Отче наш

В начало бе Словото

Ще ви прочета най-късия псалом 134.

Духът Божи

Ще взема само последните четири думи „Който направи небето и земята“. Онзи, Който е направил небето и земята, и досега е неизвестен. Строго научен въпрос: Направил ли е вселена или вечно съществува? Две мнения съществуват; но може да четете в книгите: едните поддържат, че е направен, а другите, че е вечно съществуващ. И едното, и другото е вярно. Ще ви приведа един парадокс. Едно ядене е за предпочитане пред хиляди хубави обещания, които няма да се реализират. И хиляди обещания са за предпочитане, пред едно ядене, което ще те отрови. То е една обстановка на човешката мисъл. Когато хората казват, че мислят, при известни условия може да мислят. Здравият човек мисли по един начин, болният мисли по друг начин. Сиромахът мисли по един начин, богатият мисли по друг начин. Ученият мисли по един начин, неукият мисли по друг начин. Добрият мисли по един начин, лошият мисли по друг начин. Всички хора при разни условия мислят различно. Всеки човек, в каквото състояние се намира, неговата мисъл съответства на онова негово вътрешно състояние. Но трябва да се определи какво нещо е мисълта. Туй, което хората наричат мисъл, то всъщност не е мисъл. Да близнеш само една капка водица, това не значи още, че ти си се запознал с водата. Само водата, която утолява твоята жажда, може да усетиш каква е нейната сила. Ние говорим за човешката мисъл, без тази мисъл да произведе онзи ефект и ония процеси, които мисълта е в състояние да създаде. Единствената творческа сила в света, която има най-голяма мощ, това е мисълта. То е външната страна на онова, което е неизменно в света. Целият външен материален свят е израз на една велика мисъл, която съществува зад този свят. Попитайте някого къде седи тази сила. Питам: Когато някой съвременен музикант напише някое музикално творение, откъде го е взел, де седи това музикално творение? Той го е измислил. Целият оркестър свири и вие казвате: „Свири отлично“. Отде дойде туй съчетание на тоновете? Казвате: „Той го е измислил“. Но той е турил само известно съчетание. Допуснете, един българин, който нищо не разбира от музика, иде в странство, дойде да организира българската музика според западното пеене. Измислил ли е той начина на хармонизирането? Не, той го е взел отнякъде. Българите казват, че имали песни. И те ги взеха от някъде, взеха индуски, египетски, и те ги взеха от предшестващите народи.

Според мене, хората изгубиха първата музика, която съществуваше на земята. На земята имаше една велика музика. Хората имаха една музика, която изчезна. Сега едва им е останало нещо. Сегашните хора не познават тази музика. Има едно деградиране на музиката. Мислим, че сме изследвали нещо. Ние едва започваме да изучаваме остатъците от музиката. Или другояче казано: Тази раса живее някъде на земята. Ако ме попитате къде живее, аз ще ви дам отговор. Ако ме попита една мравя къде живее човек, аз бих ѝ казал: Където ти живееш. Една мравя няма понятие за човека, тя и не го подозира. Ако влезете в мравешкия свят, те са големи философи. Имат голяма тактика, може да се гордеят в едно изкуство, което са го знаели, преди хората да го знаят. Ако идете при пчелите, преди хората да знаят, пчелите са знаели това изкуство, хората сега започват да правят мед. Пчелите преди хиляди години, преди човека знаеха как да произвеждат мед. Каква гениалност имат пчелите, че в един кошер от 40–50 сантиметра живеят 50–60,000 жители! Де може да съберете 50–60,000 хора в такова място?! И при това, такава чистота, такъв порядък! После, поддържат еднаква топлина от 22 градуса. Нямат кухня, помии, такива работи нямат. Всите казвате: „Това са пчели“. Ние по отношение на чистотата не сме дошли на уровена на пчелите – до чистота, която пчелите имат. В някои отношения са по-напред. Само искам да ви покажа едно съотношение. Ние сме се много индивидуализирали и мислим, че ние сме единствените най-умни същества на земята. Аз казвам така: Единствените най-глупави същества, които съществуват на земята, са хората. И туй е верно, че са най-умни, и най-глупави. Туй, което хората вършат на земята, това и животните не са го вършили никога. Тия, глупавите растения даже не са го вършили. Дори водата, която е по-глупава, никога не е направила толкоз безобразия, които човек е направил. Дето мине водата, ще направи пакост, ще направи и добро. А пък човек, дето мине, дето стъпи кракът му, трева не никне. Туй е малко преувеличено. Преувеличени работи има. Човек по някой път трябва да ги намали. Един американски проповедник обичал да преувеличава нещата. Имал туй чувство. Малко хора се срещат, които говорят истината. Не че не иска да каже истина, но или ще преувеличи, или ще намали, но и двете неща са противоположни. Този проповедник обичал много да преувеличава, та слушателите не вярвали. И той бил недоволен. Той имал един приятел, комуто казал: „Когато ме видиш, че преувеличавам, ще покажеш пръста си“. Един ден проповядвал една проповед за Самсона, че хванал 30 лисици, на опашките на които турил свещи, които запалил и така запалил нивите на филистимците. Но опашките на тия лисици били 3 метра дълги. Приятелят му показал пръста си. „Виждат ми се три метра дълги опашки, много дълги.“ Навежда той друг автор, който казал, че са 2 метра и половина. Онзи пак му показал пръста си. „Това ми се струва, че не е на място.“ Навежда друг автор, който казал, че са два метра. Онзи му показал пръста си. И най-после, идва до един метър, до половин метър. Казва: „Не смалявам вече повече!“ Има една опитност в света, която повече не може да смалим. Някой казва, че аз това не може да го направя, аз така не може да мисля. До известно време не можеш, но при известни условия невъзможните неща стават възможни.

