Добрата Молитва

Размишление върху Царството Божие

Ще прочета 6-а глава от Галатяном.

Духът Божи

Истината трябва да стане ясна на човека. Има едно вътрешно неразбиране. Хората започват добре и после се спъват. Всеки от вас може да говори за въздуха, за светлината, за водата, но това са външни страни на живота. Човек трябва да знае как да използва въздуха, водата и светлината. Това е изкуство. Когато бяхте в училището, защо чертаехте триъгълници? Изпитват някой ученик и го карат да чертае триъгълник. Защо трябваше да чертае триъгълници? Триъгълникът е плоскост, заградена с три линии. Имате една нива, заградена от нивата AB Петко Стоянов, AC Божко Божков, CB Драган Медникаров.

Триъгълникът се взема като емблема на човека. Ние не се занимаваме с мъртви линии. Вземаме ги като образи. Много хора носят триъгълници, кръстове и пр. Те имат своето специфично значение. Ти можеш да носиш триъгълник, без да имаш качествата на триъгълник. Ако един триъгълник не е направен от силите на твоя ум, на твоето сърце и на твоята воля, този триъгълник не може да ти бъде полезен. Значи във всеки триъгълник има по три допирни точки. Добре. Но представете си, че теглиш по една успоредна линия на двете страни. Какво става с триъгълника? Представете си, че това е един дом. Най-първо, бащата и неговата другарка са живели много добре. Имали са достатъчно, 4–5 деца. Те израстват. Тогава този триъгълник, това място, което е достатъчно за бащата и другарката му, става тясно. Започва се спор. Понеже хората се увеличават, а земята не се увеличава, условията стават неблагоприятни. Но да допуснем, че този триъгълник има възможност да се увеличава и да се смалява. След като се смалява, смалява, ще дойде до едно положение, когато не ще може повече да се смалява. Същото е и при увеличаването. Колкото и да се увеличава, пак ще дойде време да спре. Чета във вестниците, че един турчин имал 2,80 метра височина. Той дал обявление, че иска да си намери другарка. Съобщава, че всички го избягвали, даже и неговите роднини. Само за закуска изяждал едно пиле, а пък на обед – цяло агне. Следователно тази, която се съгласи да му стане другарка, трябва да знае, че ще готви за такъв човек. Какво ще бъде вашето положение, ако вие имате ръст 2,80 метра? Същото, каквото ще бъде, ако имате едно ненормално желание. Много пъти известни наши желания са анормални. При дадените условия, нашите мисли, чувства и постъпки трябва да имат една норма. Например, често у вас се заражда желание да критикувате. В каквото и общество да се намерят хората, все се критикуват. Двама художници се критикуват; двама лекари също; двама свещеника също се критикуват; две домакини, две слугини, двама ученика и т.н. – всички все се критикуват. Това явление има своята подбудителна причина. Не е лошо да критикуваш някого, но по-добре е да го поправиш. Ще ви припомня примера за младия чирак-абаджия. След като помагал една седмица, господарят му дал ножици, конци и аба да работи. Дошъл един бей да си поръча дрехи. Момчето му харесало, той го завел у дома си, дал му плат да му ушие бирбочуклии гащи. Кроило момчето, рязало, но беят вижда, че няма да му направи бирбочуклии гащи. Накарал го да скрои салтамарка. Пак рязало момчето, но разбрали, че и салтамарка не става. Беят му казал: „Поне една тютюнева кесия ми направи. И ако и нея не ми направиш, ще те набия“. Като ви гледам как се справяте с новия живот, виждам, че и вие като този чирак погрешно кроите.

Някой казва: „Този човек не живее по Любов“. А той даже не знае какво нещо е Любовта. И казват за някого, че не е щедър. Че и този, който казва така, и той не е щедър. Изобщо човек е склонен да вижда чуждите недостатъци, а не своите. Преди всичко ние трябва да имаме правилно отношение към Бога, към Онзи, Който ни е кредитирал, а след това и към природата. Какви трябва да бъдат твоите отношение към природата и към Бога? Не е достатъчно да кажеш, че не живееш добре, но да определиш кое не е добро. Да кажем, че една мисъл е излязла от твоята глава. Тази мисъл или те освобождава, или те ограничава. Може никой да не я знае, но независимо от това, тя те освобождава, или ограничава. Ти можеш да кажеш, че имаш право да мислиш каквото искаш. То е все едно да кажеш, че можеш да вземеш пари на заем. Можеш. Но ще дойде време, когато повече не ще можеш да вземеш. Днес по Любов, утре по Любов, ще дойде време ще видиш, че по този начин не върви. И ще се окаже, че имаш дълг. Същото се отнася до чувствата и до постъпките, които могат да ви освободят или ограничат. И няма значение дали хората ги виждат или не.

