде свобода. Те желаят доброто, но още не знаят как да го приложат. Имат всичкото желание, но нито едните, нито другите може да приложат онова, което природата изисква. Следователно ще дойдат от нейна страна да въздействат. Страхотиите, които стават, известни страхотни промени в природата, са едно въздействие на живата природа върху хората. Гладът, който иде, болестите, които идат, социалните кризи, които идат, войните, които идат, раздорите в дома, измирането на младото поколение, те са все въздействия, за да се накара туй общество да мисли. Някои казват, че еди-кое си течение е причината. Не, в неразбирането на живота има нещо криво. В самите религиозни системи, които сега са внесени, има нещо чуждо. Те трябва да се поправят. Всеки казва: „Религията е права“. Против правата религия нямам нищо против. Ако тази религия е права, тя трябва да подобри света. Ако науката е права, тя трябва да подобри света. Науката, която не прогресира, не е наука. Религия, която не прогресира, не е религия. Всичко в света трябва да прогресира. Сега мислите, че в религията не трябва никакъв прогрес. Има религия за деца, има религия за възрастните, има религия за старите, има религия и за ангелите. Най-после, всичките религии се обръщат в Любов. Зависи от състоянието на ума, от състоянието на сърцето до състоянието на Любовта, която може да обедини всичките хора в една цел, да даде свобода на всички хора. Туй е един величествен, грандиозен план, който всичките хора трябва да разберат. Казвате сега: Има Господ, има Любов, всичко има, не че няма. Но в нас някои неща няма. Има една Любов, в нас я няма, няма място де да влезе. Отвън е Любовта. Тъй, както светлината е вън и има кепенци, не може да влезе, тъмно е.

Та казвам: Във всичките науки, които сега се изучават в света, сега се изучава човека по един нов начин. Запример, по някой път аз съм ходил, като съм правил своите изследвания, дойде един и казва: „Как да ти кажа, аз имам голям късмет“. Казвам: „На какво?“ Той ми показва ноктите си, които са нашарени с бели знаци навсякъде. Той това го счита за голям късмет. Ама туй не е никакъв късмет, туй е едно анормално състояние на твоята нервна система. Ако ти не обърнеш внимание да поправиш това, ти един ден ще се ожениш и всичките твои деца ще бъдат инвалиди. – „Че как така? Че баба ми и дядо ми бяха така“. Казвам му: „Във вашия род колко има здрави?“ – „Няма здрави.“ Аз виждам ноктите му набраздени, един пръст се изкривил, друг се изкривил. Той това го счита за късмет. Пръстът трябва да бъде прав, малко кривина се допуща. Щом се изкривят пръстите, то е едно анормално състояние. Щом се изкривят краката, то е анормално състояние; щом се изкриви гръбнакът, то е анормално състояние; щом се изкриви лицето, то е анормално състояние. Щом се изкриви носът, очите, твоята работа е свършена. И тогава ние казваме: „Господ ще оправи всичко“. Ще викаш Господа отвътре да оправи всичко. Има хора, които сега искат да помогнат на човечеството, да покажат от резултата, туй да се приложи във възпитанието, върху храната, във въздуха, в жилищата какви трябва да бъдат. Целият строй трябва да се измени, всичко трябва да се измени коренно. Системата на възпитанието съвсем да се измени, да върви по начина, по който човешките чувства и способности се развиват, и най-после да дойде вътрешното възпитание на децата.