Наскоро, мисля по̀ миналата година, се даваше един пример в Южна Америка. Двама паралитици лежали в болницата, лекарите казали, че нелечима е парализата. Но един ден влиза в лобницата една боа през прозореца в стаята на тия двамата паралитици. Те като я видели, се намерили на улицата отвън. Невъзможното за лекарите беше възможно за боата. Преследвали тази боа и тя се скрива при тях. Те казали: „Благодарение, че влезе тази змия, че ние се изплашихме“. Сега туй още не дообяснява нещата.

„Онзи, Който създал небето и земята.“ Под думата „небе“ всякога трябва да разбирате туй великото, мощното, разумното в света, върху което се гради всичко хубаво и красиво. То е небето. Под думата „земя“ се разбира обикновеният, материалният живот във всичките промени, култура, еволюция и т.н. Под думата „земя“ разбираме чистата материя, която минава от една форма в друга. Онова незнайното наричат „Дух“, Който хората отричат. Не може да отречеш това, което не знаеш. Може да отречеш туй, което знаеш. Туй, за което нищо не знаеш, как ще отречеш? За да отречеш едно нещо, ти туряш друго на неговото място. Това е законът на отричането. Не е да поддържаме мнение. Имаме право да поддържаме каквото и да е мнение в света. Но никога не може да изменим порядъка, който съществува. Под думата „мисъл“ разбираме, че зад съвременния материален свят седи една мощна мисъл. Някои я турят в името на едно същество, някои я турят в името на много разумни същества, на които мисълта е съгласувана в едно. Как, по какъв начин, отде се е добила – никой не знае. Някои мислят, че първоначално е дадено откровение. Човек може да достигне известно положение, когато пред него може да се открият известни тайни. Защото когато се отрича Божественото Начало, хората имат съвсем груба идея. Мислят, че Бог мяза на човека, понеже мислят, че човек е направен по образ и подобие. Неговото лице е образ, подобие на Неговата мисъл. Следователно, по неговите ръце, по неговото лице, по неговото тяло съдим. Човека не го знаем. Когато се разгадава характера на човека, едва си съставяме понятие какво нещо е човек. Ако вие снемете кожата на човека, отворите неговия мозък и видите човека без кожата, видите това, с което оперира, то е страшна работа. Ако извадите мозъка от гръбначния стълб, нервната система представя една змия с такава голяма глава, че е страшно чудовище. Онази змия, която изкуси Адама и Ева, е в човешкия гръбначен стълб и в главата му. Ние бягаме от онзи дявол, който живее в нас, както негърът, който носи своята чернота. Ние не сме отговорни за това, когато човек иска да създаде жилище, когато влезе някоя микроба в нашето тяло, човек не е отговорен за онези последици. Тия микроби съществуват, влизат и в човека, и не искат да знаят. Някой път загнездят се в неговите дробове, някой път загнездят се в неговия стомах, загнездят се в неговите мускули и започват да го измъчват. Какво трябва да прави разумното същество при тия неразумни същества? В същото време се полага пост, трябва да пости, да гладува. Някои искат да постят, за да си изкупят греховете. С пост греховете не се изкупуват. Постът е само за усилване. Мозъкът е електрическа батерия, свързана с космическия свят. Човек, за да бъде здрав, непременно трябва да има достатъчно енергия от този космически свят, за да се брани. Мозъкът е създаден като оръжие да се браниш от всички врагове, които те заобикалят. Следователно, ако твоят мозък е здрав и силен, с електрическа енергия, заболи те кракът, ще съсредоточиш ума и всичките бацили изгони навън. Заболи те коремът, ще насочиш всичката електрическа енергия в корема. Сега човешкият мозък няма никаква енергия. Когато човек стане нервен, липсва му електричество. И тогава учените хора са дошли до твърдението: Когато у човека се образува голяма сухота, човек започва да говори грубо, рязък е гласът му. Не е лошо да говориш така, но това показва, че има малко вода в твоя организъм, малко влага има, малко мекота. Щом влезе водата, ще се прояви, че една сила има човешкият характер. Това е магнетическата сила в човека, която е свързана с електричеството. Следователно, когато функционира електричеството в тебе, трябва да функционира и магнетизмът, за да може резултатите, които си добил чрез електричеството, да останат постоянно у тебе.