Да кажем, че сте недоволни от външните условия. Къщата ви е малка, нямате достатъчно ниви, волове. Богатите, и те са недоволни. И царете са недоволни.

Всички сте женени по Любов. И няма никой от вас, който да се е женил без Любов. И няма никой от вас, който да не е плакал за онзи, за когото се е оженил. Аз вземам нещата така, както са. Като са оженени с Любов, кои са причините, които развалят Любовта и хармонията? Представете си, че жената каже на мъжа си да се пере, да се кърпи, да си готви, защото тя иска да бъде свободна. И мъжът остава жената сама да се грижи за себе си – защо се ожениха, щом всеки сам ще се грижи за себе си? Значи има някаква причина. Отначало жената казва, че без мъжа си не може да живее, а после намери друг, трети. И всички в началото са като божества. И край нямат тези божества. Така се е родило многобожието. Всякога хората си представят по-силните същества като Господ. Това е едновременно атавизъм във вашия живот. Вие не можете да се освободите от робството, с което сте свикнали. Малко сестри и братя съм срещал, които са свободни. Някой казва: „Аз станах светец“. Зад тези негови думи се крие нещо лошо. Друг изведнъж станал много богат. Зад това също има нещо лошо. Бащата казва за сина си: „Тръгнал си по крив път“. Че едно време и той беше тръгнал по този път. Или майката казва на дъщеря си, че тръгнала по момците. Че и самата тя, като беше млада, не вървеше ли подир момците? Невъзможно е синът или дъщерята да тръгнат по един път, по който бащата и майката не са вървели. Може бащата да каже на сина си, че едно време е вървял само по една мома, а пък той всички е взел под око. Какво ще стане, ако синът е обещал не само на една мома, че ще се ожени за нея, но на няколко още. А според сегашните закони може да се ожени само за една, иначе ще го осъдят на затвор. Американското правителство преследва мормоните за многоженство. Това е един атавизъм. В природата многоженството и многомъжеството не съществува – по принцип. Многоженството се е явило при известни условия. Също така и многомъжеството. Но те се явиха по-късно. Бог изисква да имаме такова отношение един към друг, каквото Той има към нас. В един дом бащата би желал да имат всички такова отношение един към друг, каквото той има към тях. Син трябва да постъпва така, както постъпва бащата; дъщерята трябва да постъпва така, както постъпва майката.

Вие трябва да развиете дарбите в себе си. По някой път вървите по обратния път. Вашият триъгълник се смалява. То и в смаляването има добра страна, и в увеличаването, но при известни условия. Материално или физически могат да смаляват триъгълника ви. Вашият триъгълник може да се смалява в материално отношение, в духовно, или в умствено. Но може и да се увеличава съответно.

Колко години вие следвате този път? И майките, и бащите ви са следвали този религиозен път. Но баща ви получил ли е писмо от невидимия свят? И вие не сте получили нищо от невидимия свят.