Питам: Аз като ви държа тази беседа, като знаете туй, какво може да направите в света? Кажете ми! Но туй говоря за вас, вие да се самовъзпитавате, на вас не ви трябва за другите. Вие може да се подмладите, може да измените външните условия на живота, да подобрите живота си за хиляди години за бъдеще. Веднага болезненото състояние, мрачните мисли, мрачните чувства, всичко това веднага да изчезне и веднага пред вас да се яви един, пред който вие да сте свободни. Туй е, което може да направите. Духовните хора трябва да бъдат свободни. Ако ние не сме така свободни, ако ние сме вързани, ако ходим с вързани мисли, ако има нещо, което постоянно ни смущава, тогава как ще вършим волята Божия? Ние мислим за Бога, че Той е всесилен, а при това ние треперим, страх ни е. Че защо ни е тогава Господ? В Господа вярваме, а от всичко треперим. Някой ще каже, че има страшни работи. Някой път човек е дете и го е страх от нещо, от което и децата не ги е страх. Имаше една баба Хранова, акушерка във Варна, „мъжка Гана“. Тя плаваше чак до манастира „Свети Константин“, 4 километра и се връщаше, но покажи на тази баба Хранова пиявица в шише, тя ще хукне да бяга, трепери. Тя казваше: „Единственото нещо, от което ме е страх“. Та нас ни е страх от пиявиците в живота. Коя е пиявицата? – Как ще свърша живота си. Момата я страх за какъв ли ще се ожени. Момъкът го е страх за каква ли ще се ожени. После, какви ще бъдат децата. Все пиявици. Все късмет търсят, дали ще бъде богат, или не. И гледаш го, някой път прави своите заключения: „Някои хора нямат никакво щастие. Съдбата им е такава“. Съдбата им зависи от тях. Те никъде нищо не са вложили в банката, следователно нищо не могат да извадят. А са здрави, умни. Та казвам: Ти може да се поправиш само като работиш. А някой път виждаш, той е вложил в тази банка, в онази банка. Казвам: Ти си от късметлиите. – Защо? – Работил си. Започни и ти да внасяш в банката на природата. Туй, което ти внесеш в банката на природата, то върви, има един счет. В книжата на природата нищо не се губи. Животът, който ние живеем, работата, която ние вършим, мислите, които ние проектираме, чувствата, които проектираме, постъпките, които правим, всичко това действа за нашето подигане. Туй е капиталът, с който ние поправяме своето бъдеще. Сега някои от вас ще се намерите в положението на онзи 84-годишен старец, на когото аз говорих. Той ми каза: „Е, синко, много хубаво говориш, защо не ми говори това преди 30 години, защо толкова си закъснял да дойдеш при мене?“ Аз го попитах: „Ти защо не дойде преди 30 години при мене?“ – „Де да те зная.“ Аз казвам: И сега не е късно.

И вие, като този стария човек, не си клатете главата. Вярвам, няма нито един на 84 години. Вие, които ме слушате, някои сте на 30, 40, 50, 60 години, едва ли има на 84. Но да се върнем към предмета. Под думата „старост“ ние разбираме опитност, която вие имате. Турете тази опитност, не мислете за вашето тяло, не мислете за опитността, която имате. Мислете за вашия ум, който сега имате във вас, мислете за вашата воля, която имате. След като си направите една сметка, започнете да работите с най-малките усилия. Всяка сутрин, като станете, онези от вас, които сте духовни, благодарете на Бога за онова, което ви е дал. Поблагодарете за светлия ум, който имате, за доброто сърце, което ви е дал, поблагодарете за добрата воля, която ви е дал. Най-първо, вие ще се радвате. Всеки от вас ще сподели първото мнение, че всичко у вас е добро. Другият казва, че не сте толкоз добри. Слушайте този, който е горе, другият е отдолу, ще говори противното: „От тебе нищо няма да стане“. Ти ще слушаш, той казва: „Тебе майка ти в грях те е заченала“. Не го слушайте, не спорете с него! Слушайте онова светлото във вас! Това, което дава светлина, то е полезно. Туй, което си дава само мнението, то е опасно. Ние може да разберем нещата само в светлината, а не може да ги разберем в тъмнината. Щом не можем да ги разберем, в тъмнината сме. Щом има тъмнина, нещата са неясни; щом има вериги около нас, ние нищо не можем да направи. Щом се махнат веригите, щом се махне тъмнината и дойде светлината, ние сме в състояние всичко да направим. Казва Христос: „В последния ден Аз ще ви възкреся“. Когато хората почнат така да разберат, възкресението ще дойде, ще възкръснем. Че Духът Божи е у нас, Който работи, Който ни кара така да мислим, така да чувстваме и така да действаме. Бог е в нас, Който ни кара така да постъпваме. Ние имаме резултати. Щом съм здрав, щом мога да ям добре, щом мога да дишам добре и щом мога да мисля добре, аз ще благодаря на Бога. Под думите „да ям сладко“ аз разбирам, че моят стомах е в нормално състояние. Под думите „да дишам добре“ аз разбирам, че моите дробове са здрави. Под думите „да мисля добре“ аз разбирам моят мозък е здрав, моята мисъл е здрава. Туй е разрешението на въпроса. Сега пожелавам на вас, като си идете, да започнете новия живот.

Благословен Господ Бог наш

Тайна молитва

Беседа от Учителя, държана на 21 май 1933 г. в 10 ч.с., Изгрев, София.