Та казвам: Ние, съвременните хора, сме изложени на много болести и не само туй, но какви терзания! В едно управление вземете анархисти, комунисти и какви ли не, започват дразги между тях, преследвания, детективи, заговори правят да убиват този, онзи. Държавата следи. В училищата учителите имат известни мерки, известни правила. Някои ученици не се учат. В църквата имат правила, ред и порядък. Някои не следват тези правила. Навсякъде хората се терзаят от туй, което някой път не съществува. Ако хората мислеха право, работите много лесно щяха да се свършат. Онзи, който знае, може да направи работата за една минута, онзи, който не я знае, и цял ден може да употреби. Той ще мисли как да тури един винт на един часовник. Като го тури, казва: „Измислих как се туря винта“. То е лесна работа, ако знаеш, ще вземеш винта, ще завъртиш и ще свършиш за една минута.

Сега на съвременните хора трябва да им се доказва, че човешката мисъл има влияние. Тук веднъж в едно учреждение в София, служещите искали да се подиграят с един техен колега, който казвал: „Мене не ми влияят човешките мисли“. Четирима души се надумват да го срещнат един след друг: единият на вратата, другият на стълбите и третият горе. Първият го среща и му казва: „Какво си пожълтял, не ми се виждаш да си добре“. Вторият го среща и му казва: „Виждаш ми се като да си трескав“. Третият му казва същото. Четвъртият пред стаята му казва: „Ти съвсем си заболял“. Той казва, че никак не се чувствува добре, че го боли коремът. Отива при началника и иска отпуска. Началникът му дал отпуск, но накарал четиримата негови колеги да свършат неговата работа. После му доказали, че внушението работи в света, работи навсякъде. Някой път някой иска да помогне, но иска той да даде временен съвет. Той казва: „Ако вие не бяхте повикали мене, отиваше живота“. Той иска да покаже, че този човек е, който ще го спаси. Казва: „Работата е много сериозна, никакви лекарства не помагат, много сериозна работа“.

Проповедниците държат същата тактика. Те искат да помагат на хората, като показват лошия живот. Истинската философия никога не говори за злото. Колкото се може по-малко говори за злото. Който иска да бъде здрав, за злото и дума да не става. Че става, няма какво да го признаваш, мисли повече за доброто. Злото определям като кал, дето нищо не расте, всичко гние и се разваля. Туй, което разваля, е злото. Какво нещо е доброто? Туй, в което всичко расте, живее и продължава живота, има всичките условия, при които може да постигнеш всичко, което желаеш, то е доброто. Такъв е редът в природата. В природата това е право, даже чрез закона може да ви приведа примера. Преди години правех един опит във Варна на човешката мисъл. В едно семейство имаше четири момичета. Майката се смееше на най-голямата си дъщеря. Тя не можеше да вземе два верни тона, като че дъска цепи. Казва: „От тебе всичко може да стане, но певица не може да стане“. Тя казва: „Не съм родена“. Казвам ѝ: Майка ти не разбира, ти можеш да пееш. Може, аз виждам, че в музиката този център е развит, после гърлото може да се развие, ако пееш и се упражняваш. Давам ѝ известни правила и след известно време тя можеше да пее по-хубаво отколкото тези, които бяха учили в училище. Тя певица не стана, но можеше да пее.

Казвам: Целият съвременен свят седи в отрицателната страна. Казват: „Обществото отива зле, непоправим е този свят, лоши са хората“. Че има лоши, има, но като констатираме един лош факт, светът не може да се поправи. Какво трябва да се прави? Да допуснем, че един кораб се разчупва, какво трябва да се прави? Ако има компас, да се вземе. Ако се разчупи този кораб, да се хване всеки за малка дъсчица и да се спасява. Или във всеки параход има лодки за спасяване, тях да вземат. Та в природата всичките мъчнотии, които съществуват в сегашното общество, има един начин, по който ние може да гледаме на работата. Аз се чудя на хората, на големите недоразумения. Запример, аз съм опитвал, първоначално казвах на тези, които идеха при мене: Идете да се молите в църквата. Свещениците казват: „Тези лица, макар да идат да се молят, имат задна цел, да окупират“. – Лошо. Тогава казвам: Не ходете в църква, молете се отвън. – Пак лошо. В църквата лошо, отвън – лошо. Казват: „Еди-какви са“. Наричам добър човек този, който е роден добър. А добрият не може да го направиш лош. Роденият човек с дарби, ти на него може да повериш, понеже природата е на негова страна. Онзи, на който Бог дал сила, на силния не може да прекъснеш пътя, понеже Бог е на негова страна. Този човек е носител на Божествените закони. Ако ние се явяваме в света и носим нашите идеи, нищо няма да допринесем. Ако един човек е носител на Божествените идеи, общо за цялото човечество, всички трябва да съдействаме, за да се прояви Божественото. В Божественото няма туй различие, което съществува в сегашния наш живот. Влезеш в един концерт, ще видите някои богати хора взели първите места, а не разбират от музика. На един симфоничен концерт по 140, 150, дори по 500 лева струваха билетите. Някой взел за 30 лева, но слуша по-добре. Музиката не се слуша по-хубаво отблизо.