Помнете едно нещо. Не може Господ да ви говори и вие да останете същия човек. Ако мислите, че Господ ви е говорил, а вие сте останали същия, това е заблуда. Някой е взел ролята на Господ и е говорил, а вие сте сметнали, че Сам Той ви е говорил. Ако веднъж само Бог е проговорил на ума, на сърцето ви, във вас ще стане цял преврат. Но не временно. И сега стават преврати, но изчезват. Понякога се въодушевявате, готови сте да направите нещо хубаво, но след 4–5 години казвате: „Детинско желание“. Или някой иска да служи на Бога! Друг иска да пее. За да пееш, трябва да имаш хубав глас и да имаш на кого да пееш. Искаш да служиш на Бога. Трябва да имаш най-доброто сърце, да имаш Любов в душата си. Щом дойде Любовта, тя ще те научи как да служиш. Вие обещавате, че ще направите нещо, но не изпълнявате. Обаче мога да ви похваля само за това, че когато казвате нещо, вярвате в него. Един 20 години предсказвал и нито едно от неговите предсказания не се е сбъднало. Той обаче вярвал, че един ден ще предскаже нещо, което ще стане. Човек трябва да има Любов. Каква Любов? Представи си, че при тебе дойде човек със счупен крак. Как трябва да проявите Любовта си? Този човек ти казва да внимаваш, да не бутнеш счупения му крак! Но представи си, че трябва да пренесеш този човек някъде. Как трябва да карат колата, че да не го друсат? Божествената Любов е магическа сила. Който има тази Любов в себе си, той само като докосне с ръка счупения крак, и човекът ще стане. А пък ти ще го носиш, ще се грижиш за него, но не може да го излекуваш. Това показва, че Любовта ти е несъвършена. Не го успокоявай, че за в бъдеще ще оздравее. Това е друг въпрос. Важното е, че в дадения момент не можеш да направиш това, което трябва. Не разчитайте на онова, което хората ще направят.

Но никога не казвайте, че не сте добри хора. Вие сте много трудолюбиви, само при известни условия сте мързеливи. У вас има един аристократически мързел. Вие казвате: „Не съответства на моето достойнство да направя това и това“. Но в друго отношение сте много трудолюбиви. Че по-трудолюбиво същество от дявола няма. Доколкото аз зная, най-трудолюбивото същество в света е дяволът. От сутрин до вечер той тича по работа. Той е образец на усилена дейност. Я го виж онзи апаш! Върви и върти очите си на четири. Не можеш да го излъжеш. А един религиозен човек винаги можеш да го излъжеш.

Трябва да се освободите от вашето минало. Вие сте недоволни от окръжаващата среда. Недоумяваш защо Господ ти пратил тази съседка. Но и твоята съседка казва същото за тебе. Вие един от друг се оплаквате, кой ще каже на коя страна е правото? Когато двама души се оплакват един от друг, кой е прав? – И двамата са на правата страна. Щом и двамата са прави и са недоволни един от друг, ще ги разделите. Триъгълниците трябва да се увеличат. Единият ще преместите на 20 километра, на 10 километра разстояние, или на другия край на земята, за да не се виждате. Това значи, че сте неприятни един на друг. Например, ако ви дадат пелин, неприятно ви е, няма да го приемете, но ябълката приемате. Този, когото не искате да видите, за вас е отвратителен. Но и той се отвращава от вас по същата причина. Вие не виждате вашия дефект, но и той не вижда своя. Една певица трябва да има глас. Ако няма глас, ще я подиграват. Щом нямаш глас, по твой адрес ще кажат много лоши работи. За онази певица, която има глас, ще кажат: „Даровита е! Хубав глас има. Пее много хубаво!“ Човек, който има хубав глас, може да поправи своя недостатък. Има добри хора, които изглеждат лоши външно. Пророците са били добри хора, но те са изобличавали другите. Но и пророците не са постъпвали добре. Те били бедни хора и отивали да изобличават богатите, вследствие на това са си създавали неприятности. В бъдеще ще има богати пророци. Богатият пророк, като разбере, че на някого му взели парите, ще му даде от своите и ще каже: „С такива хора да нямаш вземане-даване“. Аз бих желал вие да бъдете от богатите пророци. Досега все сте били от бедните пророци. Съветвали сте, но нямало е кой да приложи вашите съвети. По този начин ще се намерите в положението на онзи съдия, който казал: „Иван Драганов, ти си имал да даваш на Петко Стоянов“. Иван Драганов казал: „Това е моя работа“. Съдията продължил: „Той си иска парите“. – „Това е негова работа.“ – „А знаеш ли, че аз мога да те осъдя?“ – „Това е твоя работа.“

И когато имаш да даваш, и когато имаш да вземаш, и когато съдиш, ти трябва да бъдеш справедлив.

