Пазете се от посещение на разни духове. Това са неприятели от векове. Не ги допускайте да ви влияят чрез хората, за да не ви атакуват от невидимия свят.

Учителят

Ограждайте се: „Със Светлина и мир, с Истина и чистота!“ Със светли мисли и формули, не им обръщайте внимание и като се почувствуват пренебрегнати, духовете ще ви оставят на мира. Това са все изпитания.

Учителят

 1. „В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа.“

  (три пъти)

  „Това е една от най-силните формули“ – е казал Учителят.

 2. „Никоя сила в света не е в състояние да спъне моето Божествено растене.“

  „В Божествения план е аз да раста в Добродетелта.“

  „В Божествения план е аз да възраствам в Божията Правда.“

  „В Божествения план е аз да живея в Божията Истина.“

  „В Божествения план е аз да цъфтя в Божията Мъдрост, да изгрея в Божията Любов.“

  „Туй право никой не може да ми го отнеме.“

  „Дето е Господ, там съм и аз.“

  Кажете ли така, вие се ограждате с една могъща аура и всички Бели Братя са на ваша страна.

  Учителят

 3. Пръстите на ръцете допрени пред устата с длани навън. В това положение се произнася:

  „В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост, в Името на Божията Истина, в която живеем и се движим и със силата на живото Слово Божие, да се разпръснат всички зли и лукави помишления и вражески сили.“ (три пъти)

  Духане и разпръсване встрани, като се взима с пръстите от устата и се пръска настрани.

 4. Направи един светъл кръг около себе си и един отгоре около главата си с дясната ръка, и кажи: „В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост, в Името на Божията Истина и със силата на Духа Божий, в тия светли кръгове да се разбият всички лоши мисли, които идат, всичките лоши заклинания да станат на пух и прах“.

  Учителят

 5. „Ние познаваме сега Единния Дух на Истината и призоваваме Неговата сила да ни огради.“

 6. „Господи, разпръсни всички лъжи, замисли, мисли и планове на тъмните сили. Разбий козните им, да потънат в земята и да се разтопят във водата.“ (накрая с духане)

 7. „Господи, огради ме с диамантената стена на Твоята бяла светлина. Божият Дух, възлюбленият на моята душа, ще направи всичко за мен.“

  Казва се три пъти с вдигната дясна ръка, свита в лакътя, като се прави обръщане на тялото в кръг. Най-напред се обръща на изток и се произнася формулата, след това на юг, после на запад и север, като формулата се произнася при обръщането във всичките посоки и мислено се огражда всичко с диамантена стена и бяла светлина.

  За ограждане сутрин и вечер с издухване с двете ръце, кажи: „Господи на Любовта, Боже на Светлината, разпръсни всички нечисти влияния около мене“. (три пъти с духане)

 8. „Озари ме, Господи, със Своята бяла светлина и ме огради със Своята диамантена стена. Да се разпръснат всички лоши мисли, чувства и постъпки, отправени към мен на разстояние 30 метра в диаметър.“ (три пъти)

 9. „Господи, изпрати Божествените сили, Които да разпръснат всички зли помисли около мен.“

 10. Правило: Когато се приближавате към някого, вдигнете ръцете си и кажете:

  „В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост, в Които живеем и се движим, и в Името на Неговото Слово, всяко зло и лукаво помишление да се разпръсне.“ (накрая с духане)

  Ходете разумно и употребявайте това оръжие спрямо когото и да е. Ще погледнете нагоре и ще направите упражнението. Упражнението може да се направи и мислено, но когато е с ръцете, действува по-силно, едновременно вземат участие нашият ум и нашето сърце.

  Изговорите ли това, ще забележите, че всяка зла мисъл, всички стрели и муниции на неприятеля ви ще се разпръснат. Той предава оръжието си. Като кажем тия думи и духнем, дяволските нишки се скъсват и в човека става едно събуждане.

  Учителят

 11. „В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост и със силата на Неговото Слово да изчезнат всички дяволски работи. Х-у-у.“ (духане)

 12. „Огради ме, Господи, с великата броня на Божествения живот и Божествената Любов.“

 13. „Фир-фюр-фен, Тау-би Аумен.“ (Без страх и тъмнина в Любовта безгранична.)