Сега религиозните хора искат да бъдат много близо до Господа. Те казват: „Който иде в рая“, и раят си го представят по особен начин. Светските хора казват: „Всичко е тука на земята“. Ако е всичко тука, покажете им отрицателната страна, не само да покажете добрините. Като идете в една държава, идете да разгледате затворите – то е отрицателната страна. Трябва да се покажат и добрите страни, училищата, добрите заведения. Ще направите един паралел, да видите кое преобладава. Казвам: В София има много повече кръчми, а по-малко църкви има. Повече кръчми има от църкви. Всяка кръчма е израз на една стара култура. Хората мислят, че са излезли от областта на идолопоклонството. Кръчмите са свещеници, които имат прибори, разполагат с много голяма сила. Който дойде при него, той казва: „Заповядай!“ Веднага ще даде бонбонче, кисела краставичка, зеле, казва: „Да те почерпя ли с нещо?“ Ще се почерпят. Онзи си отвори сърцето и казва: „Дай едно кило“. Много умни са кръчмарите. Всички се опиват, кръчмарят остава трезв. Ще кажете: „Неговата цел е егоистична“, нали така? Вземете един проповедник, или свещеник, който служи, пари взима. Отнемете всичката материална страна, за да опитате религиозните хора. Аз не искам да им се отнемат, но само да се опитат, има ли идея. Сега в мене седи идеята: аз зная защо хората грешат. За мене този въпрос е решен. Зная кой е цярът и ако не казвам този цяр, аз имам съображения. Когато някой дойде и има цирей, казвам му: Ела след 4–5 дни. Като ме срещне, казва: „Този цирей стана много голям. Ако така продължава, ще ме умориш“. Казвам: Не бой се! Природата е силна, аз не искам да спъвам природата. Трябва да изтекат някои от тези отрови, понеже не може да се изхвърлят по обикновен начин, и тя ще направи някой абцес. Умна е, виждам този лекар в природата. Някой казва: „Много ме боли врата, тупа“. Казвам: Когато тупа, е хубаво; когато не тупа, не е хубаво. Ти си ял неестествено. Баща ти, майка ти имат нечиста кръв, сега природата иска да те освободи от нечистата кръв. Не бой се! Тогава ще му се даде едно наставление. Сегашните лекари имат един метод, който не е съобразен със законите на природата. Те веднага ще режат цирея. Някой път е полезно и рязането, но някой път човек ще си замине.

Преди години иде при мене една госпожа, забира ѝ ръката, подува се, иде при мене да иска моите наставления какво да прави. Казвам: Като излезете оттук, идете при някой хирург да ви направи малък абцес. Завъртяла се на „Опълченска“, пада в един голям трап и си удря ръката. Казва: „Втасахме сега“. Отива при хирург, той ѝ казва: „Кой ви направи този абцес, идеален е“. Гениално била изстискана ръката през тази дупчица. И за една седмица оздравява. Вие ще кажете, че то е съвпадение на известни условия. Съвпаденията са за невежите хора, а за умните хора съществуват разумни съчетания на нещата. Казвам: Да вярваме, че Бог създаде небето и земята. Да се роди в нас онази светла мисъл, че при всичкия този тежък живот, който сега минаваме, да знаем, че има един изходен път. В никоя система вие няма да намерите вашето спасение. В която и църква да сте, в което политическо верую и да сте, може да сте англичанин, американец, русин, немец, вие не може да се избавите от лошите последствия на живота. Вие сте осъдени да умрете. Казвате: „Да си поживеем“. Не се лъжете с един живот, след като се наядете хубаво, да ви обесят на въжето. Не считайте това живот. Предпочитам да ме обесят гладен. Ако ще умра, да умра гладен. Какво разбирате вие под думата „смърт“? Научно разбират само унищожение на човека. Да умре човек, подразбира един нов живот. Когато дадоха тази чаша на един от великите хора, Той казва: „Ако е възможно да мине тази чаша, Господи, ако не, да бъде Твоята воля“. Питам сега: След като разпънаха Христа, умря ли Той? Христос днес живее повече, отколкото преди 2,000 години. Ако днес се яви Христос с тяло, кой човек няма да пита, дали е Христос, или не? Но навсякъде Неговата мисъл прониква във всички области на човешкия живот, прониква тази мощна мисъл. За нас не е важно слънцето да ни дойде на гости, но за нас е важно светлината на слънцето да проникне навсякъде. За нас е важна светлината и топлината. Следователно за нас не е важен онзи исторически Христос, но за нас е важна онази Божествена мисъл, която изтича от Него, важна е топлината, която изтича, да дойде и да преобрази света. Ние имаме едно материалистическо схващане за Христа. И досега ако църквата не е направила прогрес, то се дължи на онзи вътрешен спор, който те имат, канонически, дали православната или католическата църква е права. За какво се борят? Кой вярва по-право. Добре, има и друга една страна: кой изпълнява по-добре учението. Не [коя] църква е по-добра, коя църква е по-права, но коя църква изпълнява учението, коя църква го прилага. Църквата коя и да е, дали е някоя нова църква, дали е стара църква, ако старата църква изпълнява, добре е, ако новата църква изпълнява, пак е добре.