Сега ние представляваме духовния свят, който е вън от нас. Този свят функционира вътре във вас. Да допуснем, че вие не обичате една сестра. За вас това е задача – да намерите причината, поради която не я обичате. Три причини може да има за това: Или че имате да давате нещо и не искате да го дадете. Или че имате да вземате нещо от нея и тя не иска да ви го даде. Или че тя е като съдия и говори по ваш адрес неприятни неща. Вие питате: „Тази работа може ли да се поправи?“ Ако имате да вземате, споразумейте се; ако имаш да ѝ даваш 100 лева, не може ли да ѝ дадеш поне част от тях? Ако тя говори нещо лошо по ваш адрес, иди при нея и ѝ го кажи: „Ти си мой съдия, защо си недоволна от мене, аз ще се поправя“. Ако някой не ви обича, какво трябва да правите? Вие трябва да го обичате. Но ако и вие не можете да го обичате, тогава? Третото положение е да доведете едно трето лице – то ще ви помогне. Представете си, че един човек не ви обича, понеже сте изпили водата от неговото шише. Много малка причина. Иди и му напълни шишето с вода! Нека да е по-голямо от това, което си изпил, и му се извини! Никой не трябва да пие вода от чуждо шише. По-добре 10 километра да пътуваш до някой извор, отколкото да пиеш вода от чуждо шише. Защото никой не е прокопсал, като е пил от чуждо шише. Има нещо, с което можете да подобрите вашия живот, а вие нищо не правите и казвате, че сте спрели развитието си, не прогресирате. Има и такива, които не работят и чакат някоя сестра, или добър брат, заради Любовта на Господа, да му донесат ядене. Това са инвалиди, с които не трябва да се занимавате, защото и майките кърмят децата си до известно време, след което ги отбиват.

Помислете върху следното: Вие не се спирате върху голямото богатство, което Бог е вложил във вас, или върху онази голяма сила и добродетел, а очаквате съвсем второстепенни неща. За да оцените доброто на който и да е човек, най-първо трябва да оцените доброто, което Бог ви е дал.

Ако главата ви боли, ако нервната ти система или стомахът ти са разстроени, въпреки това, като отидете на гости, каквото и да ви предложат, ще бъдете недоволен.

Всички вие трябва да развивате вложените във вас дарби, Божественото, което е у вас. Не питайте прогресирате ли или не. В три неща човек може да прогресира: в Любовта, в Мъдростта, в знанието, в свободата и в Истината. При прогресирането в Любовта трябва да се увеличава твоята топлина; при прогресирането в силата трябва да се увеличава твоята светлина; при прогресирането в свободата – в Истината, трябва да имаш простор, който нищо не може да го ограничава. Да правиш това, което Бог иска. Да правиш това, което всички искат. Като направиш нещо, то да е за доброто на всички хора. Любовта е добра за всички. Няма същество, към което като изпратиш Любовта, да не почувства ефекта на тази Любов. Същото е и като изпратиш към някого една добра мисъл или направиш добра постъпка, те ще ги почувстват. Всяко чувство, което изпратиш, всяка добра мисъл и всяка добра постъпка идат от Бога:

Ако Божествената Любов хлопа на твоите врати и ти не отвориш; ако на Божествената Мъдрост, която хлопа на твоите врати, не отвориш, и ако на Божествената Истина, която хлопа на твоите врати, не отвориш, какъв прогрес можеш да имаш? Ето какво трябва да запомните: Никакъв положителен резултат няма да постигнете, ако се критикувате. Ако Любовта хлопа на вашето сърце, правете това, което тя изисква от вас, без да мислите за никакви последствия, щом е Божествена. Ако едни мисъл хлопа на вашето сърце и е от Бога, дайте ѝ ход и не мислите за последствията. Посейте всяка мисъл, щом е Божествена! Ако не е Божествена, ще прилича на скъпоценен камък – трябва ѝ кутия, за да я запазите от крадци. А пък Божественото има това свойство, че никога не се губи. Нещата трябва да ги разглеждате обективно. Вие дадете на един човек чаша вода и казвате: „Толкова Господ ни е дал“. Това е човешко. При Божествените отношения ти ще заведеш онзи, когото обичаш, при извора. Когато заведеш един човек в градината и той си донесе кошница, за да я напълни с плодове, не е разбрал Божественото. Ако го е разбрал, той ще вземе само 1–2 ябълки и ще ги изяде. Събраното на едно място богатство, хората го крадат, а пък посятото никой не може да го открадне. Една река, която тече, могат ли да я откраднат? Не. Могат да я отбият, но тя пак ще тече, а като е затворена в бутилка, тогава могат да я откраднат. Малкото може да се открадне, но многото – не. Конете могат да се откраднат, но никой не може да открадне земята. Може ли да съществува такъв човек, който може да открадне земята?