 14. „Светлина, Светлина, Светлина. Любов, Любов, Любов. Правда, Правда, Правда.“

  При нужда повтаряйте формулата, за да се оградите със светлина и положителни сили.

  Учителят

 15. „Любовта иде.“ От тези думи злите духове бягат.

  Учителят

 16. „Аз познавам един Бог на Любовта, един Учител на Мъдростта, един Дух на Истината, Които призовавам да дойдат и с животворната Си сила да разпръснат всички зли влияния.“

 17. „Ние имаме право в този свят да растем и да узряваме. Това е един Божествен процес, определен от Бога. Никой няма право да спира този Божествен процес в нас. Никоя сила в света няма право да спъва нашето развитие. В Божествения план е аз да се развивам. Следователно, аз съм в Пътя на Истината и Божествения живот. Туй право никой не може да ми го отнеме. То е мое собствено право. Дето е Господ, там съм и аз.“

  Така ще кажете и няма да се колебаете, нито страхувате. Кажете ли така, вие вече сте оградени с мощната сила на Белите братя и Бог ще бъде на вашата страна, защото Неговият Закон е вие да растете.

  Учителят

 18. „В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост, в Името на Божията Истина, в Които живеем и се движим, и със силата на живото Слово Божие, да се разпръснат всички зли и лукави помишления. Да се разпръснат всички вражи сили.“

  (три пъти с духане)

  „Да се разпръснат всички лоши мисли на хората, които се противят на идването на Царството Божие. Да се въдвори Царството Божие и Неговата Правда да дойде на Земята.“ (три пъти)

 19. Когато искаме някой човек да ни помогне и да не ни направи зло, съсредоточаваме погледа си между веждите му и мислено произнасяме:

  „Бог живее в тебе, Бог живее в мене. Мисли по Бога и говори с Бога в мене.“ (три пъти)

  Или: „Бог, Който живее в тебе, няма да ми направи никакво зло“.

 20. „Запази ме, Господи с Твоя благ дух. Аз вярвам в Единния Бог на Любовта. Аз вярвам в Един Учител на Мъдростта. Аз вярвам в Един Дух на Истината, Които призовавам да ме оградят.“

 21. „Огради ме, Господи, с Твоята Божествена Любов, с Твоята Божествена светлина и отстрани всички низши същества, които искат да ме спънат. Дай им мир и светлина, и ги прати на работа.“

 22. Дори и разбойник да срещнеш, не се плаши, а кажи: „Господи, познавам Те и в добрия и в лошия човек. Ти, Който управляваш Вселената, няма да допуснеш този човек да ме убие. Ти ще проявиш милосърдието Си чрез него“. Чуе ли тези думи, разбойникът ще се пробуди и ще се откаже от намерението си да убива.

  Учителят

 23. „Ако Ме любите, ще опазите Моето Слово.“

  Като произнесете този стих, връвта, с която сте вързани за нещо или някого, ще падне и ще настъпи светлина в ума ви. Имате да плащате една полица, умът ви е толкова стегнат, не знаете какво да правите. Произнесете този стих.

  Недоразумения, караници, всичко, което имате помежду си, късайте с този стих.

  Учителят

 24. При тръгване от дома си казвайте:

  „Господи, пази ме от туна беда, от внезапна смърт и от зли врагове. Пази и закриляй ме, Господи, и въведи всичко в славата Си.“

  Учителят

 25. „В Името на Абсолютната справедливост признавам своите грешки и обещавам, че ще ги поправя.“

 26. Формула за пъдене на шумни и лоши духове:

  „Аз съм мобилизиран, аз имам работа, аз служа на Бога. Ако искаш да служим заедно, остани. Ако не, напусни!“

 27. „Да благослови Господ Делото Си, както в България, така и между всички народи и да отстрани Господ всяка зла помисъл върху нашите приятели.“

  „Огради ме, Господи, с великата броня на Божествения Живот и Божията Любов.“

  „Господи, помогни на този дух да не прояви злото, а да прояви доброто, което Си вложил в него.“

 28. „Светлина, светлина, светлина!“

  „Любов, любов, любов!“

  „Правда, правда, правда!“

  При нужда повтаряйте формулата, за да се оградите със светлина и положителни сили.

  Учителят