Сега мисълта, която искам да остане у вас: Който създаде небето и земята, Той Бог ти е дал един мозък, едно тяло. В цяла една вселена, в себе си ти си малък свят. Ако при туй голямото богатство, което Бог е вложил в тебе, ти си недоволен, че те занимават дребни работи, питам тогава: Какво очакваш в света? Необходимо е сегашните хора да направят опити. Минало е времето с вяра да се ходи, понеже вярата е път за знание. Ако твоята вяра не носи положително знание, не е един път за знание, следователно ти нямаш вяра. Ако твоята вяра не ти дава знание, туй знание ще бъде полезно за самия тебе. Че ако ти се обезсърчиш от живота и си теглиш един куршум, какво си разбрал? След като свършиш училище, нямаш никакво вдъхновение, не знаеш какво да работиш. Гледал съм музиканти, знаят същината на музиката, той като излезе на сцената, не само тук, но и в Америка, музикантът не гледа на първите редове на публиката, но някоя музикална сила, която си хармонира с него. Той свири, но същевременно има някой да му помага в публиката. Ако няма такива хора в един концерт да му помагат, концертът всякога излиза несполучлив, когато има няколко души да му помагат, концертът е благополучен. Законът е такъв. „Дето са двама или трима, събрани в Мое име, там съм и Аз.“ Дето са двама или трима души, събрани в името Божие, Божията Любов и Мъдрост, и Божията Истина, там е силата. Какво е Любовта? Туй, което дава живот и освобождава от смъртта. Що е Мъдростта? Туй, което дава знание и сила на човека, да го освободи от страданията. Що е Истина? Туй, което дава свобода на човека, простор, освобождава го от всички ограничения, в които се намира. Аз разбирам другояче Истината. Тогава ние говорим, да намериш някой да те обича. Как ще те обича? Той заспи за 8 часа и не мисли за тебе. През 8-те часа какво ще правиш? Този, който трябва да те обича, ден и нощ трябва да мисли за тебе. Единственото същество, Което може да ни обича, Което така мисли, то е Първото същество, Което създало света. Ако искаш да успееш, трябва да имаш свещена идея, да имаш най-високо понятие за Бога. Като дойдеш до Бога, въпрос не прави. Ако дойде някой да ви пита, има ли Господ, или не, какво бихте отговорили? Кажете ми, дали аз съществувам, или не. Аз съм или не съм. Аз, човекът, който съм пред тебе, след 50–60 години няма да ме има. Къде ще бъда? Ако ме попитате туй, което тебе те интересува, аз ще разреша този въпрос. Не може да се разреши един въпрос без любов. Не може да разрешиш такъв велик въпрос без знание. Не може да разрешиш такъв един въпрос без свобода. Ако ти не си свободен да мислиш, ако нямаш достатъчно светлина, ако нямаш достатъчно живот, че да може да победиш, да познаеш какво нещо е Бог, трябва да бъдеш силен да пребродиш цялата вселена. Един господин ме питаше за Бога: „Кажи ми – казва, – има ли Бог, или не“. Ще ти отговоря – казвам. В нашата слънчева система има сто милиона слънца, във всяко слънце има по 10 планети, които съставят месечини. Ти вземи, че посети всички слънчеви системи, и като дойдеш, ще предадеш познанията. След като изходиш тези сто милиона слънца и планети, ела при мене и ще ти кажа има ли Господ или няма. Аз сега съм тръгнал на път. И аз като тебе от тази слънчева система се готвя да ида в друга планета. Казва: „Ти сериозно ли мислиш, или не“. – Ако си от разумните, сериозно говоря, ако си от обикновените, шега правя. С умните хора сериозно, с глупавите се забавлявам, шегувам се. Или да обясня. Едно дете, което е недоволно, което майката виждам не може да задоволи, това дете не утешавам. Това дете се нацупи, сърди се на майка си. Тя му даде ябълка, сърди се, после даде втора, трета и то се усмихне, вземе ябълката. Въпросът беше само за три ябълки. Сега ние казваме, че това са детински работи. Ако дойдем да разгледаме възрастните хора, ние, учените хора, които сме свършили по философия, по музика, по всяко изкуство, ако попитаме един проповедник защо проповядва, ще каже, че заради Господа. Ако попитаме един учител защо учи, ще каже за народа. Не, не е за народа, то е второстепенно. Ако питате водата защо тече, ще каже, че иска да отиде в океана. Но тук има неправилен отговор. Тя иска да отиде в океана, за да излезе от него. Ако попитате вятъра защо духа, той иска, не иска, трябва да духа от високо към ниско. Съвременните хора мислим, че сме свободни. Онзи, когото карат стражари, той е свободен, докато върви. Като престане да върви, има пъшкане. Онзи, който отива в училище, ученикът е свободен, когато учи, когато не учи, не е свободен. Свещеникът е свободен, докато служи; като престане да служи, не е свободен. Ти си свободен, докато ядеш, като престанеш да ядеш, като се наядеш, не си свободен. Ти си свободен, докато имаш пари в джоба си. Щом нямаш пет пари, не си свободен, фасонът ти ще се измени. Имаш стотина хиляди лева в банката, може всичко да уредиш. Нямаш в банката нищо, и Господ не дава. Да дадеш, ти изключваш вече, мислиш какво ще се прави. Казваш: „Тежък е животът“.