Вярвайте в това, което не може да се краде. Любовта не може да се краде, Мъдростта не може да се краде и Истината не може да се краде.

Вие имате за Бога едно неверно понятие. Искате, като Му се помолите, веднага да ви послуша. В един дом децата слушат баща си и майка си. Но когато опърничавите деца поискат нещо от майка си и баща си, последните казват: „Нека чакат“. А щом послушният син поиска нещо от баща си, той веднага изпълнява желанието му. Бащата не прави на две думата на послушния си син, а пък когато непослушният поиска нещо, бащата и майката казват: „Ще си помислим“.

Ако Бог не ви слуша, това показва, че не сте от послушните синове. Нищо повече. Щом не те слуша Господ, поправи себе си. Има нещо в твоя характер, в твоя живот, което на Бога не е угодно. Поправи се. Казваш, че се трудиш, не е достатъчно само това. Вие сте имали баща и майка и им сте угаждали. Как ще угодите на един майстор-цигулар – като свирите и вие хубаво.

Че ти, ако не любиш, както Бог люби, ако не мислиш, както Бог мисли, ако не обичаш Истината, както Бог я обича, тогава за какво ще те обича Господ? Казваш, че не можеш. Значи да ядеш можеш, а да работиш не можеш?

От нас се изисква нещо много малко. Какво ми коства да изпратя една добра мисъл? Преди години при мен дойде един да му предавам музика. Иска да стане добър цигулар, певец, но по лесния начин. Казах му, че в музиката няма лесен път. Това е най-трудният път. На такъв малък инструмент ти трябва да покажеш такова голямо изкуство, че да учудиш хората. И при пеенето е същото. При него работиш с една малка ципица в ларингса си. Вие на младини, като сте пеели, гледали сте през прозореца, дали ви слуша някой. Значи на Любовта сте пели. А след като се оженят, хората не пеят. Щом не пеят, аз ги считам за паднали ангели. Преди да се оженят са ангели, а като се оженят са паднали ангели.

Ако вие знаехте да пеете хубаво, щяхте да уредите всичките си работи. Ако вие знаехте да пеете, тенджерата ви сама щеше да отиде на огнището. И яденето ви само щеше да се сготви. Аз ще пея и стомната сама ще се напълни. А пък ние всичко трябва сами да правим. Голяма е силата на пеенето. Ще ви разкажа един случай. При един директор отива една певица и иска да я прослуша, но той нямал време. Тогава тя запява една ария, макар че той не иска. Директорът е възхитен от пеенето ѝ и вече е готов да ѝ помогне. Като имаш работа с банков чиновник, изпей му една ария, ама с Любов. Значи, при най-лошите условия приложи Божията Любов: И на дявола щом му запееш, той няма да те изкушава.

Значи единственото нещо, което може да те препоръча пред директора на една опера, е хубавото изпълнение на една трудна ария.

Вие всички сте кандидати за небето. Но за да отидете на небето, трябва да сте отлични певци, да пеете, както ангелите пеят; да имате светли мисли, да бъдете чисти и да обичате Истината, както ангелите.

Къде е вашата вяра? Вас всеки може да ви съблазни. Ако дойде една сестра, вземе 100 лева на заем и не ги донесе, вие ще се съблазните. Не се обезверявайте! Кой трябва да бъде по-силен – който дава, или който взема? Който дава е винаги по-силен от този, който взема. Щом във вас се зароди желание да вземете, вие се поставяте на изкушение. Щом дам на някого от извора, аз не се поставям в изкушение. Аз не очаквам от него. Но щом му налея от шишето, тогава ще очаквам и ще искам да ми върне.

Следователно, когато правите добро някому, не очаквайте нищо от него. Добрите и лоши хора са изпит за вас. Бог ви изпитва чрез тях. Бог ви изпитва чрез хората, които ви обичат, и чрез тези, които не ви обичат. Дали ще отговорите на техните чувства с Любов, или „Око за око, зъб за зъб“. Да кажем, че един човек не те обича и ти не го обичаш. И двамата сте много назад.

