Добрата молитва

„Ще се развеселя“

Ще прочета само един стих от 16 глава от Евангелието на Йоана. 21 стих.

„Духът Божи“.

Днес ще направя един малък опит. Ще ви чета една беседа, която е държана на Рила, на 32 година. На 2200 метра височина. Рекох да я снема наравно. Сутрин на Рила. На Рила е говорена, на камъните, такива столове нямаше, но все-таки имах една аудитория. Казват, че за философските въпроси, трябва една хубава стая. Казва, „Жена, когато ражда“. Не зная дали на планината може да роди. Обикновено в къщи раждат.

Едно правило в живота гласи: „Стой на краката си, работи с ръцете си...“ /Учителят чете беседата „Ще и не ще“. На стр. 121 из тома „Ценното из книгата на великия живот“. Беседи от Учителя, държани на Рила през 1932 година.

Казва Христос в един стих: „Както Отец ви е възлюбил, тъй и аз ви възлюбих“. Както ти живееш, Бог те е възлюбил. Този живот, който Бог ти е дал, прояви го спрямо другите. Пожелай на другите хора животът да бъде такъв, както е твоят живот.

Благословен Господ Бог наш.

Тайна Молитва.

8. беседа, държана на
16 ноември 1941 г., неделя, 10 ч. с.
Изгрев. София.