Това са ред противоречия, всеки може да ги изнесе. Да изнесем противоречията на хората, то си има вътрешна причина. В някой случай е необходимо да бъдеш богат, в друг случай е необходимо да бъдеш сиромах. В някои отношения необходимо е да бъдеш учен, в друго отношение е необходимо да бъдеш невежа. В едно отношение е необходимо да бъдеш силен, в друго отношение е необходимо да бъдеш слаб. Туй в природата съществува като природен закон, отношение между Великото голямо и Великото малко в света. Аз го наричам, това са степени, по които вървят всички Божествени мисли и уравновесяват всичките неща. Като не разбираме Божия закон, преждевременно хората са съгрешили, понеже сме се наели да вършим една работа, която не е за нас. Аз съм забелязал, много ученици искат да свършат с отличие и пресилват своя мозък, заболяват и нищо не става. Заболяват и умират. Много посредствени, които започнали с посредствени знания, упражнили са своя мозък и свършват училището. Те не бързат. Имаш пред себе си всеки ден да реализираш работа по малко. Няма да ви приведа онази приказка за надбягването на костенурката и заека. Вие я знаете.

Великото в света е човек да е доволен от малките мисли, които му помагат. Някой път може да кажеш тъй: „Защо не съм даровит?“ Ти си даровит, но трябва да дойде учител да вдъхне нещо. В едно житено зърно има възможности да се създаде нещо, но непременно трябва да дойде слънцето, светлината, топлината, да дадат подтик. Та всички ония гениални хора в света са приели един подтик отвън, който развил техните дарби. Първите подтици, които дават, са майката и бащата. Какъвто и да е подтик, най-силният подтик за каквато и да е дарба дават майката и бащата. След туй на второ място иде учителят, на трето място е външното общество. Това са фактори. Та сега да ви кажа кой ти е майка. Всеки един човек, който те обича тъй, както майка ти, беззаветно, той е за тебе майка, той може да те вдъхнови. Не ме разбирайте буквално. Всеки човек, който има знание, той разбира закона и може да ви помогне, той е баща за тебе. Бащата трябва да внесе известна сила в човека, майката да даде направление на ония енергии. Ти ще разбереш майка си и баща си. Ти баща си ще намериш, ти не познаваш баща си. Онази може да ти бъде майка, която може да развие твоите дарби и да те направи доволен в света. А баща е онзи, който може да те вдъхнови, който може да те подигне. Всеки, който те ограничава, не е нито баща, нито майка. Аз така разглеждам майката и бащата. Дали е учител, пак същият закон прилагам. Дали е господар, същият закон, дали е слуга, същият закон. Навсякъде този закон. Слугата ако те обича, ще ти служи. Ако господарят обича слугата си, той е добър господар. Ако учителят обича учениците си, той е добър учител. И ако ученикът обича учителя си, той учи и е добър ученик. Всякога там, дето има обич, вече има основа.

Казано е: „Бог създаде небето и земята“. Като учение за нас, хората, вие поглеждате към небето и казвате: „Дали е туй?“ Когато един съвременен ученик влезе в лабораторията, види всички инструменти и каже: „Това не е за мене“. Това е създал човешкият дух, създал го е човешкият ум. Ако вие идете на земята, тя е населена. Ако идете на слънцето, и то е населено с човеци, малко по-другояче създадени, не с такива форми. Техният идеал е по-велик, понеже не се занимават с частни работи. В цялата слънчева система, за всички планети има определен бюджет. Защото жителите на слънцето, колкото и други народи да има, които съществуват, имат си история за тях. Сега аз не искам да ви карам да вярвате. Ако не вярвате, ще ми бъде по-приятно, защото ако вярвате, ще кажете: „Това е една приказка“. Ако вярвате, ще кажете: „Как е възможно, огън разтопен има на слънцето, да има жители, ще се стопят там“. В слънцето много по-добре може да се живее. Учените хора поддържат, че много голяма топлина има там. Тия хора издържат много по-голяма топлина. Ние едва издържаме 39, 40, 42 градуса. На слънцето жителите издържат една топлина може би от 35 милиона градуса. Следователно, ако един слънчев лъч дойде на земята, ще се намери в голямо противоречие с онзи голям студ, който ще намери. Те се обезсилват, затова много рядко се решават да слязат. Даже слънчевите типове, които съществуват на земята, са много обезсилени. Те са най-весели, най-жизнени и радостни. Всички ония хора, които са допринесли нещо на човечеството, са все слънчеви типове. Астролозите обясняват другояче. За да мислиш, да можеш да успяваш, трябва да бъдеш слънчев тип. Той носи Господа със себе си, носи три качества: той носи Любов на човечеството, той носи Мъдрост и знание, той носи свобода, носи разширение, законите на причини и последствия, които съществуват.