Когато обичаш някого, няма да казваш, че го обичаш. Този въпрос ще го решаваш само с Бога и след като те опита Бог и види, че изпълняваш закона, тогаз този, който не те обича, ще те обикне. И онези, които са те мразили много, най-много ще те обичат. А онези, които са те обичали много, а ти не си ги обичал, ще те намразят. Това учение е лично, то няма обществено приложение. Божественото Учение има лично приложение. Аз мога да го прилагам за себе си. Моята Любов ще я приложа към всички хора. Но не мога да им наложа да обичат. Аз мога да обичам всички хора, никой не може да ми препятства в това. Но ако почна да разправям за Любовта си към хората, веднага ще се яви противоречие. Ако някой има дъщеря и аз кажа, че я обичам; или ако някой има жена и аз му кажа, че обичам красивата му жена, тогава той ще ми каже: „Кой ти дава това право?“ Затова не говори за Божественото. При Божествената Любов ти само даваш, не вземаш нищо. Какво престъпление има в това? Престъплението иде при закона на вземането. В проявяването на Любовта няма престъпление. Всичките недоразумения се създават, когато искате да вземете нещо.

За да следвате пътя, по който сте тръгнали, трябва да се измените. Да останете за дълго време гъсеница, не може. Вие сте стигнали до крайния предел. Трябва да се освободите от отрицателни чувства. От калта не можеш да се освободиш, докато няма вода. Без Любовта недъзите не могат да се премахнат. Божията Любов премахва всичко отрицателно у вас. Ти можеш да се молиш цели дни и няма да има резултат, ако нямаш Любов. Ако вие сте разбрали това, което ви проповядвам, и започнете да пеете, тези, които ви слушат, ще се зарадват, или ще заплачат: Ако не пеете така, не сте изучили добре изкуството. Толкова години говорим за Любовта. Кой е основният тон на Любовта? – Няма да ви го кажа. Толкова години все за Любовта говорим. Коя е първата буква, с която Любовта започва? - „Л“. У разните народи думата „Любов“ започва различно. По какво познавате, че човек вижда? Той не се спъва. Човек, който вижда, не се спъва. Човек, който недовижда, не може да чете добре.

Сега помислите: Толкова години вървите в този Път, какво сте придобили? – Нищо, ако нямате Любов в себе си. Може да сте ходили на нивата си 100 пъти, но ако не сте я посели, какво ще придобиете? При всяко отиване на нивата трябва да сеете по нещо.

При Бога вие сте отивали много пъти, но нищо не сте занесли, а каквото сте вземали от Него, вие сте го продали на другите. Често съм привеждал този пример. Един богат човек искал да помогне на едно бедно семейство. Той турил в едно гърне злато и отгоре малко брашно и занесъл гърнето на бедното семейство. Мъжът казал на жена си: „Извади от брашното и направи нещо“. Жената казала: „Много малко е брашното, да го продадем“. И тя го продала за няколко лева. С това тя се лишила от всичкото богатство. Та и вие продавате Божието гърненце, за да спечелите нещо, а изгубвате всичко! Сега тук всички сте професори по естествените науки. Някои казват: „Еди-коя си сестра е малко залисана. Дрехите ѝ се влачат. Шапката ѝ не е на място“. Младите братя мислят за старите, че малко са извеяни, некултурни; а старите братя мислят, че младите са зелени. Това са обикновени работи за света.

Да тичаш по момите или по момците не е лоша работа. Но да знаеш как да тичаш. Но ако не можете да направите най-малката жертва за Бога, да покажете, че Го обичате, тогава не знам в какво се изявява вашата Любов. И тази жертва не трябва да има никакви външни подбудителни причини. Тя трябва да произтича от самите вас. Какви ще бъдат резултатите, не мисли. Не съжалявай за една постъпка! И никого не дръж отговорен, ако опитът излезе несполучлив. Никого не обвинявай. Това е привидно така.

Вие очаквате да дойде Любовта в пълнота. Тя ще дойде. Всеки да е доволен от Любовта, която има сега. Като дойде Божествената Любов, всички ще живеете добре, в хармония, и няма да има сиромашия, няма да има закони. Ще има закон на Любовта, на Силата, на Истината. Законът на Истината казва: „Не ограничавай човека!“ И законът на Любовта казва: „Не отнемай топлината на човека!“

Направете най-малкия опит, да се примирите с това, което Бог ви е дал. Не да се примирите, но да видите добрата страна на сегашния ви живот. Да видите защо Бог ви е поставил в това положение, в което сега се намирате. Мъжът не разбира защо е мъж и жената не разбира защо е жена; децата също не разбират защо са деца. Младата мома не разбира защо е мома; младата мома или момъкът търсят своето щастие, а намират нещастие. Всеки, който търси щастие, ще намери своето нещастие. Вярвайте, че сте щастливи. Младият да си остане винаги млад и старият човек да си остане винаги стар. Силният да си остане винаги силен. Той да не търси силата си отвън. Това е истинското разбиране на живота. Иначе няма никакво разрешение. Вие никога не можете да заставите едно същество да ви обича. Ако ви обикне, ще има причини за това. И ако се премахнат тия причини, ще престане и неговата Любов. А пък Божията Любов не престава. Бог дава преизобилно. И Той не очаква нищо от хората. И единственото нещо, което Той иска от нас, е да живеем добре.

Вие искате с вашата мисъл да привлечете вниманието на Бога, като че ли Господ не е милостив към вас и не ви помага. Че Той ви е помогнал повече, отколкото вие мислите. На вас остава само да разработите това, което Той е вложил във вас. Задача за една цяла седмица: мислите върху следното: „Какво може да направите чрез Божествената Любов?“ Все е хубаво човек да притежава нещо. Вие имате най-голямото наследство. По-голямо от него няма. И ако не можете да се ползвате от това наследство, причината е във вас.

Сега ви говоря върху една истина, която съм проверил. Аз съм разгледал вашия живот. Вие се намирате в един задръстен път. Този път е безизходен. Този път, по който вървите, никой до сега не е могъл да го премине, но е трябвало да се върне назад. Вие сте на едно място, от гдето по-нататък не можете да минете, каквото и да правите.

И затова казвам: Трябва да станете носители на Божията Любов, та Бог да говори чрез вас така, както говори чрез слънцето, чрез изворите, чрез звездите. Така, както Бог говори чрез природата, така да говори чрез вас, та вие да не постъпвате повече така, както дяволът ви учи. Когато Бог създал света, се говори в легендата, дрянът цъфнал най-рано. Дяволът си направил колибката под него и чакал да узрее. Но дрянът узрял най-късно и той останал излъган. Вие не избързвайте като дявола. Всичко, което цъфти, ще даде плод, а плодовете са за вас.

Вие имате Любов само към един човек. Какво ще правиш, когато той умре? Ако пък имаш Любов към Бога, то един като умре, 10 души ще дойдат на мястото му. 10 души като умрат, 100 души ще дойдат на мястото им. Ако една дреха се износи, 10 дрехи ще дойдат на мястото ѝ. Ако някой обере плодовете на вашите градини, какво от това? Обаче така може да разсъждава само този, който има Любов. А който се ръководи от човешката Любов, ще се ядосва, ще се възмущава.

Ако имате Божествена Любов, никой няма да може да обере градината ви. Вие всякога ще бъдете умни, здрави и силни. Писанието казва: „Преди да поискате, Бог ще се погрижи за вашите нужди“. Понеже това е закон за Него. Той е богат. Той вижда нуждите на всички същества и е помислил за всяко много по-рано. Достатъчно е някой да пожелае нещо, за да му го даде. Използвайте благата, които Бог ви е дал! Но приемайте триците, които хората имат. Аз нямам трици. Казват, че в триците имало витамини. Никакви витамини няма в триците! Това е една лъжа.

Вас могат да ви залъгват. Минало е времето на залъгването. Житото трябва да е посято от самия тебе. Ти трябва през цялото време да си му чел молитви и да си го ограждал и тогава ще има витамини в него. Но щом са ходили чужди хора да го работят и недоволстват, най-ценните животворни сили ще липсват в житото. Не какво казва тази или онази църква – всички си приличат, а какво вие наблюдавате в живота. Единственото нещо, по което трябва да се отличавате от другите, е, че не трябва да приличате на запушени шишета. После, вие казвате: „Ние, нашите братя...“ всеки, който изпълнява Волята Божия, за мене е брат. За мен сестра е тази, в която има свещен трепет и Божествена Любов, Божествена Мъдрост, Божествена Истина. Казано е: „Бог не е Бог на мъртвите, но на живите“. Какво ще обичам мъртвите? Трябва да обичаме само живите. А пък живи са всички хора, у които Бог живее. Най-големите скърби и страдания при Божията Любов, Мъдрост и Истина, са благо за човека.