Ние навлизаме в една област, дето трябва да се върнем назад. Аз четох преди няколко време, един астроном се молил Господ да му покаже величието на света. Молил се около 15–20 години. Една вечер сънува, че при него дохожда един ангел. Това било 19-ти век. Той му казва: „Чу се молитвата ти“. Чува един глас, който казва: „Тялото му промени, но сърцето му остави човешко“. Пренесъл го този ангел на слънцето, после на друга система, разнасял го от система на система. Той казва: „Моля те, върни ме на земята“. Той не може да издържа повече. Защото какво ще ви ползва вас и какво ще ви интересува, ако повярвате, че един жител на слънцето може да издържа 35 милиона градуса. Това е научен факт, това не е мое твърдение, някои са измервали. Аз не мога да кажа отде го зная, аз предполагам, имам основание.

Казвам: Трябва да се върнем към обикновения живот, към който ние сме нагодени, към ония дарби, ония сили, ония способности, които човек има в себе си, които сега развива в сегашния живот. Всякога трябва да бъдете благодарни. Когато четете една философска книга или слушате един музикант, или гледате художествена картина на някой художник, или изобретение на някой изобретател, или в природата, вие разглеждате. Природата може да се разглежда по много начини. Някои много механически разглеждат природата. За бъдеще има да изучавате природата. Има много творчески неща на съществата, които са живели преди хората, те са оставили своите останки, предците, които са приготвили сега да пресъздадат земята, да изменят нейната орбита, да изменят оста, да изменят вътрешното състояние, да изменят и човешкия организъм, да изменят човешките мисли, човешките чувствания, да турят един нов ред на нещата. При този нов ред, който сега влагат, то е един начин с един ред на Любовта. Идната култура, която иде, е култура на Любовта. Бъдещата култура е култура на Любовта. Че сегашните хора се избиват, че си пущат кръв, окултистите така тълкуват: Всяка жена, която ражда, нали ѝ се пуска кръв? Понеже сега се ражда новото, то на тия хора трябва да се пусне кръв. Че много кръв трябва да се пусне на хората, за да има за бъдеще къде да поникне културата, понеже тази кръв е необходима, както водата за растенията. Всичката аномалия, която съществува, този хаос е, че всички разумни същества събират тази кръв. Тя не се разпилява. Щом умира човек, те събират тази кръв. В артериите е турена тази кръв като в шишета. Те събират кръвта в своите аптеки, кръвта от еди-кой си човек. Тя ще служи на бъдещата култура. Поддържат учението, че Христос пролял кръвта си за спасението на човечеството. Кръвта на Христа е потребна, за да се изкупи човечеството. Тогава някои обясняват малко по-другояче, че кръвта на Христа, това е Неговото разумно Слово. Кръвта е външната страна на Словото. Нямаш кръв, твоето разумно слово не може да се прояви. То може да съществува извън тялото на земята, но без тяло не може да се прояви. Следователно най-първо трябва да пазим своето тяло, със своя мозък, трябва да пазим своята нервна система. Трябва да се научим да бъдем доволни. Бъди доволен, че болестта ти е малка. Като те боли, кажи: „Слава Богу!“ Тогава ще вярвате както онзи американец, който като работил, пада един камък и му откъсва първата фаланга на пръста. Той казва: „Слава Богу, благодаря, че не отиде целият пръст, ръката не отиде“. Питат го: „Защо благодариш?“ – „Благодаря – казва, – че с много малко се освободих.“ Всички трябва да благодарите, че се освобождавате с едно малко засягане. Много малко ни е засегнало. Този Промисъл, който съществува в природата, показва, че се намираме под известна благодат.

Бог, Който създаде небето, то е нашият ум. Бог, Който създаде земята, то е нашето сърце. Някои вземат сърцето, че е слънцето. Сърцето в слънчевата система играе важна роля. От туй сърце, което човек има, човешкият ум може да богатее и да се подига. Трябва една гениална мисъл. Не се обезсърчавайте, че не разбирате природата. Не се обезсърчавайте дали има Господ или не. Не оставяйте този въпрос неразрешен. Не разрешавайте въпроса, дали има добро или няма добро, дали има зло или няма. Разрешавайте въпроса, дали можем да вършим доброто. Казваш: „Може ли аз да живея в доброто, не в онази кал, в която всички отиват“. Щом аз може да живея, ще знае, дали и другите хора ще живеят, или не. Тогава не поддържам философията на Настрадин Ходжа: „Докато аз и жена ми живеем, има смисъл, като умре жена ми, половината смисъл изчезва, като умра аз, всичкият смисъл изчезва“. Аз не поддържам това. Тогава ако тази поговорка е права, защо тогава мъжът ще се развежда с жена си? Това е верно по отношение на човешкия ум и човешкото сърце. Всеки човек, който изгуби своето сърце, той е осъден, който изгуби своя ум, също е осъден. То е верно по отношение човешкия ум и сърце, но не по отношение външните форми, които съществуват. А пък човешкият ум не може да се разруши, не може да изчезне. Човешкото сърце не може да се разруши, това е невъзможно.