Три неща пазете: Първото нещо, дайте място на онази Любов, която ще премахне всички противоречия от вашите души. И не за в бъдеще, но сега още, като ме слушате. Ако остане след година, след две, няма да имате никакъв прогрес и никаква еволюция. Вие може да се залъгвате, но всеки един от вас още сега трябва да прогледне.

Когато Христос проповядваше, Той излекува слепия човек. Сега всички слепи трябва да прогледат, остане ли за в бъдеще, въпросът е вече висящ.

Като ходя из Изгрева, гледам тук-там парченца от шишета и други неща. Пазете чистота! Тук е място за всички. Всеки иска да уреди само своите работи. Ако не уредите Божиите работи във вас, то от вашите работи нищо няма да излезе. И вие, както сте си дошли, така и ще си заминете. А пък ако бъдете доволни, тогава ще имате произволно и всичко друго ще се уреди добре. Не искам да се страхувате какво ще ви се случи. Ако нямате Божията Любов, зле ще се случи с вас. Ако дадете ход на Божията Любов само добро ще ви се случи. Отморете сърцата си за Бога и имайте вяра! Вие се питате: „Откъде ще се яви Господ?“ Слънцето изгрява от някъде, но от където и да изгрее, все ще залезе. Господ е Един! Нека има единство и във вашите души. Щом имате Божествената Любов, тя разрешава всички въпроси. Това, което не разрешава всички въпроси, то не е Божествено, а човешко. Като дойде Божественото, То ще разреши въпросите. Ще дойде време и вие ще разберете, че това, което поддържате, е верно. А и всичките ви работи ще се оправят. Дали сте лекар, домакин, професор, земеделец и прочие, ако имате Божественото, ще ви върви. А ако нямате Божественото, работите ви съвсем ще се объркат. Питате какво трябва да правите? – Когато правиш опита, трябва да си сам. Знаеш какво означава да си сам. Един професор, когато прави опити, той е сам в своята лаборатория. Опитите тогава са най-сполучливи. Щом има други да го залъгват, опитите са несполучливи. Когато правите опитите, да бъдете сами. В света самотни няма, защото навсякъде прониква Бог. Там, гдето мислите, че никой няма, там е Бог и ви наблюдава. Когато мислите, че сте сам, там е Той. А гдето е Той, всичко успява. Там, дето мислите, че никой няма, там е най-сигурното място за вас. А където много са събрани, там ще ви дойдат всичките страдания. Когато останете сам, ще дойде вашето щастие.

Много сестри се оплакват от голямата самотия, в която живеят, и търсят другар. Търсете Този, Който може да ви помогне. И след като ви помогне, Той ще ви изпрати онези, които ви са потребни. Само Бог знае кои са потребни за вас. И щом намерите, работите ви ще вървят добре.

Вие може да не знаете как ще намерите Божията Любов. – Не се смущавайте от това. Представете си, че аз ви давам един чек и ви казвам да го осребрите в банката. Проверете нещата. След като изгрее слънцето, аз трябва да възприема неговата светлина. – Защо изгрява слънцето? От колко хиляди години изгрява и колко хиляди години ще изгрява, това е друг въпрос, но сега изгрява! Това е най-важното.

Изгонете страха вън! Да имате Божието благоволение. Когато се помолите, Бог да ви послуша, за да имате една опитност! Аз имам такава опитност. Отивам при някого, който не ми е казал, че ме обича. Той ми дава пълна чаша с вода, а пък друг, който ми разправя за Любов, нищо не прави за мене. Бог е направил много за вас, а пък вие нищо не сте направили за Него. Опасност има в това.

В Любовта има голяма опасност, защото когато Бог прояви Любовта Си, и ние трябва да я проявим. В противен случай опасността да дойдат най-големите нещастие е голяма. Велико нещо е Любовта. Пазете сърцето си чисто, както Бог ви го е дал! Пази ума си светъл, както Бог ти го е дал. Защо да възприемаш в себе си всички онези желания, от които няма да имаш никаква полза?

Сега като си отидете, всеки да направи нещо красиво: Искам да имате въодушевление!

Отче наш

18-та лекция на Общия Окултен Клас, 12 януари 1934 г., сряда, 5 ч.с., Изгрев, София.