Запример, вие мислите, че никой не ви обича, че никой не мисли за вас. Питам тогава: Как вие влязохте в този свят? Вие, които не сте обичани, как са ви вкарали в този свят? За да влезете в света, един билет струва 35 милиона лева златни. Вие сте влезли без пари. Тогава платихте ли, или не сте платили? Безплатно, даром сте влезли. Вие сте минали през една епоха, когато някой артист дава билети гратис. Вие сте влезли гратис и сега казвате: „Няма никакъв смисъл“. Продайте билета за 35 милиона.

Аз не искам вие да останете с мисълта, когато ви разправям за онези, които разправят за богатството. Преди години дойде една ясновидка от София, много набожна жена. Казва: „Искам да ми помогнеш. И от тебе човек ще стане“. – Какво? – „Има едно голямо богатство.“ – Къде е то? – „Тук в София, заровено е на 500 метра дълбочина.“ Казвам: Нямам толкова пари, на 500 метра дълбочина трябват много хора. Иди тогава при православните, при владиците, кажи, туй богатство на тях, не е за мене тази работа. Доближавам се до ухото ѝ и казвам: Не се заблуждавай, под 500 метра няма никакво богатство закопано. Може да има някаква руда, но не е за тебе. Туй богатство е у тебе. Ти имаш отличен ум, имаш добро сърце, както виждам, даровита жена си, не ходи да се занимаваш с тези търговски работи, ходи да помагаш на ближните си и там ще откриеш това богатство. Послушай ме, няма да те боли главата. Ако не ме послушаш, две глави ще те болят. Тя ми хареса, с хубаво чело, с хубави възможности. – „Може да ме излъгали духовете.“ Казвам: Не те излъгали духовете, но ти не мислиш право. Ти искаш да направиш манастир, а пък няма нужда от манастир. В природата има много манастири. Не е правилно разбирането. Ще влезеш в стълкновение в живота. Иди в Свети Иван Рилски.

Та сега ние искаме да въведем нов ред на живота. Невъзможно е. Трябва онова, което сме обещали, което сме разбрали, да бъдем верни на онова, което носим в себе си. Той не е освободен, той е задължен, той не трябва да мисли като един човек.

Човечеството е едно условие. Той трябва да знае, че е изпратен от най-добрите мъдреци, от тези, които са създали всичко. Сегашното му положение и бъдещото му положение напълно зависи от тях. Тъй, както положението на един посланик на Англия, Америка, Русия, Германия зависи от държавата, която представя. Когато държавата не взима участие, той трябва да си дигне багажа и да си върви в своето отечество.

Новото, което трябва да имаме: Научете се да вярвате в светлата мисъл. Като се поставите в спокойно състояние, оставете всички нерешени въпроси, за сиромашия, богатство, оставете всичко настрана, понеже тъй, както гледате на света, няма ред и порядък. Впрегнал си вола и 10 часа оре заради тебе, казваш: „Господ го направил“. Че Господ дал ли е тапия, да кажат, че Господ им дал възможност да работят. Ти хващаш кокошката, заколваш я. Хващаш рибата, казваш: „Господ я създал“. Хващаш птицата, казваш: „Господ я създал за тебе“. Възможно е. Вие трябва да оставите всички противоречия, които съществуват. Кокошката, която изядете, нищо няма да изгуби, тя ще спечели, вие ще изгубите. В това отношение в херметическата философия поддържат следния възглед: Колкото кокошки си изял, колкото агънца си изял, колкото рибки си изял, един ден, когато тия кокошки, агънца, рибки стават хора, ти може да си в положението на ангел и Господ ще те праща да им помагаш, да им служиш на земята. Той ще ти каже: „Те едно време поддържаха живота ти“. Те ще се чудят как този ангел да ни помага, да ни обича. Ангелът казва: „Имам задължение спрямо вас“. Вие казвате: Задължение, вие още вървите по закона на задълженията. Ти казваш: „Обичам Господа“. Как няма да го обичаш! Ти си длъжен. Има любов по свобода, има любов по задължение. Сега гледайте да минете през фазата на задължителната любов и да дойдете до фазата на свободната любов. Като кажа свободна любов, вие настръхвате. В задължителната любов се вършат престъпления, в свободната любов няма абсолютно никакви престъпления. То е любов към всички, то не е външна форма.

Онзи, Който създал небето и земята, трябва да живее във вас. Слушайте Неговия глас и вашето бъдеще Той ще го определи. Ще имате едно познание. Ще проверите нещата. Аз не искам да вярвате. Ще проверите. Може да си болен, ще оздравееш. Може да си невежа, ще станеш учен. Може да си лош слуга, ще станеш добър. Всичко ще се измени. Когато един ден се намериш в положението на ангел, който владее законите, тогава ще бъдеш свободен. Тогава ще кажеш: „Има Един, Който е създал небето и земята, Комуто ще служа“. Понеже три неща има, които са вечни: Любов, която носи живот, Мъдрост, която носи знание, и Истина, която носи вечна свобода за човешката душа.

Благословен Господ Бог наш

Добрата молитва

Беседа, държана от Учителя на 30 юли 1933 г., 10 ч.с., неделя, Изгрев, София.